ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Ігор КОЗУБЦОВ Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут https://orcid.org/0000-0002-7309-4365
Ключові слова: офіцерський склад, професійні вимоги, сили сектору безпеки та оборони, вищий військовий навчальний заклад, професійна підготовка, компетентність

Анотація

Проблема поліпшення якості професійної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах є предметом посиленої уваги науково-педагогічних працівників, науковців-практиків та безпосередніх керівників підрозділів і органів сил сектору безпеки та оборони. Нині має місце дискусія серед експертного середовища щодо якості підготовки офіцерів у ВВНЗ, їхньої готовності до виконання професійних та управлінських функцій після дострокового випуску, оскільки частина молодих офіцерів виявилася недостатньо підготовленою у професійному та психологічному плані до самостійного виконання завдань за посадовим призначенням в умовах бойових дій. Мета статті полягає в узагальненні матеріалів емпіричного дослідження щодо стану підготовки молодих офіцерів у ВВНЗ, їхньої участі у бойових діях, сучасних вимог до них з урахуванням умов військового стану та на цій основі формулювання актуального переліку професійно-особистісних якостей офіцерів сил сектору безпеки та оборони. Для досягнення мети узагальнено результати досліджень та публікацій, проведено опитування військовослужбовців; обґрунтовано сучасні вимоги до професійно-особистісних якостей офіцерів сил сектору безпеки та оборони, які потрібно формувати у ВВНЗ. У дослідженні брали участь військовослужбовці – учасники сил сектору безпеки і оборони. З’ясовано, що професіоналізм офіцера сил сектору безпеки і оборони України значною мірою залежить від якості та результативності процесу його підготовки у ВВНЗ. Зроблено висновок, що перед вищою військовою школою на сучасному етапі реформування системи військової освіти постали складні та відповідальні завдання, тому необхідно налагодити адекватний процес професійної підготовки офіцерських кадрів, що відповідає новій структурі та завданням сил сектору безпеки й оборони України, реальним можливостям держави. Цей процес повинен забезпечити підготовку офіцерів з високими професійними якостями, готових будь-якої миті стати на захист суверенітету та державних інтересів України та відповідати сучасним вимогам. Виконання бойових завдань, а також організація повсякденної діяльності потребує адекватної системи кадрового менеджменту сектору безпеки і оборони України, побудованому на командно-розпорядчому підході. Офіцер сил сектору безпеки і оборони України в першу чергу має бути провідним топменеджером відповідного рівня управління.

Біографії авторів

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Ігор КОЗУБЦОВ, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Посилання

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Стан і тенденції розвитку військової освіти у провідних країнах світу в контексті їх обороноздатності. Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. 2012. Вип. № 36. С. 6–17.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Військова освіта в системі безпеки і оборони держави. Наука і оборона. 2013. № 4. С. 21–28.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Підготовка військових фахівців в контексті сучасних форм і видів збройної боротьби. Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. 2013. Вип. № 42. С. 198–210.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Моніторинг в системі підготовки військових фахівців. Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. 2014. Вип. № 45. С. 256–265.

Пунда Ю. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України. Наука і оборона. 2018. № 1. С. 34–40.

Діденко О. В. Виклики сучасності, тенденції та проблеми професійно-го виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педаго-

гічні науки. 2016. Вип. 1(3). С. 70–81.

Заболотний О., Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв’язків. Збірник наукових праць “Військова освіта”. 2018. № 2(38). С. 92–103.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Таршилова Л. С., Козубцова Л. М., Козубцов І. М. Методологічна культура як складна соціальна характеристика професійної діяльності. GESJ: Education Science and Psychology 2022. № 1(62). С. 12–18. URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3501.pdf&t=1

Ягупов В. В. Методи навчання військовослужбовців. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту НАОУ. 2000. № 4 (17). С. 80–85.

Діденко О. В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Telelym V. M., Prykhodko Yu. I. (2012). Stan i tendentsii rozvytku viiskovoi osvity u providnykh krainakh svitu v konteksti yikh oboronozdatnosti [State and trends in the development of military education in the leading countries of the world in the context of their defense capability]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, no. 36, рр. 6–17. [in Ukrainian]

Telelym V. M., Prykhodko Yu. I. (2013). Viiskova osvita v systemi bezpeky i oborony derzhavy [Military Education in the system of security and defense of the state]. Nauka i oborona, no.4, рp. 21–28. [in Ukrainian]

Telelym V. M., Prykhodko Yu. I. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv v konteksti suchasnykh form i vydiv zbroinoi borotby [Training of military specialists in the context of modern forms and types of armed struggle]. Zbirnyk naukovykh prats

Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, no. 42, рp. 198–210. [in Ukrainian]

Telelym V. M., Prykhodko Yu. I. (2014). Monitorynh v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [Monitoring in the system of training military specialists]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, no. 45, рp. 256–265. [in Ukrainian]

Punda Yu. (2018). Osvita – holovna investytsiia v rozvytok liudskoho kapitalu sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [Education is the main investment in the development of human capital in the security and defense sector of Ukraine]. Nauka i oborona, no. 1, рp. 34–40. [in Ukrainian]

Didenko O. V. (2016). Vyklyky suchasnosti, tendentsii ta problemy profesiinoho vykhovannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Challenges of our time, trends and problems of professional education of future Border Guard officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, no. 1(3), рр. 70–81. [in Ukrainian]

Zabolotnyi O., Zelnytskyi A., Oliferuk V., Shabatina N. (2018). Kadrovyi potentsial zbroinykh syl i yakist vyshchoi viiskovoi osvity: analiz poniat ta systema zv’iazkiv [Personnel potential of the armed forces and the quality of Higher Military Education: an analysis of concepts and a system of relations]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” NUOU, no. 2(38), рp. 92–103. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy (2018). “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy ”[Law of Ukraine “On national security of Ukraine”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19#Text. [in Ukrainian]

Tarshilova L. S., Kozubtsova L. M., Kozubtsov I. N. (2022). Metodologicheskaia kultura kak slozhnaia sotsialnaia kharakteristika professionalnoi deiatelnosti [Methodological culture as a complex social characteristic of professional activity]. GENZH Obrazovatelnye nauki i psikhologiia, no. 1(62), рp. 12–18. Retrieved from: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3501.pdf&t=1. [in Russian]

Yahupov V. V. (2000). Metody navchannia viiskovosluzhbovtsiv [Methods of training military personnel]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho humanitarnoho instytutu NAOU, no. 4(17), рp. 80–85. [in Ukrainian]

Didenko O. V. (2014). Osoblyvosti vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu u profesiinu pidhotovku maibutnikh ofitseriv u VNZ [Features of implementing a competence-based approach in the professional training of future officers in higher education institutions]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, no. 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-12-22
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>