ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У МАГІСТРАТУРІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

  • Юрій Дем’янюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5313-6804
Ключові слова: офіцери-прикордонники, оперативно-стратегічний рівень підготовки, вищий військовий навчальний заклад, організаційно-педагогічні умови, управління інформаційною безпекою

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню організаційно-педагогічних умов підготовки офіцерів-прикордонників в магістратурі вищого військового навчального закладу на оперативно-стратегічному рівні щодо управління інформаційною безпекою.
Зазначається, що результати аналізу наукових праць вказують на те, що значна кількість теоретичних розробок присвячена дослідженню особливостей підготовки фахівців з кібербезпеки, окремих питань технології захисту інформації в системах різного рівня тощо. Однак, поза увагою дослідників залишаються питання удосконалення професійної підготовки фахівців до управління інформаційною безпекою. Наголошується, що процес підготовки є складним і багатоетапним та залежить від ефективності впровадження відповідних організаційно- педагогічних умов, під якими автор розуміє сукупність організаційних, соціально-педагогічних і дидактичних факторів, що впливають на фахову підготовку, дозволяють керувати нею, вести цей процес раціонально, відповідно до предметного змісту, із застосуванням в освітньому процесі ефективних форм і методів такої підготовки.

Автором обґрунтовується, що процес підготовки офіцерів-прикордонників у магістратурі вищого військового навчального закладу на оперативно-стратегічному рівні з питань управління інформаційною безпекою буде більш результативним, якщо створити в освітньому процесі такі організаційно-педагогічні умови:
відбору змісту навчання офіцерів-прикордонників з урахуванням поставлених цілей їхньої підготовки на оперативно-стратегічному рівні в сфері забезпечення інформаційної безпеки;
забезпечення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки офіцерів-прикордонників з питань управління інформаційною безпекою;
застосування в освітньому процесі інтерактивних методів навчання.

Біографія автора

Юрій Дем’янюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник науково-дослідного відділу

Посилання

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход : методическое пособие. Москва : Высш. шк., 1991. 206 с.

Голубенко О. Л., Головань С. М., Петров О. С., Хорошко В. О. Методичні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах : навчальний посібник. Луганськ : Вид. СНУ ім. В. Даля, 2008. 112 с.

Голубенко О. Л., Петров О. С., Хорошко В. О. Особливості підготовки фахівців із інформаційної безпеки. Інформаційна безпека. 2009. № 2(2). С. 5–17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ibez/2009_2/1.pdf

Грицюк Ю. І., Рак Т. Є. Проблема підготовки фахівців з інформаційної безпеки структурних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.] 16–20 травня 2011 року, м. Євпаторія. Херсон : Вид-во ХНТУ. 2010. Т. 2. С. 272–276.

Дем’янюк Ю. А. Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання. Зб. наук. праць Хмельницького ін-ту соц. технологій ун-ту “Україна”. Хмельницький : ХІСТ, 2012. № 6. С. 46–50.

Лєнков С. В., Орєхова І. І., Хорошко В. О. Концептуальний і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ : ВІКНУ. Вип. № 33, 2011. С. 6–14.

Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения. Москва : Просвещение, 1988. 192 с.

Присяжнюк М. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Київ : ВІКНУ. 2013. Вип. 30. С. 42–46.

Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави : моногр. Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України. 2014. 196 с.

Уліч В. Л. Педагогічні умови формування готовності курсантів ВНЗ до управлінської діяльності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ : ВІКНУ. 2006. Вип. 4. С. 206–210.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Verbytskyy A. A. (1991). Aktyvnoe obuchenye v vysshey shkole: kontekstnyy pokhod [Active learning in higher education: a contextual approach]. M. Vyssh. shk. 206 p. [in Russian]

Holubenko O. L., Holovan S. M., Petrov O. S., Horoshko V. O. (2008). Metodychni zasady vykladannia informatsiinoi bezpeky u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methodical principles of information security teaching in higher education institutions]. Luhansk. Vyd. SNU im. V. Dalia. 112 p. [in Ukrainian]

Holubenko O. L., Petrov O. S., Horoshko V. O. (2009). Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv iz informatsiinoi bezpeky [Features of training information security specialists]. Information security. № 2(2). P. 5–17. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ibez/2009_2/1.pdf [in Ukrainian]

Hrytsiuk Yu. I., Rak T. Ye. (2011). Problema pidhotovky fakhivtsiv z informatsiinoi bezpeky strukturnykh pidrozdiliv Ministerstva nadzvychainykh sytuatsii Ukrainy [The problem of training specialists in information security of the structural units of the Ministry of emergency situations of Ukraine]. Intelligent decision-making systems and problems of computational intelligence: Mater. Int. scientific conf. May 16–20, 2011, Yevpatoriia. Kherson. Vyd-vo KHNTU. V. 2. P. 272–276. [in Ukrainian]

Demianiuk Yu. A. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti viiskovosluzhbovtsiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u sferi zabezpechennia bezpeky zakordonnykh dyplomatychnykh ustanov na zasadakh interaktyvnoho navchannia [Formation of professional competence of militarymen of the State Border Guard Service of Ukraine in the field of security of foreign diplomatic institutions on the basis of interactive training]. Collection of scientific works of Khmelnytskyi Institute of Social Technology of University Ukraine. Khmelnytskyi : KHIST. № 6. P. 46–50. [in Ukrainian]

Lienkov S. V., Oriehova I. I., Horoshkov V. O. (2011). Kontseptualnyi i metodo-lohichni pidkhody do pidhotovky spetsialistiv z informatsiinoi bezpeky v Ukraini [Conceptual and methodological-logical approaches to the training of information security specialists in Ukraine] Collection of scientific works of Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vyp. № 33. P. 6–14. ([in Ukrainian]

Maksimova V. N. (1988). Mezhpredmetnyye svyazi v protsesse obucheniya [Interdisciplinary links in the learning process] M. Prosveshcheniye. 192 p. [in Russian]

Prysiazhniuk M. (2013). Informatsiina bezpeka Ukrainy v suchasnykh umovakh [Information security of Ukraine in modern conditions]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military Special Sciences. Vyp. 30. P. 42–46. [in Ukrainian]

Tykhomyrov O. O. (2014). Zabezpechennia informatsiinoi bezpeky yak funktsiia suchasnoi derzhavy [Providing information security as a function of the modern state]. Monograph. Tsentr navch.-nauk. ta nauk.-prakt. vyd. NA SB Ukrainy. 196 p. [in Ukrainian]

Ulich V. L. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti kursantiv VNZ do upravlinskoi diialnosti [Pedagogical conditions of formation of readiness of university cadets for management activity]. Collection of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv. No. 4. K. VIKNU. P. 206–210. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-08
Розділ
Статті