НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ БОЙОВИХ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО

  • Сергій Сінкевич Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5838-2177
  • Тарас Суслов Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3811-0902
Ключові слова: бойові графічні документи, майбутні офіцери-прикордонники, навчання, оформлення, стандарти НАТО

Анотація

У статті представлено результати експериментальної перевірки ефективності навчання майбутніх офіцерів-прикордонників правильного оформлення бойових графічних документів за стандартами НАТО. З’ясовано, що труднощі, на які натрапляють науково-педагогічні працівники вищих військових навчальних закладів під час викладання навчального матеріалу, пов’язані з низьким рівнем володіння іноземною мовою як викладачів, так і курсантів, нормативною невизначеністю (недосконалістю) методичних підходів до використання графічних умовних знаків для відображення відповідної інформації в різних документах і програмних продуктах, а звідси й суперечливим трактуванням вимог до бойових графічних документів на кафедрах і факультетах.
Експериментально встановлено, що рівень ефективності навчання майбутніх офіцерів-прикордонників правильного оформлення бойових графічних документів за стандартами НАТО значно підвищується за умов проведення тематичних тренінгів (взаємного відвідування занять викладачами зацікавлених кафедр) зі спеціального перекладу, на які залучається науково-педагогічний склад і курсанти, напередодні практичних занять за визначеною тематикою; постійного обговорення під час методичних заходів (конференцій, спільних нарад, комплексних інструкторсько-методичних занять тощо) результатів порівняльної характеристики нормативних документів, що регламентують порядок використання бойових графічних документів силовими відомствами країн НАТО та України; регулярної участі у міжнародних навчаннях й інших релевантних заходах науково-педагогічного складу з подальшою підготовкою звітних матеріалів (бюлетенів передового досвіду) з метою опрацювання чітких вимог до оформлення та використання бойових графічних документів за стандартами НАТО під час проведення всіх видів занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками.

Біографії авторів

Сергій Сінкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Тарас Суслов, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ (Батальйон, рота) : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30. 12.2016 № 605.

Про затвердження Порядку оформлення оперативних (бойових) документів : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 25.04.2018 № 170.

Thibault D. U. Commented APP-6A – Military symbols for land based systems. NATO’s current military symbology standard [Electronic resource] / Defence R&D Canada – Valcartier. – mode of access : http://www.mapsymbs.com/APP-6ADRDCValcartierEdition121(Mod).pdf

Гаврилюк В. В. Основи бойового забезпечення (радіаційний, хімічний, біологічний захист) : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 280 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viys’k Sukhoputnykh viys’k Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna II (Batal’yon, rota) [Military statute of mechanized and tank troops of the Land troops of the Armed Forces of Ukraine. Part II (Battalion, platoon)] nakaz komanduvacha Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy vid 30. 12.2016 № 605 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Poriadku oformlennia operatyvnykh (boiovykh) dokumentiv [Order of operational (combat) documents design] : nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 25.04.2018 №170 [in Ukrainian]

Thibault D. U. Commented APP-6A – Military symbols for land based systems. NATO’s current military symbology standard [Electronic resource] / Defence R&D Canada – Valcartier. – mode of access : http://www.mapsymbs.com/APP-6ADRDCValcartierEdition121(Mod).pdf [in English and French]

Havryliuk V. V. Osnovy boyovoho zabezpechennya (radiatsiynyy, khimichnyy, biolohichnyy zakhyst): navch.-method. posib. [Fundamentals of combat support (radiation, chemical, biological protection) : training and methodical manual]. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2018. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-08
Як цитувати
СінкевичС., & СусловТ. (2020). НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ БОЙОВИХ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 19(4), 377-384. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.280
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають