МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: фахівці прикордонної служби, готовність до застосування засобів фізичного впливу, оперативно-службова діяльність, формування готовності

Анотація

У статті обґрунтовано методичні рекомендації щодо формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності:
формувати професійну мотивацію фахівців-прикордонників шляхом оптимізації змісту навчального процесу відповідно до сучасних викликів та загроз, що мають місце у прикордонному відомстві, моделювання ситуацій оперативно-службової діяльності офіцера-прикордонника з відпрацюванням алгоритму дій в екстремальних ситуаціях;
розвивати самоконтроль фахівців прикордонної служби через самооцінку власної готовності до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності; застосовувати інтерактивні методи навчання (базові та комплексні вправи, професійні рольові ігри за ситуативними сценаріями, комплексні практичні заняття, тренувань, аналіз ситуацій, тренінги, тренажі);
дотримуватись загальних принципів фізичної підготовки (принцип всебічного розвитку, свідомості й активності, науковості й доступності, систематичності й послідовності, принцип наочності, міцності й всебічного розвитку) та загальних принципів теорії й практики спорту, а також специфічного принципу єдиної підготовки до застосування заходів фізичного впливу (визначає найголовніші етапи, яким всі прикордонники повинні приділяти увагу).
Звертається увага на пряму залежність у сучасних умовах виконання фахівцями прикордонної служби завдань оперативно-службової діяльності від їх індивідуальної підготовленості до практичного застосування заходів фізичного впливу.

Біографії авторів

Олександр Татарін, Державна прикордонна служба України

головний тренер організаційного відділу спортивного комітету

Світлана Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Інструкція про порядок застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та використання заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України Державною прикордонною службою України : наказ Адміністрації ДПСУ від 21.10.2003 № 200. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03

Волошин В. Д. Формування вмінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Хмельницький, 2018. 20 с.

Закорко І. П. Спеціальна фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України з урахуванням індивідуальних особливостей моторики курсантів : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. Київ, 2001. 20 с.

Заярін Г. О., Матюхін С. О., Несін О. М. Загальна та спеціальна фізична підготовка працівників міліції : підруч. для курсантів вищ. навч. закл. МВС України. Донецьк : ДІВС, 2002. 304 с.

Настанова з фізичної підготовки в Прикордонних військах України (НФП-99). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2003. 118 с.

Чудик А. В. Методичні рекомендації з підготовки до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу. Хмельницький, 2015. 113.

Сич Р. В. Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2017. 318 с.

Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2011. 199 с.

Жембровський С. М. Методика організації самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук : 13.00.02 теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни). Хмельницький, 2012. 20 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Instruktsiia pro poriadok zastosuvannia zbroi, boiovoi tekhniky, ozbroiennia korabliv (kateriv), litakiv i vertolotiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, spetsialnykh zasobiv ta vykorystannia zakhodiv fizychnoho vplyvu pid chas okhorony derzhavnoho kordonu ta vykliuchnoi (morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy Derzhavnoiu prykordonnoiu sluzhboiu Ukrainy : Nakaz Administratsii DPSU vid 21.10.2003 № 200. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03.

[in Ukrainian]

Voloshyn V. D. (2018) Formuvannia vmin zastosuvannia spetsialnykh zasobiv i zbroi maibutnimy ofitseramy-prykordonnykamy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Forming of abilities of application of the special facilities and weapon by future border officers-guards in the process of professional preparation] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04. Khmelnytskyi, 2018. 20 s. [in Ukrainian]

Zakorko I. P. (2001) Spetsialna fizychna pidhotovka u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy z urakhuvanniam indyvidualnykh osoblyvostei motoryky kursantiv [The special physical preparation is in higher educational establishments of МВС of Ukraine taking into account the individual features of movement of students] : spets. 24.00.02 “Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia” ; Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy. Kyiv, 2001. 20 s. [in Ukrainian]

Zaiarin H. O., Matiukhin S. O., Nesin O. M. (2002) Zahalna ta spetsialna fizychna pidhotovka pratsivnykiv militsii [General and special physical preparation of workers of militia] : pidruch. dlia kursantiv vyshch. navch. zakl. MVS Ukrainy. Donetsk : DIVS, 2002. 304 s. [in Ukrainian]

Nastanova z fizychnoi pidhotovky v Prykordonnykh viiskah Ukrainy (NFP-99). Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2003. 118 s. [in Ukrainian]

Chudyk A.V. (2015) Metodychni rekomendatsii z pidhotovky do zastosuvannia spetsialnyh zasobiv ta zahodiv fizychnoho vplyvu [Methodical recommendations are from preparation to application of the special facilities and events of physical influence]. Khmelnytskyi, 2015. 113. [in Ukrainian]

Sych R.V. (2017) Formuvannia vmin z osobystoi bezpeky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia profesiino oriientovanykh dystsyplin [Forming of abilities is from the personal safety of future border officers-guards in the process of study of the professionally oriented disciplines]: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Khmelnytskyi, 2017. 318 s. [in Ukrainian]

Starchuk O. O. (2011) Metodyka formuvannia fizychnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv do viiskovo-profesiinoi diialnosti [Methodology of forming of physical readiness of future officers is to military-professional activity] : dys. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Khmelnytskyi, 2011. 199 s. [in Ukrainian]

Zhembrovskyi S. M. (2012) Metodyka orhanizatsii samostiinoi roboty z fizychnoi pidhotovky ofitseriv viiskovoho upravlinnia operatyvno-taktychnoho rivnia [Methodology of organization of independent work is on physical preparation of officers of military management of operatively-tactical level]: avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ped. nauk : 13.00.02 teoriia ta metodyka navchannia (zahalnoviiskovi ta viiskovo-spetsialni dystsypliny). Khmelnytskyi, 2012. 20 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-01-26
Як цитувати
ТатарінО., & ШумовецькаС. (2020). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 17(2), 334-346. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v17i2.51
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають