ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВИ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

  • Юрій ВІНТЮК Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, навчальний процес, дослідницький підхід у навчальній діяльності, дослідження уяви, формування фахової компетентності

Анотація

У статті висвітлені особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення уяви у навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; в результаті з’ясовані наявні підходи до дослідження уяви. Розглянуті особливості вивчення уяви з позицій різних підходів; висвітлено специфіку залучення студентів до дослідження уяви. Дослідження полягало у реалізації спроби виробити та апробувати оптимальний підхід до ознайомлення студентів із дослідженням уяви, який би дозволив поєднати наявні знання з даної теми на певній доцільній основі, подати їх доступно й у чіткій логічній послідовності, виходячи з наявного у студентів рівня знань і вимог професійної підготовки. При цьому максимально використано накопичений досвід викладання, при реалізації використаного підходу ставилося завдання наблизити наукові теорії до повсякденного життя, запитів сьогодення і вимог професійної діяльності психолога. З самого початку передбачалося відмовитися від традиційного способу трансляції знань, як такого, що не відповідає сучасним вимогам через низьку результативність. Натомість передбачалося попереднє ознайомлення студентів з матеріалом, що дозволило під час занять вносити в процес навчання елементи дослідження. В дослідженні передбачено як аналітичну, так і практичну складову; воно організовується та проводиться викладачем, проте з максимально можливим залученням студентів. Зміст і вироблену процедуру проведення занять наведено. В аналітичній частині передбачено здійснити огляд наявних знань на дану тему, по кожному з питань, що вивчаються. При цьому до викладу і обговорення залучаються студенти: їм необхідно задавати питання, що спонукають висловлювати власну думку, залучати до обговорення. Після логічного опрацювання теоретичного матеріалу передбачено його практичне опрацювання, що реалізується в основному під час практичних занять, проте передбачено також творчі завдання для поза аудиторної роботи. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Біографія автора

Юрій ВІНТЮК, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри Теоретичної та практичної психології

Посилання

Абрамова Г. С. Общая психология: учеб. Пособ. для вузов. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2003. 496 с.

Борисюк О. М., Лепех О. М. Психологічні аспекти формування уяви у дітей дошкільного віку // Науковий вісний Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. Серія психологічна. С. 3-13.

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психолог. Очерк: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 94 с.

Гальченко В. М. Теоретичні аспекти формування творчих здібностей дошкільників. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Т. VІ. Вип. 3. К., 2004. С. 90–97.

Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: навч. посібник. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2016. 392 с.

Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія: модульний навчальний посібник для студентів ЗВО за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія». К.: Центр учбової літератури, 2017. 304 с.

Дьяченко О. М., Кириллова А. И. О некоторых особенностях развития воображения детей дошкольного возраста. М.: Вопросы психологии, 1987. С. 44–51.

Дьяченко О. М. Пути активизации воображения дошкольников // Вопросы психологии. 2007. № 1. С. 44–51.

Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька та ін. К.: Каравела, 2005. 280 с.

Ліпін М. Продуктивна уява як основа творчості // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2018. – Вип. 2. – С. 112-120.

Мясоїд П. А. Курс загальної психології. Підручник у 2-х т. К.: Алерта, 2011, 2013.

Максименко С. Д. Загальна психологія. Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 272 с.

Основи загальної психології: Навчальний посібник: У 2-х т. / Укл.: Полозенко О. В., Омельченко Л. М., Яшник С. В. та ін. К.: НУБіП, 2009.

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др. Под общ. ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. СПб.: Питер, 2007. – 560 с.

Савчин М. В. Загальна психологія. Навч. посібник. К.: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Abramova H. S. (2003). Obshchaia psykholohyia: ucheb. Posob. dlia vuzov. Moskow: Akademycheskyi proekt: Fond «Myr». 496. [in Ukrainian]

Borysiuk O. M., Lepekh O. M. (2018). Psykholohichni aspekty formuvannia uiavy u ditei doshkilnoho viku // Naukovyi visnyi Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 1. Seriia psykholohichna. 3-13. [in Russian]

Vyhotskyi L. S. (1991). Voobrazhenye y tvorchestvo v detskom vozraste: Psykholoh. Ocherk: knyha dlia uchytelia. Moskow: Prosveshchenye. 94. [in Ukrainian]

Halchenko V. M. (2004). Teoretychni aspekty formuvannia tvorchykh zdibnostei doshkilnykiv. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka. T. VI. Vyp. 3. Kyiv. 90–97. [in Russian]

Dutkevych T. V. (2016). Doshkilna psykholohiia: navch. posibnyk. 2-he vyd. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 392. [in Ukrainian]

Dutkevych T. V. (2017). Dytiacha rozvyvalno-korektsiina psykholohiia: modulnyi navchalnyi posibnyk dlia studentiv ZVO za napriamom pidhotovky 6.030103 «Praktychna psykholohiia». Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 304. [in Ukrainian]

Diachenko O. M., Kyryllova A. Y. (1987). O nekotorykh osobennostiakh razvytyia voobrazhenyia detei doshkolnoho vozrasta. Moskow: Voprosy psykholohyy. 44–51. [in Russian]

Diachenko O. M. (2007). Puty aktyvyzatsyy voobrazhenyia doshkolnykov // Voprosы psykholohyy. № 1. 44–51. [in Russian]

Zahalna psykholohiia: Praktykum (2005): Navch. posibn. / V. V. Voloshyna, L. V. Dolynska, S. O. Stavytska ta in. Kyiv: Karavela. 280. [in Ukrainian]

Lipin M. (2018). Produktyvna uiava yak osnova tvorchosti // Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy. 2. 112-120. [in Ukrainian]

Miasoid P. A. (2011, 2013). Kurs zahalnoi psykholohii. Pidruchnyk u 2-kh t. Kyiv: Alerta. [in Ukrainian]

Maksymenko S. D. (2008). Zahalna psykholohiia. Navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 272. [in Ukrainian]

Osnovy zahalnoi psykholohii (2009).: Navchalnyi posibnyk: U 2-kh t. / Ukl.: Polozenko O. V., Omelchenko L. M., Yashnyk S. V. ta in. Kyiv: NUBiP. [in Ukrainian]

Praktykum po obshchei, эksperymentalnoi y prykladnoi psykholohyy (2007). / V. D. Balyn, V. K. Haida, V. K. Herbachevskyi y dr. Pod obshch. red. A. A. Krylova, S. A. Manycheva. Sankt-Peterburg.: Pyter. 560. [in Russian]

Savchyn M. V. (2020). Zahalna psykholohiia. Navch. posibnyk. Kyiv: VTs «Akademiia». 344. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті