ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

  • Валентина ГАПОНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-2738-0635
  • Ольга ЛЕМЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-8893-4366
Ключові слова: термінологія, термінологічні словосполучення, валідність, детермінуючий компонент, валентність, синонімічні терміни, лексико-семантичні характеристика, терміносистема

Анотація

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах діяльності людства, прагнення до виходу у європейський простір, вступу до НАТО, сучасні військові виклики на сході України, політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують подальших трансформацій та розвитку у сфері вивчення іноземних мов. Статус англійської мови, як мови міжнародного спілкування, має тенденцію до постійного зростання.

У контексті нових стандартів іншомовної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) виникає нагальна потреба удосконалення формування професійної іншомовної комунікативної компетентності фахівця, який в ході виконання службових завдань, буде використовувати іноземні мови.

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених методичним аспектам вивчення професійної термінології, необхідно констатувати факт, що термінології прикордонної служби, її лексико-семантичної особливості та методиці навчання термінологічним словосполученням увага майже не приділялась.

Актуальність статті полягає у нагальній потребі володіння англійською мовою представниками Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), які виконують службове завдання у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон, приймають участь у міжнародному співробітництві з колегами країн ЄС, США та іншими країнами. Комунікативна стратегія та здійснення комунікативних намірів може бути актуалізована за умови знання термінології та вживання лексики фахового характеру.

У статті приділяється увага проблемам утворення термінологічних словосполучень, способам їх утворення, семантичній валідності термінів та оптимізації навчання курсантів застосовувати їх під час комунікації та перекладу. Визначення лінгвістичного слова «термін» представлене трактуванням семантичного значення цього поняття українськими вченими-термінознавцями. В статті описані умови формування комунікативої та перекладацької компетенцій у курсантів, професійна діяльність яких, пов;язана із застосуванням спеціальної термінології. Основний зміст дослідження акцентовано на асоціації англомовних прикордонних термінів з іншими словами, здатності їх комбінування, елементах компонування термінів, класифікації термінологічних словосполучень.

Біографії авторів

Валентина ГАПОНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор професор кафедри перекладу

Ольга ЛЕМЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, Начальник кафедри англійської мови

Посилання

Ахманова О. С. (1966) Словарь лингвистических терминов. Москва. 608 с.

Гапонова В. М., Осадчук М. Л. (2002) Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». №453. С.405-410.

Гапонова В. М., Назаренко Н. С. (2011) Англо-українсько-російський словник прикордонних термінів. Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, м. Хмельницький. 108 с.

Даниленко В. П. (1971) Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов. Исследования по русской терминологии. М.: Наука, с.11.

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. (2000) Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти: Монографія. Київ. Вид. дім “KM Academia”. 218 с.

Канделаки Т. Л. (1977) Семантика и мотивированность терминов. М.: Наука. с.3-40.

Карабан В. І. (2001) Переклад англійської наукової та технічної літератури. Вінниця: «Нова книга». 304 с.

Квитко И. С. (1976) Термин в научном документе. Львов: Вища школа, 127 с.

Лингвистический энциклопедический словарь (1990) М.: «Сов.энциклопедия». 684 с.

Лотте Д. С. (1961) Основы построения научно-технической терминологии. М.: Изд-во АН СССР. 158с.

Осадчук М. Л. (2004) Деякі когнітивні моделі для вивчення англійської військової термінологічної лексики. Збірник наукових праць НАДПСУ. с.107.

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. (1994) Українське термінознавство. Львів: Світ. 216 с.

Симоненко Л. О. (1994) До питання розвитку української термінологічної лексикографії. Вестник Харьковского политехнического ин-та. №19(1). С.198-203.

Скороходько Э. Ф. (1963) Вопросы перевода английской научно-технической литературы. К.: Изд-во Киевского университета. 92 с.

Черноватий Л. М. (2002) Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу. Вісник Сумського державного ун-ту. Сер. «Філологічні науки». №3. С.101.

Bowyer, Richard (1999) Dictionary of Military Terms. Published by Peter Collin. 223pp.

Mamulyan A., Kashkin S. (2002) English-Russian Comprehensive Law Dictionary. Moscow. Sovetnik. 390 pp.

Palmberg R. (1994) Using Learner-Initiated Vocabulary to Increase Learner’s Word Power. Teacher Development. Edited by Kral. Washington, D.C. 278 p.

Webster’s Third New International Dictionary (1993) Koenemann, Mass.USA. 568 pp.

Wuester E. (1979) Einfuehrung in die allgemeine Terminologielehre und terminolo-gische Lexikographie. Wien-New York.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Akhmanova О. S. (1966) Slovar lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow. 608 p. [in Russian]

Haponova V. М., Osadchuk М. L. (2002) Problemy tvorennia ukrainskoi terminolohii prykordonnoi ta mytnoi sluzhby [Problems of creation of Ukrainian border and customs service]. Bulletin of National University “Lviv polytechnic” [Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”]. № 4. P.405-410. [in Ukrainian]

Haponova V. М., Nazarenko N. S. (2011) Anhlo-ukrainsko-rosiiskyi slovnyk prykordonnykh terminiv [English-Ukrainian-Russian dictionary of border terms]. Publish office of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State border guard service of Ukraine, Khmelnytskyi. 108 p. [in Ukrainian]

Danylenko V. P. (1971) Leksyko-semanticheskie i gramatichiskie osobennosti slov-terminov [Lexical and semantic and grammatical peculiarities of words-terms]. Issledovaniya po ruskoi terminologii [Investigations on Russian terminology]. Мoscow.: Nauka, p.11. [in Russian]

Diakov А. S., Кyiak Т. R., Кudelko Z. B. (2000) Osnovy terminitvorennia: semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Bases of term formation: semantic and social and lingvistic aspects]: monograph. Kyiv. Publish office “KM Academia”. 218 p. [in Ukrainian]

Кandelaki Т. L. (1977) Semantika i motivirovannost terminov [Semantics and motivation of terms]. Мoscow.: Nauka. p.3-40. [in Russian]

Кaraban V. І. (2001) Pereklad anhliiskoi naukovoi ta tekhnichnoi literatury [Translation of English scientific and technical literature]. Vinytsia: «Nova knyha». 304 p. [in Ukrainian]

Кvytko I. S. (1976) Termin v nauchnom dokumente [Term in scientific document]. Lviv: Vyshcha shkola, 127 p. [in Russian]

Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar [Linguistic encyclopedic dictionary] (1990) Moscow.: «Soviet encyclopedic». 684 p. [in Russian]

Lotte D. S. (1961) Osnovy postroenniia nauchno-tekhnicheskoi terminologii [Bases of formation of scientific and technical terminology]. Мoscow.: Publish office АN SSSR. 158p. [in Russian]

Оsadchk М. L. (2004) Deiiaki kohnityvni modeli dlia vyvchenniia anhliiskoi movy [Some cognitive models for learning English military terminology vocabulary]. Zbirnyk naukovukh prats NADPSU [Digest of scientific works of the State border guard service of Ukraine]. p.107. [in Ukrainian]

Panko Т. І., Коchan І. М., Маtsiuk H. P. (1994) Ukrainske terminoznavstvo [Ukrainian terminology]. Lviv: Svit. 216 p. [in Ukrainian]

Symonenko L. О. (1994) Do pytannia rozvytku ukrainskoi terminolohichnoi leksykohraphii [On issue about development of Ukrainian terminology lexicography]. Visnyk Kharkivskoho politekhnichnoho universytetu [Buletin of Kharkiv polytechnic university]. №19(1). P.198-203. [in Ukrainian]

Skorokhodko E. F. (1963) Voprosy perevoda angliiskoi nauchno-tekhnicheskoi literatury [Questions on translation of scientific and technical literature]. Кiev.: Publish office of Kiev university. 92 p. [in Russian]

Chernovatyi L. М. (2002) Pryntsypy skladania vprav dlia navchannia haluzevoho perekladu [Principles of working out of exercises for education of field translation]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu [Bulletin of Sumy state university]. Series. “Philology sciences”. №3. P.101. [in Ukrainian]

Bowyer, Richard (1999) Dictionary of Military Terms. Published by Peter Collin. 223pp.

Mamulyan A., Kashkin S. (2002) English-Russian Comprehensive Law Dictionary. Moscow. Sovetnik. 390 pp.

Palmberg R. (1994) Using Learner-Initiated Vocabulary to Increase Learner’s Word Power. Teacher Development. Edited by Kral. Washington, D.C. 278 p.

Webster’s Third New International Dictionary (1993) Koenemann, Mass.USA. 568 pp.

Wuester E. (1979) Einfuehrung in die allgemeine Terminologielehre und terminolo-gische Lexikographie. Wien-New York.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ГАПОНОВАВ., & ЛЕМЕШКОО. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 18-37. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.418
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають