CУТНICТЬ I CТPУКТУPA ПОНЯТЬ “ЯКІСТЬ”, “ЯКІСТЬ ОСВІТИ”, “МОНІТОРИНГ”, “МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ”, “МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ”

Ключові слова: якість, якість освіти, моніторинг, моніторинг в освіті, моніторинг якості вищої освіти, истема забезпечення якості вищої освіти

Анотація

У статті з’ясовано сутність s розписана структура понять “якість”, “якість освіти”, “моніторинг”, “моніторинг в освіті”, “моніторинг якості вищої освіти”. Аналізуючи поняття “якість освіти” констатовано, що перша складова цього поняття (“якість”) є філософською категорією і має, відповідно, усталене загальнонаукове визначення, то друга його частина (“освіта”) не має однозначного тлумачення, але саме вона впливає на повне розуміння та визначення якості освіти. Якість освіти вивчається як комплексне поняття в межах квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості, теорію оцінки якості (кваліментрію) і теорію управління якістю. Якість освіти – це щабель, з якого характеристики освітньої діяльності відповідають нормативним положенням державних освітніх стандартів та освітніх програм, задовольняють вимоги споживачів освітніх послуг. Для визначення якості освіти необхідно проводити її моніторинг. Моніторинг в освіті – постійне спостереження за будь-яким процесом в освіті з метою виявлення його відповідності бажаному результату чи початковим припущенням. Об’єктами моніторингу виступають: система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна); ресурси (кадрові, матеріально-технічні); процеси (педагогічний процес загалом та окремі його складові); діяльність (управлінська, трудова, навчальна); явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та ін.). Виділено функції моніторингу, такі як: інформаційна, активізуюча, формуюча, корекційна, кваліметрична, діагностична, аналітична, моделююча, прогностична, управлінська. Моніторинг вищої освіти заснований на принципах, що виокремлено у статті. Моніторинг розглядається як контроль, реагування, вивчення та виправлення відхилення від норм. Найчастіше під моніторингом розуміють відстеження, а під моніторингом в освіті – спеціально організована і постійно діюча система збирання, зберігання та аналізу інформації, проведення додаткових інформаційно-аналітичних обстежень і оцінки стану, тенденцій, ризиків і прогнозу розвитку освіти, що використовується при прийнятті управлінських рішень у сфері освіти. Розбудувати певну систему забезпечення якості вищої освіти можна лише на основі ефективної системи моніторингу якості вищої освіти.

Біографія автора

Ольга ОСЕРЕДЧУК, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, керівник Центру маркетингу та розвитку, експерт Українського культурного фонду, голова ГЕР 02 Культура і мистецтво НАЗЯВО

Посилання

Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття / авт. кол. : В. Андрущенко (кер.), Л. Горбунова, Л. Зязюн [та ін.] ; ред. кол. : В. Кремень, В. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Інститут вищої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2007. 350 с.

Бахрушин В. Є. Що таке якість вищої освіти і як її вимірюють? 2013. URL: http://education-ua.org/ua/articles/100-shcho-take-yakist-vishchoji-osviti-i-yak-jiji-vimiryuyut

Бодненко Д. М., Жильцов О. Б., Лещинський О. Л., Мазур Н. П. Моніторинг навчальної діяльності : навчальний посібник. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. 276 с.

Раков С. А. Якість освіти: європейський вимір. Вісник ТІМО : Тестування і моніторинг в освіті. 2007. № 10–11. С. 12–15.

Сігаєва Л. Є. Cучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2016. № 4. С. 213–229.

Федько А. Якість освіти як об’єкт управління. Освіта і управління. 2006. № 1. Т. 9. С. 84–87.

Чепак В. В. Сучасні соціологічні концепції освіти як теоретико-методологічна альтернатива класичним підходам. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Харків : Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. Вип. 15. С. 570–575.

Щудло С. А. Соціальна стандартизація освіти як умова забезпечення її якості. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 715–719.

Аристотель. Політика / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. Київ : Основи, 2000. 239 с.

Якість освіти: поняття та сутність. URL: https://stud.com.ua/169299/pedagogika/yakist_osviti_ponyattya_sutnist

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII із змінами URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Основні види моніторингу. URL: https://studfile.net/preview/6460129/

Моніторинг в освіті. URL: https://students-library.com/library/read/63018-monitoring-v-obrazovanii-vidy-monitoringa

Моніторинг в освіті. URL: http://timo.com.ua/wiki/index.php/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%92_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%86

Система моніторингу як одна із форм підвищення якості освіти. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1285

Про моніторинг якості вищої освіти. URL: https://osvita.ua/vnz/50427/


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

(2007). Filosofs’ki zasady transformatsiyi vyshchoyi osvity v Ukrayini na pochatku ХХІ stolittya [Philosophical principles of transformation of higher education in Ukraine at the beginning of the XXI century]/ Avt. kol. : V. Andrushchenko (ker.), L. Horbunova, L. Zyazyun [ta in.] ; red. kol. : V. Kremen’, V. Andrushchenko [ta in.] ; APN Ukrayiny, Instytut vyshchoyi osvity. K.; Pedahohichna dumka. 350 s. [in Ukrainian]

Bakhrushyn V. YE. (2013). Shcho take yakist’ vyshchoyi osvity i yak yiyi vymiryuyut’? [What is the quality of higher education and how is it measured?] URL: http://education-ua.org/ua/articles/100-shcho-take-yakist-vishchoji-osviti-i-yak-jiji-vimiryuyut [in Ukrainian]

Bodnenko D. M., Zhyl’tsov O. B., Leshchyns’kyy O. L., Mazur N. P. (2014). Monitorynh navchal’noyi diyal’nosti [Monitoring of educational activities]: navchal’nyy posibnyk. K : Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka. 276 s. [in Ukrainian]

Rakov S. A. (2007). Yakist’ osvity: yevropeys’kyy vymir [Quality of education: the European dimension]. Visnyk TIMO : Testuvannya i monitorynh v osviti. № 10–11. S. 12–15. [in Ukrainian]

Sihayeva L. Ye. (2016). Cuchasni pidkhody do yakosti osvity: teoretychnyy aspekt [Modern approaches to the quality of education: theoretical aspect]. Profesiyna osvita: metodolohiya, teoriya ta tekhnolohiyi. № 4. Р. 213–229. [in Ukrainian]

Fed’ko A. (2006). Yakist’ osvity yak ob’yekt upravlinnya [Quality of education as an object of management]. Osvita i upravlinnya. № 1. T. 9. S. 84–87. [in Ukrainian]

Chepak V. V. (2009). Suchasni sotsiolohichni kontseptsiyi osvity yak teoretyko-metodolohichna al’ternatyva klasychnym pidkhodam [Modern sociological concepts of education as a theoretical and methodological alternative to classical approaches]. Metodolohiya, teoriya ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva : zb. nauk. pr. KH. : Vydavnychyy tsentr KHNU imeni V. N. Karazina. Vyp. 15. S. 570–575. [in Ukrainian]

Shchudlo S. A. (2010). Sotsial’na standartyzatsiya osvity yak umova zabezpechennya yiyi yakosti [Social standardization of education as a condition for ensuring its quality]. Metodolohiya, teoriya ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva : zb. nauk. pr. KH. : KHNU imeni V. N. Karazina. S. 715–719. [in Ukrainian]

Aristotel’ (2000). Polityka [Politics]/ Per. z davn’ohr. ta peredm. O. Kyslyuka. K. : Osnovy. 239 s [in Ukrainian]

Yakist’ osvity: ponyattya ta sutnist’ [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language]. URL: https://stud.com.ua/169299/pedagogika/yakist_osviti_ponyattya_sutnist [in Ukrainian]

Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy. URL: http://sum.in.ua/ [in Ukrainian]

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrayiny [On Higher Education: Law of Ukraine] vid 01.07.2014 № 1556-VII iz zminamy [in Ukrainian]

Osnovni vydy monytorynhu [Main types of monitoring]. URL: https://studfile.net/preview/6460129/ [in Ukrainian]

Monitorynh v osviti [Monitoring in education]. URL: HTTPS://STUDENTS-LIBRARY.COM/LIBRARY/READ/63018-MONITORING-V-OBRAZOVANII-VIDY-MONITORINGA [in Ukrainian]

Monitorynh v osviti [Monitoring in education]. URL: http://timo.com.ua/wiki/index.php/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%92_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%86 [in Ukrainian]

Systema monitorynhu, yak odna iz form pidvyshchennya yakosti osvity [Monitoring system as one of the forms of improving the quality of education]. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1285 [in Ukrainian]

Pro monitorynh yakosti vyshchoyi osvity [On monitoring the quality of higher education]. URL: https://osvita.ua/vnz/50427/[in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ОСЕРЕДЧУКО. (2022). CУТНICТЬ I CТPУКТУPA ПОНЯТЬ “ЯКІСТЬ”, “ЯКІСТЬ ОСВІТИ”, “МОНІТОРИНГ”, “МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ”, “МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 443-460. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1060
Розділ
Статті