УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: ДОСВІД США

  • Надія МОРОЗ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Валентина ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5365-0355
  • Анжела ПЕТРАШ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0197-5021
  • Ірина БЕЦ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8241-5493
  • Юрій БЕЦ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Наталія КАЛИНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6558-5244
Ключові слова: іншомовна підготовка, правоохоронці, правоохоронний навчальний центр, США

Анотація

У статті розглянуто особливості впровадження сучасних підходів до професійної іншомовної підготовки офіцерів-прикордонників у відомчих закладах освіти українського прикордонного відомства на основі аналізу особливостей розробки та реалізації програми іншомовної підготовки правоохоронців у федеральному правоохоронному навчальному центрі США, який є найбільшим у США постачальником освітніх послуг для правоохоронних органів і проводить базову підготовку та підвищення кваліфікації для понад 90 організацій і правоохоронних органів США та інших країн. Виявлено, що FLETC було засновано на основі моделі голістичного консолідованого навчання, завдяки тому, що багато правоохоронних агентств роблять вклад у розвиток системи навчання одного закладу освіти. Особливу увагу викликає 80-годинна програма навчання іспанської мови за принципом занурення, яка допомагає правоохоронцям не тільки оволодіти мовою на базовому рівні, а й розуміти іспанську культуру. Студенти вивчають граматику іспанської мови та професійно-орієнтовані терміни і фразеологічні одиниці. Крім того, програма розроблена для ознайомлення студентів із виразами для ведення слідства та арешту, а також із лексикою вуличного сленгу іспанської мови. Основна увага приділяється вмінню керувати ситуацією за допомогою фраз, призначених для нейтралізації потенційно небезпечних ситуацій. Студенти беруть участь у виконанні практичних вправ на основі сценаріїв, за участю іспаномовних запрошених акторів, також перевіряються їх уміння подавати команди та проводити арешт іспанською під час конфліктних ситуацій.

Біографії авторів

Надія МОРОЗ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов

Валентина ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка психологічних наук, доцентка, старша викладачка кафедри іноземних мов

Анжела ПЕТРАШ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладачка кафедри іноземних мов

Ірина БЕЦ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, старша викладачка кафедри іноземних мов

Юрій БЕЦ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Наталія КАЛИНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов

Посилання

Балендр А. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: теорія і практика : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2020. 503 с.

Балендр А. Особливості системи відбору та підготовки персоналу різних ланок Прикордонної охорони Фінляндії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 3, С. 7–16.

Мороз Н. Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх прикордонників як передумова їх професійного розвитку. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 1(8). С. 184–196.

Сичевський Ю. Особливості підготовки майбутніх офіцерів митно-прикордонної служби Сполучених Штатів Америки до здійснення прикордонного контролю. Збірник наукових праць Нац. акад. Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. 2017. № 4(11). С. 388–403.

Тронь Т. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький,

237 с.

Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу у збройних силах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 7(81). С. 71–80.

Bloshchynskyi I. Peculiarities of US Border Guard Officer’s Training at the Federal Law Enforcement Training Center Using Online Campus. Порівняльна професійна педагогіка. Хмельницький : ХНУ, 2015. № 5(4). С. 57–61.

Law-Enforcement Spanish Immersion Training Program (2012) https://www.fletc.gov/sites/default/files/imported_files/news/external-articles/Deputy-Magazine-Issue-3-2013-Law-Enforcement-Spanish-Immersion-Training-Program.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balendr A. (2020). Profesiyna pidhotovka fakhivtsiv z okhorony kordonu v krayinakh Yevropeys’koho Soyuzu: teoriya i praktyka. [Professional training of border guards in the European Union: theory and practice] : monograph. Nat. acad. State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnytsky. Khmelnytsky : NADPSU. 503 p. [in Ukrainian]

Balendr А. (2013). Osoblyvosti systemy vidboru ta pidhotovky personalu riznykh lanok Prykordonnoyi okhorony Finlyandiyi [Features of the system of selection and training of personnel of different levels of the Finnish Border Guard]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser.: pedagogical and psychological sciences, 3. P. 7–16. [in Ukrainian]

Moroz N. (2017). Formuvannya profesiynoyi inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh prykordonnykiv yak peredumova yikh profesiynoho rozvytku. [Formation of professional foreign language communicative competence of future border guards as a prerequisite for their professional development]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: pedagogical sciences. Khmelnytskyi : NADPSU Publishing House. № 1(8). P. 184–196. [in Ukrainian]

Sychevskyy Yu. (2017). Osoblyvosti pidhotovky maybutnikh ofitseriv mytno-prykordonnoyi sluzhby Spoluchenykh Shtativ Ameryky do zdiysnennya prykordonnoho kontrolyu [Features of preparing future officers of the United States Customs and Border Guard Service for border control]. Zbirnyk naukovykh prats’ Nats. akad. Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser.: Pedahohichni ta psykholohichni nauky, 4(11), 388–403. [in Ukrainian]

Tron T. (2018). Pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv u sferi okhorony kordonu Spoluchenykh Shtativ Ameryky [Preparation of future specialists in the field of border guarding of the United States of America] : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nats. akad. Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, 237. [in Ukrainian]

Yatsino O. (2018). Osoblyvosti pidvyshchennya kvalifikatsiyi fakhivtsiv sluzhb personalu u zbroynykh sylakh SSHA. [Features of professional development of personnel services in the US Armed Forces]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, № 7(81). P. 71–80. [in Ukrainian]

Bloshchynskyi I. (2015). Peculiarities of US Border Guard Officer’s Training at the Federal Law Enforcement Training Center Using Online Campus. Poruivnalna professina pedagogika: sciences. magazine. Khmelnitsky : HNU, 5(4). 57–61 [in English]

Law-Enforcement Spanish Immersion Training Program (2012). https://www.fletc.gov/sites/default/files/imported_files/news/external-articles/Deputy-Magazine-Issue-3---2013-Law-Enforcement-Spanish-Immersion-Training-Progra.pdf [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
МОРОЗН., ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКАВ., ПЕТРАША., БЕЦІ., БЕЦЮ., & КАЛИНЮКН. (2022). УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: ДОСВІД США. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 399-414. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1058
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають