ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ

  • Наталія ЛЕВЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2769-0446
Ключові слова: логістика, логістичне забезпечення, підготовка курсантів, Державна прикордонна служба України, вищий військовий навчальний заклад

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблематики підготовки курсантів вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України до здійснення логістичного забезпечення прикордонного підрозділу в різних умовах оперативно-службової діяльності. У статті подано аналіз наукових підходів до визначення поняття “логістика”, а також висвітлено досвід запровадження системи логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО. Запропоновано розглядати логістичне забезпечення прикордонного підрозділу як комплекс взаємопов’язаних заходів, що забезпечує оперативно-службову діяльність органів та підрозділів охорони державного кордону. Автором виокремлено основні складові логістичного забезпечення в Державній прикордонній службі, що дало змогу обґрунтувати компетентності, якими повинен володіти майбутній офіцер-прикордонник для здійснення відповідного забезпечення у підрозділі охорони державного кордону. З метою розвитку знань, умінь та навичок у курсантів-прикордонників щодо логістичного забезпечення відділу прикордонної служби у статті запропоновано: передбачити визначені програмні компетентності з логістичного забезпечення у ОПП усіх спеціальностей; запровадити у якості факультативу, самостійної роботи курсанта, індивідуальної роботи під керівництвом викладача; включити у практичну підготовку курсантів усіх спеціальностей питання логістичного забезпечення підрозділу та органу охорони державного кордону; розробити на основі передового досвіду органів та підрозділів охорони державного кордону навчальний посібник “Основи логістичного забезпечення Державної прикордонної служби України”; наростити та удосконалити матеріально-технічну базу вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України з метою проведення практичних занять з дисципліни “Основи логістики Державної прикордонної служби України”.

Біографія автора

Наталія ЛЕВЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри логістики

Посилання

Бабайлов В., Левченко Я. Логістика – це методологія. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків : Стиль-Издат, 2021. № 2(27). 205 с. С. 4–14.

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Науковий огляд. Національний авіаційний університет. Київ, 2017. № 4(36). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184 (дата звернення: 12.04.2022).

Гурч Л. М. Логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008. 560 с.

Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 176 с.

Кивлюк В., Ткач М., Лойшин А., Ганненко Ю. Удосконалення освітньої діяльності з метою розвитку системи логістики у Збройних Силах України. Social development & Security. 2019. Vol. 9, Iss. 6. С. 112–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2019_9_6_11 (дата звернення: 16.09.2021).

Маслій О. М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Хмельницький, 2011. 310 с.

Пономарьова Ю. В. Логістика : навчальний посібник. 2-ге. вид., перероб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.

Про затвердження Основних положень логістичного забезпечення Збройних Сил України : наказ Міністерства Оборони України від 11.10.2016 № 522.

Про затвердження Порадника з військового (корабельного) господарства Державної прикордонної служби України : наказ Голови ДПСУ від 21.12.2020 № 134.

Про схвалення Стратегії розвитку ДПСУ, що розрахована до кінця 2020 року від 23.11.2015 № 1189-р.

Саган В. В. Аналіз підготовки фахівців військових формувань і правоохоронних органів з питань логістичного забезпечення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. № 3. С. 127–148.

Федорова В. О. Логістика : навчальний посібник. Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. 153 с.

Хвищун Н. В. Сутність поняття “логістика”: ретроспективний аналіз. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_43

Чернявський В. А., Пономаренко О. А. Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Дата оновлення : 14.04.2022. URL: http://surl.li/btdqk (дата звернення: 14.04.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Babailov V., Levchenko Ya. (2021). Lohistyka – tse metodolohiia. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva : Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu. Kharkiv : Styl-Yzdat, 2021. No 2(27). 205 s. S. 4–14. [in Ukrainian]

Harmash T. A. (2017). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky. Naukovyi ohliad, Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. Kyiv, 2017. № 4(36). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184 (data zvernennia: 12.04.2022). [in Ukrainian]

Hurch L. M. (2008). Lohistyka : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv : DP “Vydavnychyi dim “Personal”. 560 s. [in Ukrainian]

Dudar T. H., Voloshyn R. V. (2012). Osnovy lohistyky : navch. posib. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. 176 s. [in Ukrainian]

Kyvliuk V., Tkach M., Loishyn A., Hannenko Yu. (2019). Udoskonalennia osvitnoi diialnosti z metoiu rozvytku systemy lohistyky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Social development & Security. Vol. 9, Iss. 6. S. 112–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2019_9_6_11 (data zvernennia: 16.09.2021). [in Ukrainian]

Maslii O. M. (2011). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv tylu u sferi viiskovo-ekonomichnoi lohistyky : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Khmelnytskyi. 310 s. [in Ukrainian]

Ponomarova Yu. V. (2005). Lohistyka : navchalnyi posibnyk. 2-he. vyd., pererob. ta dop. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury. 328 s. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Osnovnykh polozhen lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy : nakaz Ministerstva Oborony Ukrainy vid 11.10.2016 № 522. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Poradnyka z viiskovoho (korabelnoho) hospodarstva Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : nakaz Holovy DPSU vid 21.12.2020 № 134. [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku DPSU, shcho rozrakhovana do kintsia 2020 roku vid 23.11.2015 № 1189-r. [in Ukrainian]

Sahan V. V. (2021). Analiz pidhotovky fakhivtsiv viiskovykh formuvan i pravookhoronnykh orhaniv z pytan lohistychnoho zabezpechennia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2021. № 3. S. 127–148. [in Ukrainian]

Fedorova V. O. (2019). Lohistyka : navchalnyi posibnyk. Kharkiv : FOP Brovin O. V. 153 s. [in Ukrainian]

Khvyshchun N. V. (2012). Sutnist poniattia “lohistyka”: retrospektyvnyi analiz. N. V. Khvyshchun. Efektyvna ekonomika. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_43. [in Ukrainian]

Cherniavskyi V. A., Ponomarenko O. A. (2022). Analiz stanu pidhotovky maibutnikh ofitseriv lohistyky v khodi vyvchennia profesiino oriientovanykh dystsyplin. Data onovlennia: 14.04.2022. URL: http://surl.li/btdqk (data zvernennia: 14.04.2022). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ЛЕВЧУКН. (2022). ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 342-359. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1055
Розділ
Статті