ПРОФЕСІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ САМООСВІТОЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: самоосвіта, професійна діяльність, продуктивність, модель, професійний практикум

Анотація

У статті презентовано результати емпіричного дослідження впливу самоосвіти на професійну діяльність офіцера. У результаті дослідження встановлено переважні форми самоосвіти для різних груп офіцерів. На етапі адаптації найбільш значними є такі форми самоосвіти, що забезпечують входження офіцера у професійне середовище, засвоєння норм, вимог до професійної діяльності тощо. На етапі стабільного функціонування самоосвіта забезпечує стійкість професійної діяльності офіцера. Отримані результати характеризують також взаємодію форми та змісту на різних етапах професійного розвитку особистості. На етапі адаптації ця взаємодія фіксує, що самоосвіта виконує пристосувальне та аналітичне завдання, спостерігається достатньо чітка відповідність змісту адаптивним та аналітичним формам самоосвіти. На етапі стабільного функціонування переважає аналітичний зміст самоосвіти, водночас відзначається поява її проєктних форм та відповідного змісту. На інноваційному етапі ця тенденція посилюється, причому до проектних форм самоосвіти входять аналітичний та проєктний змісти.
Проведене емпіричне дослідження дозволило розробити й апробувати систему форм та методів роботи з удосконалення професійної самоосвіти офіцера, спроєктувати та реалізувати комплекс заходів, спрямований на підвищення продуктивності цього процесу. Відповідно до розробленої концептуальної моделі така система містить: професійний практикум самоосвіти та систему методів управління нею. Жанр, у якому відбувається навчання аналітичним навичкам діяльності, визначається як рефлексивно-творчий. Він інтегрує у собі умови породження нових знань, способів подолання ситуацій утруднення та забезпечує умови для особистісного зростання. За способом пошуку знань професійний практикум належить до активних методів навчання, що означає включення учасників до позиції активного пошуку проблем та способів їхнього вирішення.

Біографія автора

Марія КУДЛА, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Посилання

Сафин А. Д. Акмеологические аспекты педагогического менеджмента в учебном процессе : навчально-методичний посібник. Хмельницький : Вид-во АПВУ, 1996. 96 с.

Сідак В. С., Сафін О. Д. Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України : монографія. Київ : НАСБУ, 2004. 112 с.

Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ : в 2 т : монографія. Донецьк : ДЮІ. Т. 1. Методологія психотренінгу та його використання у професійно-психологічному розвитку персоналу, задіяного в екстремальних видах діяльності. 2007. 242 с.

Мoрoз Л. I. Тeoрeтичнi тa приклaднi зacaди прoфeciйнo-пcихoлoгiчнoгo трeнiнгу прaцiвникiв oргaнiв внутрiшнiх cпрaв Укрaїни : диc. д-рa пcихoл. нaук. Київ : Унiвeрcитeт внутрiшнiх cпрaв, 2008. 375 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Safin A. D. (1996). Akmeologicheskie aspekty pedagogicheskogo menedzhmenta v uchebnom processe [Acmeological aspects of pedagogical management in the educational process]. Navchal’no-metodichnij posіbnik. Hmel’nic’kij : vid-vo APVU. 96 s. [in Russian]

Sidak V. S., Safin O. D. (2004). Psyhologo-akmeologichni osnovy profesijnogo ta osobystisnogo samovdoskonalennja spivrobitnykiv pravoohoronnyh organiv Ukrai’ny [Psychological and acmeological bases of professional and personal self-improvement of law enforcement officers of Ukraine] : monografija. K. : NASBU. 112 s. [in Ukranian]

Lefterov V. O. (2007). Psyhologichni treningovi tehnologii’ v organah vnutrishnih sprav [Psychological training technologies in law enforcement agencies] : v 2 t. : monografija. T. I. Metodologija psyhotreningu ta jogo vykorystannja u profesijno-psyhologichnomu rozvytku personalu, zadijanogo v ekstremal’nyh vydah dijal’nosti. Donec’k : DJuI. 242 s. [in Ukranian]

Moroz L. I. (2008). Teoretychni ta prykladni zacady profecijno-pcyhologichnogo treningu pracivnykiv organiv vnutrishnih cprav Ukrai’ny [Theoretical and applied principles of professional and psychological training of employees of internal affairs bodies of Ukraine] : dyc. d-ra pcyhol. nauk. K. : Univercytet vnutrishnih cprav. 375 c. [in Ukranian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
КУДЛАМ. (2022). ПРОФЕСІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ САМООСВІТОЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 331-341. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1054
Розділ
Статті