МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ

  • Любов ТРІФАНІНА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6031-3437
  • Валентина МІРОШНІЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3931-0888
  • Вадим ДИЯК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1477-5803
Ключові слова: готовність до професійної діяльності, молодші інспектори прикордонної служби, підготовка, програма навчання

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методичних основ формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності. Під час дослідження було встановлено, що здійснення підготовки молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності відбувається в навчальних центрах Державної прикордонної служби України. Запропоновано навчання за спеціальною Програмою. Програма передбачає мету підготовки у наданні майбутнім молодшим інспекторам прикордонної служби базових знань та практичних навичок. Автори пропонують до змісту програми віднести такі теми: Тема 1: Основні положення Закону України «Про прикордонний контроль». Тема 2. Види та обов’язки прикордонних нарядів, які застосовуються у пунктах пропуску через державний кордон. Тема 3. Види, технічні можливості технічних засобів для огляду транспортних засобів. Тема 4. Види, технічні можливості приладів паспортного контролю. Тема 5. Користування комплексом автоматизованої системи паспортного контролю «Гарт-1/П». Тема охоплює такі зняття. Тема 6. Порядок перевірки документів. Тема 7. Паспортні документи, види їх захисту. Тема 8. Загальні положення щодо ідентифікації особи. Тема 9. Спеціальні відмітки Державної прикордонної служби України, які використовують уповноважені службові особи, порядок їх проставлення. Тема 10. Пропуск через державний кордон осіб. Тема 11. Технологія прикордонного контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Тема 12. Порядок організації та несення служби прикордонних нарядів в пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Тема 13. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для залізничного сполучення. Тема 14. Порядок організації та несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску для залізничного сполучення. Тема 15. Технологія прикордонного контролю та особливості несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску для морського(річкового, поромного) і повітряного сполучення. Автори зазначають, що сучасні трансформації в освіті призводять до зміни її концептуальних ідей, а саме: виникнення потреби у переході від концепції отримувати знання, уміння, навички, до концепції навчатися самовдосконаленню. Чим раніше розпочати військовослужбовця навчати вчитися, тим успішніше він у майбутньому набуде необхідних компетенцій. Це особливо стосується військовослужбовців зі строком служби не більше одного року, які після «цивільного» життя не завжди готові до самостійності. Акцентується увага на доцільності з перших днів навчання в навчальному центрі навчати майбутніх молодших інспекторів прикордонної служби самостійності, навчати вчитися. Мова йде про мінімізацію навчальних планів, їх змісту та інтеграцію суспільно-гуманітарних предметів. На думку авторів, готовність до професійної діяльності характеризується як загальна здатність, яка виявляється і здійснює формування в діяльності, базується на знаннєво-ціннісних поняттях і дає змогу військовослужбовцеві встановити зв'язок між знаннями і реальною ситуацією оперативно-службової діяльності, знайти шляхи для успішного вирішення проблеми з формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності.

Біографії авторів

Любов ТРІФАНІНА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Валентина МІРОШНІЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Вадим ДИЯК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Сучасний тлумачний словник української мови : 100 00 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Х. : Школа, 2009. 1008 с.

Словник психолого-педагогічних понять і термінів. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/

Малинівська Л.І., Васильєва Р.Ю. Семенець Л.М. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців з охорони праці та цивільного захисту. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка»№ 4. 2018. С. 36–38.

Синюк Н. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адитивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. … канд.. пед.. наук. Хмельницький, 2014, 20 с.

Лемешко О. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2018. 20 с.

Татарін О. В. Теоретичні основи формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності. Інноваційна педагогіка. 2019. № 10. С. 98–103.

Брижатий Є. Формування готовності майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності в системі безперервної освіти: автореф. … канд.. пед.. наук. Хмельницький, 2014. 20 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language]: 100 00 sliv / za zah. red. V. V. Dubichynskoho. Kh. : Shkola, 2009. 1008 s. .[inUkrainian].

Slovnyk psykholoho-pedahohichnykh poniat i terminiv [Dictionary of psychological and pedagogical concepts and terms]. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/ .[inUkrainian].

Malynivska L.I., Vasylieva R.Iu. Semenets L.M. (2018) Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti fakhivtsiv z okhorony pratsi ta tsyvilnoho zakhystu.[ Psychological and pedagogical aspects of the formation of readiness for professional activity of specialists in labor protection and civil protection] Naukovyi zhurnal «Innovatsiina pedahohika»№ 4. 2018. S. 36–38. [inUkrainian].

Syniuk N. (2014) Formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do profilaktyky adytyvnoi povedinky uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Formation of readiness of future social educators for prevention of additive behavior of students of secondary schools]: avtoref. … kand.. ped.. nauk. Khmelnytskyi, 2014, 20 s. .[inUkrainian].

Lemeshko O. (2018) Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do lokalizatsii nestandartnykh sytuatsii u punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon [Formation of professional readiness of future border guards to localize unusual situations at checkpoints across the state border]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2018. 20 s. .[inUkrainian].

Tatarin O. V. (2019) Teoretychni osnovy formuvannia hotovnosti fakhivtsiv prykordonnoi sluzhby do zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [Theoretical bases of formation of readiness of experts of frontier service to application of measures of physical influence in operational and service activity]. Innovatsiina pedahohika. 2019. № 10. S. 98–103. .[inUkrainian].

Bryzhatyi Ye. (2014) Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv inzhenernykh viisk do profesiinoi diialnosti v systemi bezperervnoi osvity [Formation of readiness of future officers of engineering troops for professional activity in the system of continuous education]: avtoref. … kand.. ped.. nauk. Khmelnytskyi, 2014. 20 s. .[inUkrainian].

Опубліковано
2022-08-04
Як цитувати
ТРІФАНІНАЛ., МІРОШНІЧЕНКОВ., & ДИЯКВ. (2022). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 516-528. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1065
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають