ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

  • Наталія НАЗАРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6100-4193
  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: майбутні прикордонники-перекладачі, підсистеми вправ, підготовчі вправи, вправи для формування навичок письмового перекладу, вправи для розвитку вмінь здійснення письмового перекладу

Анотація

У статті досліджено проблему навчання майбутніх прикордонників-перекладачів письмового перекладу та розроблено комплекс вправ.
Визначено, що комплекс вправ для навчання майбутніх прикордонників-перекладачів письмового перекладу охоплює три підсистеми: підготовчі вправи, вправи для формування навичок письмового перекладу, вправи для розвитку вмінь здійснення письмового перекладу. Підсистема підготовчих вправ включає групу вправ на вміння аналізувати текст оригіналу, розпізнавати його найважливіші елементи, засвоювати відповідні предметні знання і термінологію, розпізнавати перекладацькі проблеми та визначати необхідні перекладацькі дії для їх подолання.
Підсистема вправ для формування навичок письмового перекладу включає групу вправ для формування навичок встановлення значень невідомих лексичних одиниць та їх передачі у тексті перекладу; утворення нових термінів; переносу значень лексичних і фразеологічних одиниць мови оригіналу у мову перекладу; передачі словосполучень тексту оригіналу у тексті перекладу з урахуванням правил сполучуваності у мові оригіналу; переносу значення граматичних форм і структур тексту оригіналу у текст перекладу; переносу значення стилістичних засобів тексту оригіналу у текст перекладу; лексичних, граматичних і лексико-граматичних трансформацій, конверсії тексту.
Підсистема вправ для розвитку вмінь здійснення письмового перекладу включає групу вправ для розвитку вмінь реалізації стратегії перекладу, вибору адекватних способів перекладу, визначення доцільності адаптації тексту перекладу, побудови ефективної тема-рематичної перспективи викладу, відходу від буквалізму та спроможності створення різних варіантів перекладу одного й того ж тексту, перебору й відсіювання проміжних варіантів тексту перекладу, аргументування правильності перекладу, комплексних умінь письмового перекладу, редагування перекладу, застосування зовнішніх ресурсів щодо інформаційного пошуку і отримання екстралінгвістичних знань.
Зроблено висновок, що питома вага підсистем вправ має залежати від етапу в межах структурного відрізку навчання, тобто метою навчання є розвиток умінь письмового перекладу, а тому на заключному етапі мають переважати саме такі вправи.

Біографії авторів

Наталія НАЗАРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри іноземних мов

Посилання

Берестецька Н. В. Основи редагування перекладів текстів військово-професійного спрямування : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. 262 с.

Завгородня Л. В. Основи літературного редагування та коректури : навч. посіб. Черкаси : Брама – Україна, 2010. 164 с.

Остроушко А. О. Лексичні трансформації при перекладі англійських інформаційних текстів українською мовою. Лінгвістика і поетика. Філологічні студії. 2010. Вип. 5. С. 201–208.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. заклад вищої освіти за спеціальністю “Переклад”. Вінниця : Нова Книга, 2013. 376 с. (Серія “UTTA Series”)

Danks J. H. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. London; New Dehli : Sage Publications, 1996. 214 p.

National Occupational Standards in Interpreting. London : CILT, National Centre for Languages, 2006. 40 p.

National Occupational Standards in Translation. London : CILT, National Centre for Languages, 2007. 35 p.

Robinson D. Becoming a Translator. New York : Routledge, 2007. 344 p.

Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam; Philadelphia : Benjamins, 2012. 350 p.

Wearing C. Philosophy of science and linguistics; ed. By K. Brown. Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol.1. Amsterdam : Elsevier, 2006. P. 340–343.

Wilss W. Decision making in translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London : Routledge, 2001. P. 57–60.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berestetska N. V. (2016). Osnovy redahuvannia perecladiv tekstiv viiskovo-profesiinoho spriamuvannia [Basics of editing translations of military texts]. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, [Publishing Centre of National Academy of State Border Guard Service of Ukraine]. 2016. 262 s. [in Ukrainian]

Zavhorodnia L. V. (2010). Osnovy literaturnoho redahuvannia ta korrektury : navch. posib. [Basics of literary editing and proofreading : tutorial]. Cherkasy : Brama. Ukraine. 2010. 164 s. [in Ukrainian]

Ostroushko А. О. (2010). Leksychni transformatsii pry perekladi anhliiskyh informatsiinyh tekstiv ukrainskoiu movoiu [Lexical transformations while translating English information texts into Ukrainian]. Linhvistyka i poetyka. Filolohichni studii. [Linguistics and Poetics. Philological studios]. 2010. Vyp. 5. S. 201–208. [in Ukrainian]

Chernovatyi L. М. (2013). Metodyka vykladannia perekladu yak spetsialnosti : pidruchnyk dlia stud. saklad. vyshch. osvity za spetsialnistiu “Pereklad” [Methodology of translation training as specialty: tutorial for students of Higher Educational Establishments. Specialty “Translation”]. Vinnytsia : Nova Knyha [New book]. Seriia “UTTA Series”. 2013. 376 s. [in Ukrainian]

Danks J. H. (1996). Cognitive Processes in Translation and Interpreting. London; New Dehli : Sage Publications, 1996. 214 p. [in English]

National Occupational Standards in Interpreting. (2006). London : CILT, National Centre for Languages. 40 p. [in English]

National Occupational Standards in Translation. (2007). London : CILT, National Centre for Languages. 35 p. [in English]

Robinson D. (2007). Becoming a Translator. New York : Routledge. 344 p. [in English]

Toury G. (2012). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam; Philadelphia : Benjamins. 350 p. [in English]10. Wearing C. (2006). Philosophy of science and linguistics; ed. By K. Brown. Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol.1. Amsterdam : Elsevier. P. 340–343. [in English]

Wilss W. (2001). Decision making in translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London : Routledge, 2001. P. 57–60. [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
НАЗАРЕНКОН., & ІСЛАМОВАО. (2022). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 426-442. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1059
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають