НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОЛОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: заклади вищої освіти, дистанційні інформаційно-комунікативні технології навчання, загальноекологічна навчальна практика, вступ до фаху, гідрологія, геологія з основами геоморфології, біоіндикація, охорона біотичного і ландшафтного різноманіття

Анотація

У статті обґрунтовано дидактичні можливості й висвітлено досвід використання дистанційних інформаційно-комунікативних технологій під час загальноекологічної навчальної практики у закладах вищої освіти.
Аргументовано, що необхідність використання дистанційних інформаційно-комунікативних технологій під час загальноекологічної навчальної практики зумовлена особливостями здійснення практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія. Установлено, що такими особливостями є: необхідність роботи із компонентами довкілля, використання методів натурних спостережень, проведення екологічного моніторингу та оцінки поточного стану навколишнього середовища, а також необхідність максимальної комунікації учасників освітнього процесу в умовах віддаленості від бази практики.
Розглянуто можливості поглиблення набутих знань з дисциплін загальної і професійної підготовки, які здобувачі вищої освіти вивчають протягом першого року навчання. Доведено доцільність використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій учасниками освітнього процесу під час практики у процесі дослідження компонентів довкілля та визначення показників їх екологічного стану.
Наведено приклади використання відео-, мультимедійних та онлайн-екскурсій для ознайомлення студентів з об’єктами природно-заповідного фонду України. Обґрунтовано доцільність застосування сучасних онлайн-сервісів Google Earth та Google Maps; інтернет-платформ UkrBIN; вебсайтів, відеохостінгів, такі як YouTube; спеціалізованих програмних засобів (К-MINE, ArcGIS, Mapinfo, Microstation, GISINTEGRO) та мобільних додатків (Google Об’єктив, PlantNet, iNaturalist, PictureThis, “ЕкоГід”, Flora Incognita, Seek iNaturalist, Picture Insect, PlantSnap), які забезпечують здійснення здобувачами вищої освіти дослідження компонентів довкілля в умовах віддаленості від керівника практики.

Біографії авторів

Олеся МАТЕЮК, Хмельницький національний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри екології та біологічної освіти

Ольга ЄФРЕМОВА, Хмельницький національний університет

кандидатка технічних наук, доцентка, доцентка кафедри екології та біологічної освіти

Андрій ДЯЧУК, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології та біологічної освіти

Людмила КАЗІМІРОВА, Хмельницький національний університет

кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка кафедри екології та біологічної освіти

Сергій ШЕВЧЕНКО, Хмельницький національний університет

кандидат сільсько-господарських наук, доцент, доцент кафедри екології та біологічної освіти

Посилання

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII : станом на 12 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 20.05.2022).

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 : наказ МОН України від 16.03.2020 № 406 : станом на 08 квіт. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729-20 (дата звернення: 20.05.2022).

Порядок організації освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті : положення про організацію освітнього процесу затверджене 24.04.2020 URL: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/0008.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Освітньо-професійна програма Екологія першого (бакалаврського) рівня : вчена рада ХНУ. Затверджено 25.04.2019 р. URL: https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/01_Гуманітарно-педагогічний_факультет/Бакалавр._Екологія_2019.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Harasim L. Learning theory and online technologies. 2nd ed. Routledge. 2017. 214 p. URL: https://doi.org/10.4324/9781315716831 (date of access: 25.05.2022).

Ботанічний сад Хмельницького національного університету / за ред. Л. П. Казімірової. Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2009. 68 с. (Серія “Terra in-cognita: Хмельниччина”).

Кафедра екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету. Офіційний сайт. URL: http://ecolog.khnu.km.ua/istorychna-dovidka (дата звернення: 25.05.2022).

Смарагдова мережа Донецької області / О. В. Василюк та ін. Харків : ПРАТ “Харківська книжкова фабрика “Глобус”, 2018. 104 с. URL: https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Smaragdova_donetsk.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Подільські Товтри – краса, не відвести очей. Україна вражає. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wxn3bzaY5Us&t=73s (дата звернення: 25.05.2022).

Сім природних чудес України. Подільські Товтри. URL: https://www.youtube.com/watch?v=R0RYKvr71iQ (дата звернення: 25.05.2022).

Про Національний природний парк “Мале Полісся”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kmoxwxnO9Uo (дата звернення: 25.05.2022).

Національний природний парк “Подільські Товтри”. Офіційний сайт. URL: https://www.npptovtry.org.ua (дата звернення: 25.05.2022).

Національний природний парк “Мале Полісся”. Офіційний сайт. URL: http://malepolisja.in.ua (дата звернення: 25.05.2022).

Регіональний ландшафтний парк “Мальованка”. Офіційний сайт. URL: https://sites.google.com/site/rlpmalovanka (дата звернення: 25.05.2022).

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у Хмельницькому національному університеті : положення про організацію освітнього процесу затверджене 24.06.2021 URL: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/0101.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Andrieiev S., Zhilin, V. Methods of Construction of Hydrological Cartographic Models According to Remote Sensing of the Earth Data. Advanced Information Systems, vol. 4, no. 3, Oct. 2020, pp. 22–40. URL: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.04. (date of access: 26.05.2022).

Google Earth. URL: https://www.google.com/intl/uk/earth/index.html (date of access: 26.05.2022).

Google Maps. URL: https://www.google.com/maps (date of access: 26.05.2022).

Bondarenko Т. В. “Educational possibilities of google geoinformation resources in educational information visualization”. Information Technologies and Learning Tools, vol. 76, no. 2, Apr. 2020, Р. 96–107, URL: 10.33407/itlt.v76i2.2718. (date of access: 26.05.2022).

Державне агентство водних ресурсів України. Офіційний сайт. URL: https://www.davr.gov.ua (date of access: 26.05.2022).

Названо кращі програми для розпізнавання рослин, грибів і комах. Сайт GSMinfo. URL: https://gsminfo.com.ua/51625-nazvano-krashhi-programy-dlya-rozpiznavannya-roslyn-grybiv-i-komah.html (дата звернення 27.05.2022).

UkrBIN. 2017. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. URL: http://www.ukrbin.com (date of access: 27.05.2022).

ArcGIS Online. Esri. URL: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/overview (date of access: 27.05.2022).

MicroStation. Copyright Bentley Systems, Incorporated. URL: https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation (date of access: 27.05.2022).

Садковий В., Мєтьєлов О., Тарасенко О., Горонескул М. Особливості викладання технічних, фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в карантинних умовах. Нова колегія. 2020. Вип. 3, № 101. С. 46–53. URL: https://doi.org/10.30837/nc.2020.3.46 (дата звернення: 25.05.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vyshchu osvitu : [Law of Ukraine On Higher Education] Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII : stanom na 12 trav. 2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiini zakhody dlia zapobihannia poshyrenniu koronavirusu COVID-19 [About organizational measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19] : Nakaz MON Ukrainy vid 16.03.2020 r. № 406 : stanom na 08 kvit. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729-20 (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Poriadok orhanizatsii osvitnoi diialnosti za tekhnolohiiamy dystantsiinoho navchannia u Khmelnytskomu natsionalnomu universyteti [The order of organization of educational activities according to the technologies of distance learning at Khmelnytsky National University] : Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu zatverdzhene 24.04.2020. URL: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/0008.pdf (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama Ekolohiia pershoho (bakalavrskoho) rivnia [Educational and professional program Ecology of the first (bachelor’s) level] : Vchena rada KhNU. Zatverdzheno 25.04.2019. URL: https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/01_Гуманітарно-педагогічний_факультет/Бакалавр._Екологія_2019.pdf (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Harasim L. Learning theory and online technologies. 2nd ed. Routledge. 2017. 214 p. URL: https://doi.org/10.4324/9781315716831 (date of access: 25.05.2022) [in English]

Botanichnyi sad Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Botanical Garden of Khmelnytsky National University] / Za red. L.P. Kazimirovoi. Kamianets-Podilskyi : PP Moshynskyi V. S., 2009. 68 s. (Seriia “Terra in-cognita: Khmelnychchyna”) [in Ukrainian]

Kafedra ekolohii ta biolohichnoi osvity Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Department of Ecology and Biological Education, Khmelnytsky National University]. Ofitsiinyi sait. URL: http://ecolog.khnu.km.ua/istorychna-dovidka (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Smarahdova merezha Donetskoi oblasti [Emerald network of Donetsk region] / O. V. Vasyliuk ta in. Kharkiv : PRAT “Kharkivska knyzhkova fabryka “Hlobus”, 2018. 104 s. URL: https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Smaragdova_donetsk.pdf (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Podilski Tovtry – Krasa, ne vidvesty ochei. Ukraina vrazhaie [Podilsky Tovtry – Beauty, do not take your eyes off. Ukraine is impressive] URL: https://www.youtube.com/watch?v=wxn3bzaY5Us&t=73s (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Sim pryrodnykh chudes Ukrainy. Podilski Tovtry [Seven natural wonders of Ukraine. Podolsk Tovtry] URL: https://www.youtube.com/watch?v=R0RYKvr71iQ (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Pro Natsionalnyi Pryrodnyi Park “Male polissia” [About the National Natural Park “Small Polissya”] URL: https://www.youtube.com/watch?v=kmoxwxnO9Uo (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Natsionalnyi pryrodnyi park “Podilski Tovtry” [Podilsky Tovtry National Nature Park]. Ofitsiinyi sait. URL: https://www.npptovtry.org.ua (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Natsionalnyi pryrodnyi park “Male Polissia” [Male Polissya National Nature Park] Ofitsiinyi sait. URL: http://malepolisja.in.ua (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Rehionalnyi landshaftnyi park “Malovanka” [Malovanka Regional Landscape Park] Ofitsiinyi sait. URL: https://sites.google.com/site/rlpmalovanka (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Polozhennia pro systemu zabezpechennia akademichnoi dobrochesnosti u Khmelnytskomu natsionalnomu universyteti [Regulations on the system of ensuring academic integrity at Khmelnytsky National University] : Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu zatverdzhene 24.06.2021. URL: https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/0101.pdf (date of access: 20.05.2022) [in Ukrainian]

Andrieiev S., Zhilin, V. Methods of Construction of Hydrological Cartographic Models According to Remote Sensing of the Earth Data. Advanced Information Systems, vol. 4, no. 3, Oct. 2020, pp. 22–40. URL: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.04. (date of access: 26.05.2022) [in English]

Google Earth. URL: https://www.google.com/intl/uk/earth/index.html (date of access: 26.05.2022) [in English]

Google Maps. URL: https://www.google.com/maps (date of access: 26.05.2022) [in English]

Bondarenko Т. В. “Educational possibilities of google geoinformation resources in educational information visualization”. Information Technologies and Learning Tools, vol. 76, no. 2, Apr. 2020, pp. 96–107, doi:10.33407/itlt.v76i2.2718. (date of access: 26.05.2022) [in English]

Derzhavne ahentstvo vodnykh resursiv Ukrainy [State Agency of Water Resources of Ukraine]. Ofitsinyi sait. URL: https://www.davr.gov.ua (date of access: 26.05.2022) [in Ukrainian]

Nazvano krashchi prohramy dlia rozpiznavannia roslyn, hrybiv i komakh [Named the best programs for recognizing plants, fungi and insects.] Sait GSMinfo. URL: https://gsminfo.com.ua/51625-nazvano-krashhi-programy-dlya-rozpiznavannya-roslyn-grybiv-i-komah.html (date of access: 27.05.2022) [in Ukrainian]

UkrBIN. 2017. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. URL: http://www.ukrbin.com (date of access: 27.05.2022) [in English]

ArcGIS Online. Esri. URL: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/overview (date of access: 27.05.2022) [in English]

MicroStation. Copyright Bentley Systems, Incorporated/ URL: https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation (date of access: 27.05.2022) [in English]

Sadkovyi V., Mietielov O., Tarasenko O., Horoneskul M. Osoblyvosti vykladannia tekhnichnykh, fizyko-matematychnykh dystsyplin zasobamy dystantsiinoho navchannia v karantinnykh umovakh [Features of teaching technical, physical and mathematical disciplines by means of distance learning in warranty conditions]. Nova kolehiia. 2020. Vyp. 3, № 101. S. 46–53. URL: https://doi.org/10.30837/nc.2020.3.46 (date of access: 25.05.2022) [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
МАТЕЮКО., ЄФРЕМОВАО., ДЯЧУКА., КАЗІМІРОВАЛ., & ШЕВЧЕНКОС. (2022). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОЛОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 360-383. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1056
Розділ
Статті