УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Андрій МЕЛЬНІКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6039-1021
  • Вадим РЕФЕЛЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7887-3707
  • Олександр ТОКОВЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0654-3965
Ключові слова: фізична підготовка, фізичне виховання, фізичні якості, м’язова сила, витривалість, швидкість

Анотація

У статті аналізується актуальність розвитку фізичних якостей майбутніх прикордонників у системі фізичної підготовки Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) з метою встановлення оптимальних методів управління процесом розвитку та вдосконалення фізичних якостей. В основу дослідження покладено особливості методів розвитку таких фізичних якостей: деякі складові швидкісних якостей; вибухова сила; сила м’язів; різні види витривалості, що відіграють ключову роль у професійно-службовій та бойовій діяльності особового складу ДПСУ.
Визначено основні засоби формування, розвитку та вдосконалення та значення фізичних якостей у професійній діяльності. Установлено, що професія офіцера ДПСУ пов’язана з великим фізичним та психологічним напруженням, оскільки згідно з практикою розв’язання загальних завдань визначається не лише розумінням порядку виконання вправ з вогнепальної зброї, а й, перш за все, рівнем фізичної підготовленості і військово-прикладної моторики. У зв’язку із цим пріоритетом майбутніх офіцерів ДПСУ залишається зміст дисципліни фізичного виховання та деяких суміжних дисциплін.
У статті висвітлено, проаналізовано стан розвитку наукової галузі, пов’язаної з використанням змісту дисципліни “Фізичне виховання” при розв’язанні завдань різного спрямування у підготовці майбутніх офіцерів ДПСУ до професійної діяльності.
Відзначено теоретичну обґрунтованість нормативів фізичної підготовленості військовослужбовців різних категорій. Але вони продовжували визначатися, як і раніше, з урахуванням існуючого середнього рівня, що характеризує розвиток певної фізичної якості. Взагалі не враховувались особливості та періодизація навчально-бойової діяльності різних категорій військовослужбовців, зокрема в ДПСУ. Такий стан спеціальної спрямованості, а саме професійно важливих фізичних якостей і рухових навичок, також розцінюється як ще один недолік, оскільки низький ступінь відповідності рівня розвитку тих чи інших фізичних якостей вимагає певної професійної діяльності.
З іншого боку, кожен майбутній співробітник ДПСУ має різну фізичну підготовку протягом одного навчального року. Таким чином, найнижчі результати були виявлені після закінчення канікул, тобто на початку кодового семестру навчання. Особливості значно знижують результати в тестах, що характеризують загальну витривалість. Рівень м’язової сили та силової витривалості зменшується дещо повільніше. Водночас загальна витривалість вимагає для свого розвитку підтримувати достатній рівень максимального часу і регулярності у використанні фізичних навантажень.

Біографії авторів

Андрій МЕЛЬНІКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону

Вадим РЕФЕЛЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону

Олександр ТОКОВЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Настанова з фізичної підготовки в прикордонних військах України (НФП-99). Хмельницький : видавництво НАПВУ, 2003. 118 с.

Настанова з фізичної підготовки в ЗС України. Київ : Міністерство оборони України, 2014. 245 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А. Наукові дослідження у фізичному вихованні і спорті : навч. посібник Кам.-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2012. 97 с.

Мельніков А. В. Фізична підготовленість як фактор впливу на професійну придатність майбутніх офіцерів-прикордонників. Науковий вісник ЧНУ: серія: педагогіка та психологія. 2015. Випуск 747. С. 109–113.

Мельніков А. В., Волошин В. В. Фізичне виховання як засіб професійного навчання слухачів: Збірник наукових праць за матеріалами і Всеукраїнської наукової інтернет конференції. “Актуальні проблеми фізичної культури спорту і здоров’я” (м. Черкаси, 26–27 травня 2016 р.). Черкаси, 2016. С. 36–41.

Станкявичус Л. А. Ефективність рухливих ігор у вихованні рухових якостей у школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Каунас : БГІФК, 1983. 254 с.

Солодкий, A. C. Фізіологія людини : підручник. Київ : Терра-спорт, 2001. 519 с.

Гурман Л. Д., Ліщук В. В. Швидкісно-силова підготовка юних футболістів : лекції. Київ : КПНУ, 2006. 66 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

(2003). Nastanova z fizychnoyi pidhotovky v prykordonnykh viys’kakh Ukrayiny [Guidelines for physical training in the border troops of Ukraine (NFP-99)]. Khmelnytsky : NAPVU Publishing House. [in Ukraіnian]

(2014). Nastanova z fizychnoyi pidhotovky v ZS Ukrayiny [Guidelines for physical training in the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv : Ministry of Defense of Ukraine. [in Ukraіnian]

Shiyan B. M., Yedinak G. A. (2012). Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni i sporti [Scientific research in physical education and sports]: textbook. Kam.-Podilsky : LLC “Printing House” Ruta. [in Ukraіnian]

Melnikov A. V. (2015). Fizychna pidhotovlenist’ yak faktor vplyvu na profesiynu prydatnist’ maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Physical fitness as a factor influencing the professional suitability of future border officers]. Scientific Bulletin of ChNU: series: pedagogy and psychology. Issue 747. P. 109–113. [in Ukraіnian]

Melnikov A. V., Voloshin V. V. (2016). Fizychne vykhovannya yak zasib profesiynoho navchannya slukhachiv [Physical education as a means of professional training of students]: ST of Science. Ave. according to the materials of the All-Ukrainian scientific Internet conference. “Current issues of physical culture, sports and health” (Cherkasy, May 26–27, 2016). Cherkasy, 2016. [in Ukraіnian]

Stankyavychus L. A. (1983). Effektyvnist’ rukhlyvykh ihor u vykhovanni rukhovykh yakostey u shkolyariv na urokakh fizychnoyi kul’tury [The effectiveness of moving games in the education of motor skills in schoolchildren in physical education lessons] : аbstract. dis. ... cand. ped. Science. Kaunas : BGIFK, 1983. [in Ukraіnian]

Solodkyy A. C. (2001). Fizyolohiya lyudyny [Human physiology]. Textbook. Kiev : Terra-sport. [in Ukraіnian]

Hurman L. D., Lishchuk V. V. (2006). Shvydkisno-sylova pidhotovka yunykh futbolistiv [Speed and strength training of young football players]: Lecture KPNU. [in Ukraіnian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
МЕЛЬНІКОВА., РЕФЕЛЬВ., & ТОКОВЕНКОО. (2022). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 384-398. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1057
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають