МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, військове (корабельне) господарство, методика впровадження, навчальні дисципліни, майбутні офіцери

Анотація

У статті розглядається організація ведення військового (корабельного) господарства як вид діяльності, що здатна при умілій організації та керівництві впливати на якість забезпечення завдань оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України під час охорони державного кордону України. Важливим аспектом забезпечення організації та веденням військового (корабельного) господарства виступає професійна готовність майбутнього офіцера-прикордонника до організації та ведення військового (корабельного) господарства у прикордонних підрозділах. Особливо важливого значення набувають питання, які націлені на розв’язання головної мети військового (корабельного) господарства, що виражена у професійній майстерності майбутніх офіцерів вирішувати завдання щодо всебічного і безперервного забезпечення оперативно-службової діяльності, бойової (професійної) підготовки та мобілізаційної готовності прикордонних підрозділів ДПСУ, створення умов для швидкого переходу їх із функціонування у мирний час на функціонування в особливий період. Розв’язання анонсованого питання покладено у площину теоретичного обґрунтування педагогічних умов щодо формування готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ та методики їх реалізації в освітньому процесі. Метою роботи є перевірка припущення про те, що методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ буде результативною за умови активізації ціннісно-мотиваційного ставлення курсантів до вивчення особливостей та організації військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ; відбору і структурування змісту навчального матеріалу з урахуванням актуальних вимог до військового (корабельного) господарства, реформування організаційно-штатної структури ДПСУ (зміни у структурі навчальних дисциплін, навчально-матеріального забезпечення, спеціальних курсів, факультативів тощо) з урахуванням досвіду країн НАТО; набуття майбутніми офіцерами-прикордонниками умінь і навичок на засадах контекстного навчання з використанням потенціалу військового стажування та навчальної практики; професійного розвитку/саморозвиток науково-педагогічних працівників з питань логістики; створення інформаційно-освітнього середовища для ефективного формування у курсантів необхідних навичок і вмінь щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ, мотивування в них поглибленого вивчення логістики прикордонного відомства.

Біографія автора

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Посилання

Про затвердження Порадника з військового (корабельного) господарства Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 грудня 2020 року № 134.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 року № 548-XIV із змінами.

Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf (дата звернення : 12.04.2022).

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Науковий огляд. Київ : Національний авіаційний університет, 2017. № 4(36). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184 (дата звернення : 12.04.2022).

Чернявський В. А., Пономаренко О. А. Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін. URL: http://surl.li/btdqk (дата звернення: 14.04.2022).

Каплун С. О. Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу. URL: http://surl.li/btdrr (дата звернення: 14.04.2022).

Пономаренко О. А. Визначення готовності випускників вищих військових навчальних закладів до виконання обов’язків офіцера тилу. Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет, 2006. № 6. С. 53–59.

Шевченко А. В. Організаційно-педагогічні умови та структурно-функціональна модель формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах. URL: http://surl.li/btdsn (дата звернення: 14.04.2022).

Стислий огляд допомоги НАТО Україні. URL: https://eesri.org/wp-content/uploads/2017/07/NATO-support-to-Ukraine_2017-EESRI-NIDC_UKR.pdf (дата звернення: 18.02.2022).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 6.06.2016 № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення: 18.02.2022).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 17.09.2021 № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 18.02.2022).

Музика Олена. Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів. Освітологічний дискурс, 2017. № 3–4(18–19). С. 163–172.

Основні положення логістичного забезпечення Збройних Сил України : наказ Міністра оборони України від 11.10.2016 № 522. URL: http://surl.li/btdzn (дата звернення: 14.04.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdzhennia Poradnyka z viiskovoho (korabelnoho) hospodarstva Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 21 hrudnia 2020 roku № 134 [On Approval of Guidelines on Military (Ship) Economy of the State Border Guard Service of Ukraine: Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine of December 21, 2020 No.134]. [in Ukrainian]

Pro Statut vnutrishnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 1999 roku № 548-XIV iz zminamy [On the Internal Service Regulations of the Armed Forces of Ukraine: Law of Ukraine of March 24, 1999 No. 548-XIV as amended]. [in Ukrainian]

Maslii O. M. (2012). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv tylu u sferi viiskovo-ekonomichnoi lohistyky [Peculiarities of training future logistic officers in the field of military-economic logistics]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina” No. 5. P. 135–138. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf. [in Ukrainian]

Harmash T. A. (2017). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective management of future logistics specialists]. Zhurnal naukovyi ohliad [Journal of Scientific Review]. No. 4(36). Kyiv : National Aviation University. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184 [in Ukrainian]

Cherniavskyi V. A. & Ponomarenko O. A. (2014). Analiz stanu pidhotovky maibutnikh ofitseriv lohistyky v khodi vyvchennia profesiino oriientovanykh dystsyplin [Analysis of training of future logistics officers in the study of professionally oriented disciplines]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and Psychological Sciences]. No. 3. P. 239–249. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_23 [in Ukrainian]

Kaplun S. O. (2008). Profesiina kompetentnist maibutnoho ofitsera sluzhb tylu yak obiekt naukovoho analizu [Professional competence of future logistics officer as an object of scientific analysis]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Ivan Franko State University of Zhytomyr]. No. 42. P. 111–115. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/2912 [in Ukrainian]

Ponomarenko O. A. (2006). Vyznachennia hotovnosti vypusknykiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv do vykonannia oboviazkiv ofitsera tylu [Determining the readiness of graduates of higher military educational institutions to perform duties of a logistics officer]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika [Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy]. No. 6. P. 53–59. [in Ukrainian]

Shevchenko A. V. (2016). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy ta strukturno-funktsionalna model formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv tylu v protsesi profesiinoi pidhotovky u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh [Organizational and pedagogical conditions and structural and functional model of professional competence formation of future logistics officers in the process of professional training in higher military educational institutions]. Zbirnyk naukovykh prats “Pedahohichni nauky” [Collection of Scientific Works “Pedagogical sciences”]. Vol. 2. No. 72. URL: http://surl.li/btdsn [in Ukrainian]

Styslyi ohliad dopomohy NATO Ukraini [A Brief Overview of NATO Assistance to Ukraine]. (2017). Kyiv. URL: https://eesri.org/wp-content/uploads/2017/07/NATO-support-to-Ukraine_2017-EESRI-NIDC_UKR.pdf [in Ukrainian]

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016 № 240/2016 [On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of 06.06.2016 No.240/2016]. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 [in Ukrainian]

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.09.2021 № 473/2021 [On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of 17.09.2021 No.473/2021]. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 [in Ukrainian]

Muzyka O. O. (2017). Tsinnisno-motyvatsiini aspekty pedahohichnoi vzaiemodii vykladacha i studentiv [Value-motivational aspects of pedagogical interaction between teacher and students]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educological Discourse]. No. 3–4(18–19). P. 163–172. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372 [in Ukrainian]

Osnovni polozhennia lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy : Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 11.10.2016 № 522 [Basic provisions of logistical support of the Armed Forces of Ukraine: Order of the Minister of Defense of Ukraine of 11.10.2016 No. 522]. URL: http://surl.li/btdzn [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
САГАНВ. (2022). МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 474-503. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1062
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають