ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

  • Ірина СОПІВНИК Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-1187-6211
  • Олександр ЛАЗОРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8574-4882
Ключові слова: громадянське виховання, професійна орієнтація, старшокласники, відповідальність, майбутня діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано громадянське виховання старшокласників як один з чинників їх професійної орієнтації. За результатами моніторингу стану затребуваності серед випускників шкіл професій, пов’язаних з державною, правоохоронною чи військовою службою автори доходять висновку, що однією з причин небажання обирати такі професії є недоліки у системі громадянського виховання загальноосвітньої школи. Автори пов’язують успішність професійної діяльності з її орієнтацією на суспільні потреби. За результатами проведеного фокус-групового дослідження основних чинників вибору професії старшокласниками (поради батьків, знайомих; спроба бути схожим на людину, успішну в професії та соціумі; намагання принести користь суспільству та державі) констатується необхідність поєднувати заходи громадянського виховання з профорієнтаційною роботою, а також необхідність систематизувати таку роботу. У статті з’ясовано, що професійна орієнтація старшокласників в умовах сьогодення є одним з компонентів практичної діяльності громадянина, що реалізується у формі піклування суспільства про професійне становлення підростаючого покоління, підтримки та розвитку, а також проведення комплексу спеціальних заходів, спрямованих допомогти старшокласнику в самовизначенні з професією та здійсненні вибору кращого виду діяльності з урахуванням її потреб відповідно до суспільних запитів, ринкових вимог та можливостей громадянського суспільства. Професійна орієнтація учнів старших класів сприяє соціально-економічному захисту їх в майбутньому, дозволяє досягати відчутних результатів як в професійному, так і в матеріальному та соціальному аспектах, що в кінцевому результаті сприяє зміцненню економічної потужності держави за рахунок раціонального розподілу трудового потенціалу та розбудові громадянського суспільства за рахунок надання можливості для самореалізації кожній особистості. Оскільки сформованість різних видів відповідальності особистості старшокласника (суспільна, державна; групова, колективна) відображається у професійному виборі та є аспектом громадянської вихованості, автори надають великого значення поєднанню заходів громадянського виховання з профорієнтаційною роботою з метою досягнення кращого результату обох процесів.

Біографії авторів

Ірина СОПІВНИК, Національний університет біоресурсів і природокористування України

докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи та реабілітації

Олександр ЛАЗОРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, заступник начальника факультету забезпечення оперативно-службової діяльності з навчально методичної роботи

Посилання

Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 842. Офіційний вісник України. 2008. № 72. Ст. 2426.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич : Коло, 2006. 326 с.

Мельников Д. О. Дещо про поняття “молодь” і необхідність дослідження цієї категорії населення на сучасному етапі. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 11–13 жовтня 1995 р.). Київ, 1996. С. 72–78.

Божович Л. І. Проблеми формування особистості. Київ, 1995. 352 с.

Сопівник І. В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді : монографія. Київ : Логос, 2014. 356 с.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія: (курс лекцій) 2-ге вид. : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 128 с.

Мірошніченко В. І. Поняття відповідальності у професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Сєвєродонецьк : СНУ імені Володимира Даля, 2018. Вип. 4(79). С. 207–216.

Sowell Th. Knowledge and decisions. New York : Basic books, 2005. 145 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdzhennia Kontseptsii derzhavnoi systemy profesiinoi oriientatsii naselennia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 17 veresnia 2008 roku № 842 // OfitsiinyivisnykUkrainy. 2008. № 72. St. 2426. [in Ukrainian]

Vyshnevskyi O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky.[Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy] Drohobych : Kolo, 326 s. [in Ukrainian]

Melnykov D. O. (1996). Deshcho pro poniattia “molod” i neobkhidnistd oslidzhennia tsiiei katehori inaselennia na suchasnomu etapi. [Something about the concept of “youth” and the need to study this category of the population at the presentst age] Vyvchennia molodi na suchasnomu etapi: pytannia metodolohii i metodyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 11–13 zhovtnia 1995 r.). Kyiv. S. 72–78. [in Ukrainian]

Bozhovych L. Y. (1995). Problem formyvanyia osobustosty [Problems ofpersonality formation]. Kyiv, 352 s. [in Ukrainian].

Sopivnyk I. V. (2014). Vykhovannia moralnoi vidpovidalnosti silskoimolodi [Education of moral responsibility of rural youth] : monohrafiia. Kyiv : Lohos 356 s. [in Ukrainian]

Kutishenko V. P. (2010). Vikovata pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]: (kurslektsii) 2-he vyd. : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 128 s. [in Ukrainian]

Miroshnichenko V. I. (2018). Poniattia vidpovidalnosti u profesiinii diialnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. [The concept of responsibility in the professional activities of future borde rguards] Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 4 (79). Sievierodonetsk : vyd-vo SNU imeni Volodymyra Dalia, 2018. S. 207–216. [in Ukrainian]

Sowell Th. (2005). Knowledge and decisions. New York : Basic books. 145 p.[in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
СОПІВНИКІ., & ЛАЗОРЕНКОО. (2022). ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 504-515. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1063
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають