ТЕНДЕНЦІЇ ПІЗНАННЯ ОСНОВ АРХЕОЛОГІЇ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ключові слова: археологія, археологічний гурток, археологічна експедиція, речові джерела, артефакти

Анотація

Статтю присвячено дослідженню вивчення основ археології в навчальному процесі в позаурочній та позакласній роботі через діяльність археологічних гуртків та завдяки їхній співпраці з музеями, закладами вищої освіти, археологічними експедиціями як засіб формування інтересу до пізнавальних здібностей та виховного потенціалу здобувачів освіти. Потенціал “педагогічної археології” охарактеризовано та запропоновано читачу для усвідомлення важливості її використання під час освітнього процесу.
У статті згадано про формування гурткової роботи в радянські часи. Мета, зміст роботи археологічних гуртків сьогодення також охарактеризовані. Досвід Ніжинської археологічної польової школи, Буковинського гуртка “Юні археологи” при Опришенській загальноосвітній школі використано у даному дослідженні. Додаткова освітня діяльність спрямована на формування пізнавальних інтересів та пізнавальної активності здобувачів освіти, що поліпшує умови для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного учня. Мета археологічного гуртка – знайомство його членів зі світом старожитностей. Автор стверджує, що залучення археологічних матеріалів покращує розуміння історичних процесів, подій та явищ, через що стає простіше зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал з історії. В учнів розвивається сенсорна і рухлива сфери, логіка мислення, вміння індивідуально-пізнавальної роботи, виробляються навички самостійного отримання знань тощо. Археологічні джерела розвивають уяву, сприяють розвитку наочно-образного мислення здобувачів освіти, підвищують довіру до достовірності історичних фактів. Предметна наочність у вигляді розрізнених, фрагментарних елементів надає велику пізнавальну цінність.
Порушено питання про створення музеїв старожитностей членами гуртків при закладах освіти чи налагодження співробітництва із вже діючими музеями. У виховних цілях з метою формування патріотизму доцільно долучати здобувачів освіти до університетських експедицій та археологічних розкопок. Запропоновано методичні рекомендації, звернено увагу на дотримання законодавства, на ризики, значення та доцільність у навчанні та вихованні здобувачів освіти в археологічних експедиціях.

Біографія автора

Денис КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ, Університет економіки і підприємництва

кандидат історичних наук, доцент соціально-гуманітарної кафедри

Посилання

Археологія в школі. um.co.ua Учбові Матеріали для студентів і школярів України. URL: http://um.co.ua/5/5-3/5-30337.html

Волинець М. Археологічна польова школа діє у Ніжині. URL: http://nezhatin.com.ua/2018/06/08/arheologichna-polova-shkola-diye-u-nizhyni/

Гурток “Юні археологи”. URL: http://oprisenischool.ucoz.ua/index/gurtok_quot_juni_arkheologi_quot/0-20

Про охорону культурної спадщини : Закон України, прийнятий 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Кримінальний кодекс України прийнятий 05.04.2001 № 2341-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Крыганов А. В. Охрана и исследование памятников археологии в системе внешкольного обучения и воспитания учащихся. Проблемы археологии Сумщины : тезисы докладов областной нучно-практической конференции (апрель 1989 г.) / отв. редактор В. С. Терентьев. Сумы, 1989. С. 7–8.

Кузьма В. Ю., Кузьма В. М. Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. 92 с. URL: http://zakinppo.org.ua/centri/informacijnovidavnichoi-dijalnosti/1135-kreativni-kompetentnosti-kerivnika-gurtka-pozashkilnogo-zakladu

Нємцев І. В. Формування знань з археології в школі. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. № 1(6). С. 188–191.

Скирда В. В., Мірошниченко М. С. Археологія в школі. Методичний вісник історичного факультету. Харків : Консум, 2002. № 1. C. 59–61. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/385/1/Skirda_Miroshnichenko.pdf

Фесенко Л., Поліщук В. Гліб Івакін, голова Спілки археологів України. Приватні колекції формуються зі знахідок чорних археологів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2296194-glib-ivakin-golova-spilki-arheologiv-ukraini.html

Чінчой А. Використання археологічного матеріалу на уроках математики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Вип. 6(2). С. 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2014_6%282%29__8

Яковенко Г. Г. Методика навчання історії : навчально-методичний посібник. Харків : Видавництво ХНАДУ, 2017. 324 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arheologia v shkoli um.co.ua Uchbovi materialy dlya studentiv i shkolyariv Ukrainy [Archaeology at school. um.co.ua – Educational Materials for students and schoolchildren of Ukraine]. URL: http://um.co.ua/5/5-3/5-30337.html [in Ukrainian]

Volynets M. (2018). Arheolohichna polova shkola u Nizhyni [Archaeological field school operates in Nizhyn]. Retrieved from http://nezhatin.com.ua/2018/06/08/arheologichna-polova-shkola-diye-u-nizhyni/ [in Ukrainian]

Hurtok “Yuni arheolohy” [The group “Young archaeologists”]. URL: http://oprisenischool.ucoz.ua/index/gurtok_quot_juni_arkheologi_quot/0-20 [in Ukrainian]

Pro ohoronu kulturnoi spadshchyny : Zakon Ukrainy, pryiniatyi 08.06.2000 № 1805-ІІІ [Law of Ukraine on the protection of cultural heritage from 08.06.2000 № 1805-ІІІ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text [in Ukrainian]

Kryminalnyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi 05.04.2001 № 2341-XIV [Criminal code of Ukraine from 05.04.2001 № 2341-XIV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (accessed on: 13.10.2021) [in Ukrainian]

Kryganov A. V. (1989). Okhrana i isledovanie pamyatnikov arheolohii v sisteme vneshkolnoho obuchenia i vospitania uchashchikhsia [Protection and research of monuments of archaeology in the out-of-school teaching system and education of students]. Problemy archeologii Sumshiny : тesy dokladov oblastnoyi nauchno-prakticheskoyi konferencii (Aprel 1989) / otvetstvennyi redaktor V. S. Terentev. Sumy. S. 7–8 [in Russian]

Kuzma V. Yu., Kuzma V. M. (2013). Kreatyvni kompetentnosti kerivnyka hurtka pozashkilnoho zakladu [Creative competences of leader of group of out-of-school establishment]. Uzhhorod : Informatsiyino-vydavnychyi tsenter of ZIPPO, 92. URL: http://zakinppo.org.ua/centri/informacijnovidavnichoi-dijalnosti/1135-kreativni-kompetentnosti-kerivnika-gurtka-pozashkilnogo-zakladu. [in Ukrainian]

Nyemtsev I. V. (2018). Formuvannia znan z arheolohii v shkoli [Forming of knowledge on archaeology at school]. Theoriya ta metodyka navchannya suspilnyh dystsyplin : naukovo-pedahohichnyi zhurnal. Sumskyi pedahohichnyi universytet imeni A. S. Makarenko. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenko, 2018. № 1(6), S. 188–191. [in Ukrainian]

Skyrda V. V., Miroshnichenko M. S. (2002). Arholohia v shkoli [Archaeology at school]. Metodychnyi visnyk istorychnoho fakultetu. Kharkiv : Konsum, 2002. № 1. S. 59–61. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/385/1/Skirda_Miroshnichenko.pdf [in Ukrainian]

Fesenko L., Polishyuk V. Glib Ivankin, holova Spilky arheolohiv Ukrainy. Pryvatni kolektsii formuyutsia zi znahidok chornyh arheolohiv [Glib Ivankin, chairman of Union of archaeologists of Ukraine Private collections are formed from the finds of black archaeologists]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2296194-glib-ivakin-golova-spilki-arheologiv-ukraini.html [in Ukrainian]

Chinchoy A. (2014). Vykorystannia arheolohichnoho material na urokah matematyky [Using of archaeological material on mathematics lessons]. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriya: Problemy metodyky fisyko-matematychnoi i tehnolohichnoi osvity, 2014. № 6(2). S. 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2014_6%282%29__8 [in Ukrainian]

Yakovenko H. H. (2017). Metodyka navchannia istorii : navchalno-metodychnyi posibnyk [Methodology of studies of history: educational and methodical manual]. Kharkiv : vydavnytstvo KHNADU. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙД. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ПІЗНАННЯ ОСНОВ АРХЕОЛОГІЇ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 317-330. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1053
Розділ
Статті