ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ключові слова: соціальна компетентність, комунікативна компетентність, соціально-комунікативна компетентність, структурні компоненти компетентності, пенітенціарна служба, майбутні офіцери

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення та структури соціальної та комунікативної компетентностей, запропоновано авторські визначення цих понять, а також поняття комплексної компетентності – соціально-комунікативної. Встановлено, що проблема формування соціально-комунікативної компетентності є предметом досліджень психології та педагогіки, комунікативної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, теорії комунікації. Дослідники вважають соціально-комунікативну компетентність однією із найважливіших для життя в соціумі. Однак на сьогодні проблема комплексного дослідження формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби у процесі вивчення гуманітарних дисциплін не вирішена повною мірою.
З’ясовано, що увага до проблеми формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів пов’язана з низкою суспільно-політичних змін, методів управління, розширенням сфери людських контактів, швидкістю інформаційних обмінів та підвищенням ролі міжособистісної взаємодії. Важливість професійної гуманітарної підготовки майбутніх офіцерів обумовлена тим, що вони здійснюють управління персоналом пенітенціарної служби, мають справу з представниками різних світоглядів.
Установлено, що формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів – це науково обґрунтована система організації і стимулювання пізнавальної діяльності студентів щодо якісних змін усіх компонентів їх соціально-комунікативної компетентності. На підставі наукових визначень, запропоновано авторську інтерпретацію поняття “соціально-комунікативна компетентність” – це професійно важлива властивість, що охоплює соціально-комунікативні знання, уміння, базові ціннісні орієнтації та особистісні якості, необхідні для ефективної міжособистісної взаємодії фахівців пенітенціарної служби.

Біографія автора

Олена МОСКАЛЕНКО, Національний транспортний університет

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземної філології та перекладу

Посилання

Karpushyna M., Bloshchynskyi I., Zheliaskov V., Chymshyr V., Kolmykova O. & Tymofieieva O. (2019). Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Сlass. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 141–159. URL: 10.18662/rrem/122

Barkovskyi V. P. (2003). Formation of communicative culture of future criminal police officers : avtoref. dis. ... cand. of ped. science : 13.00.04; National Academy of State Border Service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi. Khmelnytskyi, 18 p.

Radomskyi I. P. (2006). The use of socio-psychological training as a means of forming a culture of professional communication among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Bulletin of Zaporizhia National University, 1, 165–171.

Togochynskyi O. (2021). Socio-economic training of officers of the State Penitentiary Service of Ukraine in the system of continuing education. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 22(3), 193–212.

Moskalenko O., Didenko O. (2018). A computer tool for training pilots’ listening skills in Aviation English. Information Technologies and Learning Tools, Vol 67(5), P. 187–198, 2018. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2434/1406

Bilyavets S. Ya., Didenko O. V., Kuprienko D. A., Moskalenko O. I., Sychevskyi Y. O. (2019). Application of information and communication technologies in the preparation of future border guards for the identification of vehicles and persons.. Information Technologies and Learning Tools, Vol 70, № 2, P. 86–103. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2522/1466

Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects / ed. O.V. Ovcharuk. Kyiv : KIS, 2004. 112 p.

Chernova S. V. (2019). Development of communicative competence of border guards in the process of professional development : dis. … cand. ped. sciences in the specialty : 13.00.04. Bohdan Khmelnytsky National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytsky. 256 p.

Semenog O. M., Nasilenko L. A. (2015). Professional communicative training of future lawyers: theory and practice : monograph. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. 324 p.

Tsenko M. B. (2014). Formation of communicative competence of future lawyers. Bulletin of the National University “Yaroslav Mudryy Law Academy of Ukraine”. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv : Pravo, 4(23) 41–50.

Barkovskyi V. P. (2003). Formation of communicative culture in future employees of the criminal police : avtoref. dis. ... cand. ped. science : 13.00.04; Khmelnytsky : NADPSU. 18 p.

Timofeeva O. Ya. (2018). Formation of social and communicative competence of future drivers in the process of studying humanities : dis. ... cand. ped. science : 13.00.04; Khmelnytsky : NADPSU. 221 p.

Nazarenko V. O. (2007). Psychological conditions for the development of communicative competence of the heads of the State Border Guard Service of Ukraine : avtoref. dis. … cand. psychol. science : 19.00.09 / Nat. Academy of State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky. Khmelnytskyi. 20 p.

Yevsyiukov O. F. (2006). Pedagogical conditions of formation of professional competence of future officers in the educational process of a higher military educational institution : dis. … cand. ped. sciences : 13.00.04 / Yevsyiukov O. F. Kharkiv. 170 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Karpushyna M., Bloshchynskyi I., Zheliaskov V., Chymshyr V., Kolmykova O. & Tymofieieva O. (2019). Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Сlass. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2). P. 141–159. URL: 10.18662/rrem/122 [in English]

Barkovskyi V. P. (2003). Formuvannia komunikatyvnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv kryminalnoi militsii [Formation of communicative culture of future criminal police officers] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04; Nats. akad. Prykordon. viisk Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Khmelnytskyi, 18 s. [in Ukrainian]

Radomskyi I. P. (2006). Vykorystannia sotsialno-psykholohichnoho treninhu yak zasobu formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia u kursantiv VNZ MVS Ukrainy [The use of socio-psychological training as a means of forming a culture of professional communication among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1, 165–171. Bulletin of Zaporizhia National University, 1, S. 165–171. [in Ukrainian]

Togochynskyi O. (2021). Sotsialno-ekonomichna pidhotovka ofitseriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy v systemi bezperervnoi osvity. [Socio-economic training of officers of the State Penitentiary Service of Ukraine in the system of continuing education]/ Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 22(3), S. 193–212. [in Ukrainian]

Moskalenko O., Didenko O. (2018). A computer tool for training pilots’ listening skills in Aviation English. Information Technologies and Learning Tools, Vol 67(5), P. 187–198, 2018. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2434/1406 [in English]

Bilyavets S. Ya., Didenko O. V., Kuprienko D. A., Moskalenko O. I., Sychevskyi Y. O. (2019). Zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do identyfikatsii transportnykh zasobiv ta osib. [Application of information and communication technologies in the preparation of future border guards for the identification of vehicles and persons]. Information Technologies and Learning Tools, Vol 70, № 2, S. 86–103. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2522/1466 [in Ukrainian]

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects] / ed. O. V. Ovcharuk. Kyiv : KIS, 2004. 112 s. [in Ukrainian]

Chernova S. V. (2019). Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii. [Development of communicative competence of border guards in the process of professional development] : dys. kand. ped. nauk zi spetsialnosti 13.00.04. Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho, Khmelnytskyi. 256 s. [in Ukrainian]

Semenog O. M., Nasilenko L. A. (2015). Profesiina komunikatyvna pidhotovka maibutnikh yurystiv: teoriia i praktyka [Professional communicative training of future lawyers: theory and practice] : monohrafiia. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka. 324 s. [in Ukrainian]

Tsenko M. B. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv. [Formation of communicative competence of future lawyers]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia : filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. Kharkiv : Pravo, 4(23). 41–50. [in Ukrainian]

Barkovsky V. P. (2003). Formuvannia komunikatyvnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv kryminalnoi militsii [Formation of communicative culture in future employees of the criminal police] : avtoref. dis. ... cand. ped. science : 13.00.04; Khmelnytsky : NADPSU. 18 s. [in Ukrainian]

Timofeeva O. Ya. (2018). Formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh sudnovodiiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin. [Formation of social and communicative competence of future navigators in the process of studying humanities] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04; Khmelnytskyi : NADPSU. 221 s. dis. ... cand. ped. science : 13.00.04; Khmelnytsky : NADPSU. 221 s. [in Ukrainian]

Nazarenko V. O. (2007). Psykholohichni umovy rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti kerivnykiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Psychological conditions for the development of communicative competence of the heads of the State Border Guard Service of Ukraine] : avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.09 / Nats. akademiia Derzh. prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 20 s. [in Ukrainian]

Yevsyiukov O. F. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u navchalnomu protsesi vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions of formation of professional competence of future officers in the educational process of a higher military educational institution] : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Yevsiukov Oleksandr Feliksovych. Kharkiv. 170 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-08-04
Як цитувати
МОСКАЛЕНКОО. (2022). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 415-425. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1066
Розділ
Статті