ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (БАКАЛАВРІВ) ТИЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Василь КРАВЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9743-7679
Ключові слова: тилове забезпечення, органи та підрозділи охорони державного кордону, спеціалісти, атеріально-технічне забезпечення, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті розглядається тилове забезпечення як комплекс заходів, що виступає складовою частиною всебічного забезпечення бойових дій органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України. Від якісної організації, своєчасного маневру сил і засобів тилового забезпечення залежить результат ведення бойових дій. У роботі проведено аналіз системи тилового забезпечення з урахування досвіду підрозділів Збройних Сил України. Установлено, що значний обсяг завдань із забезпечення ведення бойових дій та оперативно-службової діяльності припадає на молодших спеціалістів підрозділів тилу, а також представників забезпечення відділів прикордонної служби. Серед молодших спеціалістів та працівників тилового спрямування, що потребують навченості та злагодженості, відмічають старшин прикордонних підрозділів; кухарів; водіїв спеціалізованих технічних засобів тилу, діловодів, техніків служб тилу. Установлено, що система професійної підготовки Державної прикордонної служби України не передбачає навченості (бойового злагодження) молодших спеціалістів підрозділів забезпечення. Авторами пропонується створити та впровадити у загальну систему професійної підготовки Державної прикордонної служби України підготовку молодших спеціалістів підрозділів забезпечення. Цю категорію молодших спеціалістів тилу пропонується готувати на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (м. Черкаси).
Результатами впровадження відповідної підготовки вбачають покращення бойової злагодженості у діях тилових підрозділів, вирішивши питання їх автономності, живучості та стійкості. Упровадження підготовки згуртує колективи, сформує навички польового розгортання прикордонних підрозділів.

Біографія автора

Василь КРАВЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат ветеринарних наук, доцент, начальник кафедри логістики

Посилання

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина II (батальйон, рота). Вид. 2-ге, стереотип. Київ : Паливода А. В., 2020. 368 с.

Військовий тил. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), тактичних груп : посібник адаптовано в Тилу ЗСУ з врахуванням досвіду тилового забезпечення військових частин в АТО. Київ : Тил ЗСУ, 2015. 270 с.

Каплун С. О. Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу. URL: http://surl.li/btdrr

Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальйону в бойових та інших діях. Частина I. Тилове забезпечення : навчальний посібник / Є. А. Іванченко та ін. ; за ред. Г. І. Кривогуза. Одеса : Військова академія, 2018. 338 с.

Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf (дата звернення : 12.04.2022).

Настанова з військового тилу (тактична група, бригада, полк). Проєкт. Київ : МОУ, 2003.

Саган В. Аналіз підготовки фахівців військових формувань і правоохоронних органів з питань логістичного забезпечення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки, 2021. № 26(3), 127–148. URL:https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.884 (дата звернення: 14.04.2022).

Саган В. Особливості підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до ведення корабельного господарства в загонах Морської охорони. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2021. № 48(48), 25–28. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.48.25-28 (дата звернення: 14.04.2022).

Сорокопуд В. І. Спеціальна підготовка особового складу підрозділів тилу військової ланки : навчальний посібник. Одеса : Одеський інститут Сухопутних військ, 2005. 108 с.

Чернявський В. А., Пономаренко О. А. Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін. URL: http://surl.li/btdqk

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I. Ukrainian border guards interoperability assessment in the framework of common European border guard standards implementation. Advanced Education. 2019. № 12. Р. 35–43.

Balendr A. Border Guards’ Foreign Language Training in the European Union Countries and Ukraine: Comparative Study. Comparative Professional Pedagogy. 2021. № 11(1). Р. 43–50, doi: 10.3189/2308-4081/2021-11(1)-6

Balendr A. Current status and prospects for the quality assurance in border guards training: european experience. Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8(4). Р. 20–25.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Combat Manual of Mechanized and Tank Troops of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II (battalion, company). Issue. 2nd, stereotype. К. : Palyvoda А. В., 2020. 368 p. [in Ukrainian]

Military Logistics. Fundamentals of logistics of military units (units), tactical groups: the manual is adapted to the Logistics of the Armed Forces, taking into account the experience of logistics of military units in the ATO. К. : Logistics of the AFU, 2015. 270 p. [in Ukrainian]

Kaplun S. O. Professional competence of the future rear service officer as an object of scientific analysis. Update: 14.04.2022. URL: http://surl.li/btdrr (accessed: 14.04.2022). [in Ukrainian]

Logistical support of the mechanized (tank) battalion in combat and other operations. Part I. Logistics: a textbook / E. A. Ivanchenko and others; edited by: G. I. Krivoguza. Odesa : Military Academy, 2018. 338 p. [in Ukrainian]

Masliy O. M. Features of training of future rear officers in the field of military-economic logistics. URL: http: //irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM = 2 & I21DBN = UJRN & P21DBN = UJRN & IMAGE_FILE_DOWNLOAD = 1 & Image_file_name = PDF / Znpkhist_20.pdf. [in Ukrainian]

Instructions of the military logistics (tactical group, brigade, regiment). Project. К. : MOU, 2003. [in Ukrainian]

Sagan V. (2021). Analysis of the training of specialists of military formations and law enforcement agencies on logistics issues. Collection of scientific works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 26 (3), 127–148. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.884. [in Ukrainian]

Sagan V. (2021). Peculiarities of training future officers of the State Border Guard Service of Ukraine for conducting ship management in marine protection detachments. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military Special Sciences, 48(48), 25–28. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.48.25-28. [in Ukrainian]

Special training of the personnel of the logistics of the military units: a textbook / V. I. Sorokopud. Odesa : Odesa Institute of Land Forces, 2005. 108 p. [in Ukrainian]

Chernyavsky V. A., Ponomarenko O. A. Analysis of the state of training of future logistics officers in the study of professionally oriented disciplines. Update: 14.04.2022. URL: http://surl.li/btdqk (Accessed: 14.04.2022). [in Ukrainian]

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I. (2019). Ukrainian border guards interoperability assessment in the framework of common European border guard standards implementation. Advanced Education. 12, 35–43. [in Ukrainian]

Balendr A. (2021). Border Guards’ Foreign Language Training in the European Union Countries and Ukraine: Comparative Study. Comparative Professional Pedagogy. 11(1), 43–50, doi: 10.3189/2308-4081/2021-11(1)-6 [in Ukrainian]

Balendr A. (2018). Current status and prospects for the quality assurance in border guards training: european experience. Comparative Professional Pedagogy. 8(4), 20–25. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
КРАВЧУКВ. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (БАКАЛАВРІВ) ТИЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 298-316. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1052
Розділ
Статті