ФІЗИЧНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Олександр Гнидюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
  • Оксана Гнидюк Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8733-027X
Ключові слова: фізичне самовдосконалення, офіцери-прикордонники, професійна підготовка, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті визначено актуальність фізичного самовдосконалення як одної із складових реалізації системи професійної підготовки офіцерів прикордонників, розглянуто сутність даного поняття Велика увага авторів сфокусована на необхідності та важливості деяких основних складових фізичного самовдосконалення для майбутніх офіцерів-прикордонників.
Стаття присвячена вивченню професійних підходів відповідно до умов і підстав застосування прикордонниками спеціальних засобів фізичного самовдосконалення при виконанні завдань з охорони державного кордону. Постійний розвитком Державної прикордонної служби України висуває нові вимоги до підготовки офіцерів-прикордонників. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є єдиним вищим навчальним закладом професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби. Існує велика кількість професійних тренінгів під час навчання на всіх етапах отримання курсантами вищої освіти, велика увага приділяється багатьом професійним курсам. Головними з них є: тактика, медична підготовка, вогнева і фізична підготовка. Фізична підготовка – одна з найважливіших частин життя курсантів і надзвичайно корисна для майбутньої професії. Наведені основні форми фізичної підготовки: ранкові фізичні вправи, спеціальні спортивні гуртки, фізичні змагання з усіх видів спорту. Головною метою фізичного виховання є: отримання гарної фізичної форми, самовдосконалення та базова підготовки щодо майбутньої служби на державному кордоні. Тому слід відмітити, що майбутні офіцери-прикордонники мають володіти основними теоретичними навичками, а також бути у належній фізичній формі і бути готовими до дій у різних умовах обстановки.
За браком часу курсанти повинні самостійно займатись і планувати свій розпорядок дня. Фізична підготовка як основна частина військового курсу тісно пов’язана з іншими військовими предметами (тактикою, вогневою підготовкою, військовою медициною) та впливає на майбутню службу.

Біографії авторів

Олександр Гнидюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Оксана Гнидюк, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тактики прикордонної служби

Посилання

Альбуханова К. А. Психология и педагогика : учебное пособие. Москва, 1998. С. 320.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений 3-е изд., стер. Москва, 2009. С. 240.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва,1996. С. 312.

Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2003. 155 с.

Про підготовку особового складу Державної прикордонної служби України у 2019 році : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10 грудня 2018 року № 112. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (дата звернення: 12.01.2019).

Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. Акмеология. 2002. № 1(2). С. 64–70.

Давыдов В. П., Рахимов О. Х.-А. Теоретические и методологические основы моделирования процесса профессиональной подготовки специалиста. Инновации в образовании : 2002. № 2. С. 62–83.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург, 2000. 712 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва : “Прогресс”, 1994. 48 с.

Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 115–120.

Сафин А. Д. Мотивация профессионального самосовершенствования офицеров и психолого-педагогические условия ее развития. Хмельницкий, 1995. 442 с.

Жембровський С. М. Методика організації самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Хмельницький, 2012. 20 с.

Жабаков В. Е. Формирование умений физического самосовершенствования у школьников старшего подросткового возраста в учреждениях дополнительного образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01.Челябинск, 2003. 177 с.

Альхауалда А. Педагогические условия формирования готовности специалиста в сфере физической культуры и спорта к профессиональному самосовершенствованию : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Москва, 2000. 164 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Al’buhanova K. A. (1998). Psihologiya i pedagogika [Psychology and Pedagogy] : uchebnoe posobie. Perfection. Moscow, 1998. P. 320. [in Russian]

Zeer Je. F. (2009). Psihologiya professional’nogo razvitiya [Psychology of professional development] : textbook for students of higher educational institutions 3rd ed., Sr. Moscow, 2009. P. 240. [in Russian]

Markova A. K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow 1996. P. 312. [in Russian]

Didenko O. V. (2003). Pedahohichni umovy profesiinoho samovdoskonalennia maibutnikh ofitseriv [Didenko O. Century. Pedagogical minds of the professional self-monitoring by the May Office Department] : dissertation of the candidate of pedagogical sciences : 13.00.04. Khmelnitsky, 2003. 155 P. [in Ukrainian]

Pro pidhotovku osobovoho skladu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u 2019 rotsi [On the training of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in 2019] : Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated December 10, 2018, № 112. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (date of address: 12.01.2019). [in Ukrainian]

Branskij V. P., Pozharskij S. D. (2002). Social’naya sinergetika i akmeologiya. [Social synergy and acmeology] : Acmeology. 2002. № 1(2). P. 64–70 [in Russian]

Davydov V. P., Rahimov O. H.-A. (2002). Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy modelirovaniya processa professional’noj podgotovki specialista [Theoretical and methodological bases of modeling the process of professional training of a specialist] : Innovation in education. № 2. 2002. P. 62–83. [in Russian]

Rubinshtejn S. L. (2000). Osnovy obshhej psihologii [Basics of General Psychology] : St. Petersburg: Piter Publishing House, 2000. P. 712. [in Russian]

Rodzhers K. Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. [A look at psychotherapy. The formation of man]. Mоskva : Progress. 1994. P. 48. [in Russian]

Maslou A. (1987). Samoaktualizaciya. Psihologiya lichnosti [Self-actualization. Psychology of Personality] Moscow University Press, 1987. P. 115–120 [in Russian]

Safin A. D. (1995). Motivaciya professional’nogo samosovershenstvovaniya ofitserov i psihologo-pedagogicheskie usloviya eyo razvitiya [Motivation of professional self-improvement of officers and psychological and pedagogical conditions of its development]: Edition of the Academy of Border Troops of Ukraine. Khmelnitsky. 1995. P. 442. [in Russian]

Zhembrovskyi S. M. (2012). Metodyka orhanizatsii samostiinoi roboty z fizychnoi pidhotovky ofitseriv viiskovoho upravlinnia operatyvno-taktychnoho rivnia [Methodology of organization of independent work on the physical training of military officers of the operational-tactical level] : the dissertation author’s abstract of the candidate of pedagogical sciences : 13.00.02. Khmelnitsky, 2012. P. 20. [in Ukrainian]

Zhabakov V. E. (2003). Formirovanie umenij fizicheskogo samosovershenstvovaniya u shkol’nikov starshego podrostkovogo vozrasta v uchrezhdeniyah dopolnitel’nogo obrazovaniya [Formation of skills of physical self-improvement in students of older adolescence in institutions of additional education] : dissertation of the candidate of pedagogical sciences : 13.00.01. Chelyabinsk, 2003. P. 177. [in Russian]

Al’haualda A. (2000). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya gotovnosti specialista v sfere fizicheskoj kul’tury i sporta k professional’nomu samosovershenstvovaniyu. [Pedagogical conditions of formation of readiness of a specialist in the field of physical culture and sports for professional self-improvement]: dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.04. Moscow, 2000. P. 164. [in Russian]

Опубліковано
2020-01-26
Як цитувати
ГнидюкО., & ГнидюкО. (2020). ФІЗИЧНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 17(2), 64-74. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v17i2.32
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають