СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТУ “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ” У ВИКОРИСТАННІ ВЕБОРІЄНТОВАНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ

Ключові слова: умова, педагогічна умова, організація, організаційно-педагогічні умови, веборієнтовані енциклопедії

Анотація

У статті наведено теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов процесу використання веборієнтованих енциклопедій, зокрема “Української електронної енциклопедії освіти”, розроблення якої здійснюється в Інституті цифровізації освіти НАПН України. Поняття “організаційно-педагогічні умови” запропоновано розглядати як сукупність спеціально створених обставин досліджуваного процесу (досліджуваної готовності / компетентності), що забезпечують управління цим процесом (феноменом), як певної системи, що відбиває авторське бачення внутрішньої упорядкованості та узгодженої взаємодії між усіма її складовими частинами і підсистемами, спрямованої на досягнення бажаної мети. Належним теоретичним підґрунтям досліджуваного педагогічного конструкта може слугувати психологічна теорія соціальної поведінки американського психолога Б. Скіннера, в основі якої лежить ідея, що поведінка людини може бути модифікована (змінена) за допомогою стимулу (серії стимулів), який слідує за бажаною поведінкою та підвищує імовірність її повтору надалі. Автори проаналізували концепти “умова”, “педагогічна умова”, “організація” та уточнили їхні дефініції. Для визначення сукупності організаційно-педагогічних умов у контексті конкретного педагогічного дослідження пропонується поєднання таких методів, як аналіз літературних джерел та експертне оцінювання ранжуванням. Встановлено, що основними властивостями цього конструкту є кількість, необхідність і достатність умов, а також їх поділ на внутрішні та зовнішні. Узагальнення вітчизняного досвіду проєктування і використання веборієнтованих енциклопедій дозволило визначити сукупність 17 необхідних і достатніх організаційно-педагогічних умов цього процесу. Зокрема, 13 зовнішніх, що стосуються проєктування “Української електронної енциклопедії освіти”, і 4 внутрішніх, що сприяють використанню цієї інтернет-платформи користувачами у науково-педагогічній діяльності.

Біографії авторів

Маріан БИРКА, Інститут цифровізації освіти НАПН України

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу цифрової трансформації НАПН України; професор кафедри диференційних рівнянь, Чернівецький національний університет імені Юлія Федьковича

Лілія ЛУПАРЕНКО, Інститут цифровізації освіти НАПН України

кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділу цифрової трансформації НАПН України

Посилання

Єжова О. О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 39–43.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”. Львів : СПОЛОМ, 2014. 76 с.

Литвин А., Мацейко О. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 43–63.

Хриков Є. М. Педагогічні умови в структурі наукового знання. Шлях освіти. 2011. № 2. С. 11–15.

Шмоніна Т. А., Глухов І. Г. Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”. Педагогічні науки. 2011. Вип. 59. С. 65–69.

Butler-Bowdon T. 50 Psychology Classics: Who We Are, How We Think, What We Do: Insight and Inspiration from 50 Key Books. Boston : Nicholas Brealey Publishing, 2016. 312 p.

Skinner B. F. The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Cambridge, USA : B. F. Skinner Foundation, 2019. 457 p.

Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусела. Київ, Ірпінь : ВТФ-Перун, 2009. 1736 c.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенова. Одеса : Пальміра, 2006. 272 с.

Флегонтова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 24 c.

Словник психолого-педагогічних термінів і понять / за ред. Ю. В. Бугана, В. І. Урупського. Тернопіль : Астон, 2001. 176 с.

Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кременя. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Мельніченко В. В. Система організаційно-педагогічних умов управління професійно-технічним училищем сільськогосподарського профілю в соціології освіти. Наукові праці. 2002. Вип. 7. Т. 20. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_7/7-12.pdf (дата звернення 20.07.2023)

Вдовичин Т. Я. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх фахівців у педагогічному університеті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 34. С. 225–229.

Ліба О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 69(2). С. 81–85.

Бирка М .Ф. Теорія і практика професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : монографія. Чернівці : Технодрук, 2015. 440 с.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Лупаренко Л. А. Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2021. № 2(25). С. 236–272. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/775 DOI: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775 (дата звернення 20.07.2023)

Биков В. Ю., Лупаренко Л. А. Програмно-функціональні аспекти створення й підтримки українських онлайн ресурсів енциклопедичного призначення. Інформаційні технології і засоби навчання. 2023. Т. 95. № 3, C. 162–182.

Лупаренко Л. А. Моделювання структури “Української електронної енциклопедії освіти”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2023. Т. 33. № 2.

Биков В. Ю., Буров О. Ю., Гуржій А. М., Лупаренко Л. А., Пінчук О. П., Яцишин А. В. Концептуальні засади створення “Української електронної енциклопедії освіти”. Фізико-математична освіта. 2022. Т. 36. № 4. С. 7–15. URL: https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/199 (дата звернення 20.07.2023)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Iezhova O. O. (2014). Sutnist orhanizatsiino-pedahohichnykh umov pedahohichnoho protsesu [The essence of organizational and pedagogical conditions of the pedagogical process]. Naukovi zapysky. Psykholoho-pedahohichni nauky, no. 3, pp. 39–43. [in Ukrainian]

Lytvyn A. V. (2014). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy” [Methodological foundations of the concept of “pedagogical conditions”]. Lviv : SPOLOM. [in Ukrainian]

Lytvyn A., Matseiko O. (2013). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy” [Methodological principles of the concept of “pedagogical conditions”]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, no. 4, pp. 43–63. [in Ukrainian]

Khrykov Ye. M. (2011). Pedahohichni umovy v strukturi naukovoho znannia [Pedagogical conditions in the structure of scientific knowledge]. Shliakh osvity, no. 2, pp. 11–15. [in Ukrainian]

Shmonina T. A., Hlukhov I. H. (2011). Suchasni pidkhody do rozuminnia poniattia “pedahohichni umovy” [Modern approaches to understanding the concept of “pedagogical conditions”]. Pedahohichni nauky, no. 59, pp. 65–69. [in Ukrainian]

Butler-Bowdon T. (2016). 50 Psychology Classics: Who We Are, How We Think, What We Do: Insight and Inspiration from 50 Key Books. Boston : Nicholas Brealey Publishing. [in English]

Skinner B. F. (2019). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Cambridge, USA : B. F. Skinner Foundation. [in English]

Shynkaruk V. I. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv : Abrys. [in Ukrainian]

Busel V. T. (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin : VTF-Perun. [in Ukrainian]

Semenova A. V. (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary-handbook of professional pedagogy]. Odesa : Palmira. [in Ukrainian]

Flehontova N. M. (2010). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii kulturnoho dozvillia shkoliariv na osnovi marketynhovoho pidkhodu [Pedagogical conditions for training future teachers for the organization of schoolchildren's cultural leisure time based on the marketing approach]. Master's thesis. Kyiv : In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy. [in Ukrainian]

Buhan Yu. V., Urupskyi V. I. (2001). Slovnyk psykholoho-pedahohichnykh terminiv i poniat [Dictionary of psychological and pedagogical terms and concepts]. Ternopil : Aston. [in Ukrainian]

Kremenia V. H. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv : Yurinkom Inter. [in Ukrainian]

Melnichenko V. V. (2002). Systema orhanizatsiino-pedahohichnykh umov upravlinnia profesiino-tekhnichnym uchylyshchem silskohospodarskoho profiliu v sotsiolohii osvity [The system of organizational and pedagogical conditions of management of a vocational technical school of an agricultural profile in the sociology of education]. Naukovi pratsi, no. 7 (20). Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_7/7- 12.pdf (accessed 20 July 2023). [in Ukrainian]

Vdovychyn T. Ya. (2013). Obgruntuvannia orhanizatsiino-pedahohichnykh umov dlia zabezpechennia navchalnoho protsesu maibutnikh fakhivtsiv u pedahohichnomu universyteti [Justification of organizational and pedagogical conditions to ensure the educational process of future specialists in a pedagogical university]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, no. 34, pp. 225–229. [in Ukrainian]

Liba O. (2016). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia matematyky molodshykh shkoliariv [Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future primary school teachers to use innovative technologies for teaching mathematics to younger schoolchildren]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky, no. 69(2), pp. 81–85. [in Ukrainian]

Byrka M. F. (2015). Teoriia i praktyka profesiinoho rozvytku vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin u pisliadyplomnii osviti [Theory and practice of professional development of teachers of natural and mathematical disciplines in postgraduate education]. Chernivtsi : Tekhnodruk. [in Ukrainian]

Hrabovetskyi B. Ye. (2010). Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Methods of expert evaluations: theory, methodology, directions of use]. Vinnytsia : VNTU. [in Ukrainian]

Luparenko L. A. (2021). Evoliutsiia vidkrytykh elektronnykh naukovo-osvitnikh system i yikh vykorystannia u vitchyznianomu osvitnomu prostori [Evolution of open electronic scientific and educational systems and their use in the domestic educational space]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, no. 2(25), pp. 236–272. Retrieved from : http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/775. DOI: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775 (accessed 20 July 2023). [in Ukrainian]

Bykov V. Yu., Luparenko L. A. (2023). Prohramno-funktsionalni aspekty stvorennia y pidtrymky ukrainskykh onlain resursiv entsyklopedychnoho pryznachennia [Software and Functional Aspects of Creation and Support of Ukrainian Online Encyclopaedic Resources]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 3(95), pp. 162–182. [in Ukrainian]

Luparenko L. A. (2023). Modeliuvannia struktury “Ukrainskoi elektronnoi entsyklopedii osvity” [Modeling of the Structure of the “Ukrainian Electronic Encyclopedia of Education”]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, no. 2(33). [in Ukrainian]

Bykov V. Yu. et al. (2022). Kontseptualni zasady stvorennia “Ukrainskoi elektronnoi entsyklopedii osvity” [Conceptual Principles of the Creation of the "Ukrainian Electronic Encyclopedia of Education"]. Fizyko-matematychna osvita, no. 4(36), pp. 7–15. Retrieved from : https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/199 (accessed 20 July 2023). [in Ukrainian]

Опубліковано
2023-12-15
Розділ
Статті