ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Валерій РАЙКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2494-8472
  • Микола МАЦИШИН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1600-0676
  • Валентина МІРОШНІЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3931-0888
Ключові слова: тренінгові технології, тренінг, професійна компетентність, майбутні офіцери-прикордонники, експериментальна та контрольна групи

Анотація

Статтю присвячено визначенню ефективності використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Авторами вивчаються різні підходи до формування професійної компетентності військових фахівців.
Автори розглядають можливість формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників не лише під час навчальних занять, а й за допомогою тренінгової роботи, яка складається з інформаційного практичного та самостійного блоків.
Досліджувалась ефективність використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
Під час застосування тренінгових технологій було взято до уваги таке: по-перше, попри те, що набуття професійних компетентностей відображається, передусім на емоційній сфері, доцільно проводити тренінги не раніше як на другому курсі за наявності у курсантів достатнього рівня теоретичних знань з фахових дисциплін; по-друге, важливим у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників є усвідомлений характер діяльності та уміння налагодити взаємодію.
Ураховано, що важливою умовою ефективності тренінгової роботи у вищому військовому навчальному закладі є мотивація курсантів до професійної діяльності шляхом використання прийомів та засобів активізації, формування особистісних та професійних якостей майбутніх офіцерів-прикордонників. З цією метою до змісту програми тренінгу “Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників” було включено неігрові та ігрові активні методи навчання.
Результативність тренінгової технології щодо формування професійної компетентності перевірялась авторами шляхом порівняння одержаних результатів на констатувальному і прикінцевому етапах експерименту. Було зроблено висновок, що використання запропонованої тренінгової технології є результативним і сприяє формуванню зазначеного феномена у курсантів.

Біографії авторів

Валерій РАЙКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри національної безпеки та управління

Микола МАЦИШИН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри національної безпеки та управління

Валентина МІРОШНІЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Архипенко В. Управління розвитком професійної компетентності фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. …канд. пед. н. 13.00.06. Черкаси. 2015. 20 с.

Гапоненко Г. Формування професійної компетентності водолазів-підривників у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. … кан. пед. н. : 13.00.04. Хмельницький. 2014. 20 с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : монографія. Хмельницький. 2012. 536 с.

Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : дис. … канд. пед. н. Хмельницький, 2015. 260 с.

Мілютіна К. Теорія та практика психологічного тренінгу. Київ : МАУП, 2004. 192 с.

Сич Р. В., Мірошніченко В. І. Методика проведення тренінгу формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення військово-спеціальних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. № 2(67). Серія : педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. С. 137–148.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arkhypenko V. (2015). Upravlinnia rozvytkom profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv Derzhavnoisluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u protsesifizychnoi pidhotovky [Management of the development of professional competence of specialists of the State Service of Ukraine for Emergencies in the process of physical training] : avtoref. dys. … kand. ped. n. 13.00.06. Cherkasy. 2015. 20 s. [in Ukrainian]

Haponenko H. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vodolaziv-pidryvnykiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh [Formation of professional competence of divers in higher military educational institutions] : avtoref. dys. … kand. ped. n. 13.00.04. Khmelnytskyi. 2014. 20 s. [in Ukrainian]

Torichnyi O. V. (2012). Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia [Theory and practice of formation of military special competence of future border guards in the training process] : monohrafiia. Khmelnytskyi. 2012. 536 s. [in Ukrainian]

Sobko V. H. (2015). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u fakhovii pidhotovtsi iz zastosuvanniam dilovykh ihor [Development of professional competence of border guards in professional training with the use of business games] : dys. … kan. ped. n. Khmelnytskyi, 2015. 260 s. [in Ukrainian]

Miliutina K. (2004). Teoriia ta praktyka psykholohichnoho treninhu. [Theory and practice of psychological training]. Kyiv : MAUP, 2004. 192 s. [in Ukrainian]

Sych R. V., Miroshnichenko V. I. (2013). Metodyka provedennia treninhu formuvannia umin z osobystoi bezpeky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Methods of training the formation of personal security skills of future border officers in the process of studying military-special disciplines] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavno iprykordonnoi sluzhby Ukrainyimeni B. Khmelnytskoho. № 2(67). Seriia : pedahohichni ta psykholohichni nauky. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2013. S. 137–148. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
РАЙКОВ., МАЦИШИНМ., & МІРОШНІЧЕНКОВ. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 461-473. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1061
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають