ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

  • Віталій ДОНЕЦЬ Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»
Ключові слова: інноваційна діяльність, готовність до інноваційної діяльності, інклюзивне навчання, вчителі початкової освіти, педагогічний експеримент

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів педагогічного експерименту стосовно організації інноваційної діяльності вчителів початкової школи в умовах інклюзивного навчання. Метою статті є оприлюднення результатів формувального етапу педагогічного експерименту з реалізації педагогічних умов для формування готовності вчителів до професійної інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. В процесі експериментальних досліджень було проведено педагогічний експеримент з чотирьох етапів: аналітико-діагностувального, констатувального, формувального та результативно-узагальнюючого. На аналітико-діагностувальному етапі експериментального дослідження було здійснено опитування методистів, викладачів ЗВО, учителів початкової школи, за результатами якого визначено та диференційовано етапи формування готовності до інноваційної діяльності в умовах інклюзії (орієнтувальний, мотиваційний, діяльнісний), рівні її розвитку (формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх вчителів початкових класів в умовах інклюзивного навчання в процесі навчання у ЗВО та формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзивного навчання в процесі професійної діяльності вчителя). За результатами їхнього опитування та власного педагогічного досвіду було також визначено педагогічні умови, що мають позитивний вплив на формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзивного навчання: формування стійкої мотивації вчителів початкової школи на досягнення високого рівня готовності до здійснення інноваційної діяльності; формування умінь подолання проблемних ситуацій, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності в початкових класах; визнання пріоритету особистості вчителя початкової школи у виборі ним індивідуальної траєкторії організації освітнього процесу. На констатувальному етапі експерименту було виявлено недостатній рівень готовності вчителів до здійснення інноваційної діяльності в умовах інклюзії, що додатково підтвердило необхідність реалізації авторської моделі. Кількісний та якісний аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту засвідчив стійку тенденцію до зростання рівня готовності учителів початкової школи до провадження інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання, що підтверджує ефективність запропонованих педагогічних умов і авторської моделі її формування.

Біографія автора

Віталій ДОНЕЦЬ, Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»

Директор

Посилання

Демченко, І. І. (2014). Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика: навчально-методичний посібник. Умань: Видавець «Сочінський М. М.».

Дуткевич, Т. В., & Терещенко, В. А. (2009). Особливості формування мотиваційного компонента готовності майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями. Вісник післядипломної освіти, вип. 11(2), 95–102.

Садова, І. (2015). Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, вип. 14, 313–318.

Хитрюк, В. В. (2015). Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов в условиях высшего образования. (Дис. д-ра пед. наук). ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Калининград.

Шумиловская, Ю. В. (2011). Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования. (Дис. канд. пед. наук). ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», Шуя.

Донець, В. (2019a). Проблема підготовки майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзії. Педагогіка безпеки, 2, 160–165. DOI:10.31649/2524-1079-2019-4-2-160-165.

Донець, В. Г. (2019b). Інноваційна діяльність у закладах загальної середньої освіти як науково-педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка, 5. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/341/341.

Донець, В. Г., & Корнещук, В. В. (Гол. ред.). (2020a). Підготовка фахівців-педагогів до роботи в умовах інклюзії. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2020 р.) (с. 158–160). Одеса: ФОП Бондаренко М. О.

Донець, В. (2020b). Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал, 2 (102), 107–112. Рівне: РОІППО.

Азгальдов, Г. Г., & Райхман, Э. П. (1974). Экспертные методы в оценке качества товаров. Москва: Экономика


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Demchenko, I. I. (2014). Hotovnist uchytelia pochatkovykh klasiv do robotyv umovakh inkliuzyvnoi osvity: struktura ta diahnostyka: navchalno-metodychnyi posibnyk [Willingness of elementary school teachers to work in inclusive education conditions: structure and diagnostics: manual]. Uman: Vydavets «Sochinskyi M. M.». [in Ukrainian]

Dutkevych, T. V., & Tereshchenko, V. A. (2009). Osoblyvosti formuvannia motyvatsiinoho komponenta hotovnosti maibutnikh pedahohiv do interaktyvnoi vzaiemodii z uchniamy [Features of formation of motivational component of future teachers' readiness for interactive interaction with students]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity [Bulletin of postgraduate education], vyp. 11(2), 95–102. [in Ukrainian]

Sadova, I. (2015). Osoblyvosti pidhotovky maibutnoho vchytelia do navchannia ditei z osoblyvymy potrebamy v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Peculiarities of preparing a future teacher for teaching children with special needs in inclusive education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Topical Issues in the Humanities], vyp. 14, 313–318. [in Ukrainian]

Hitryuk, V. V. (2015). Formirovanie inklyuzivnoj gotovnosti budushchih pedagogov v usloviyah vysshego obrazovaniya [Formation of inclusive readiness of future teachers in higher education]. (Dis. d-ra ped. Nauk [The dissertation of Doctor of Pedagogical Sciences]). FGAOU VPO «Baltijskij federal'nyj universitet imeni Immanuila Kanta» [Immanuel Kant Baltic Federal University], Kaliningrad. [in Russian]

Shumylovskaia, Yu. V. (2011). Podgotovka budushchego uchitelya k rabote s uchashchimisya v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya [Preparing a future teacher to work with students in inclusive education]. (Dis. kand. ped. Nauk [The dissertation of Candidate of Science in Pedagogy]). FGBOU VPO «Shujskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet» [Shui State Pedagogical University], Shuya. [in Russian]

Donets, V. (2019a). Problema pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv pedahohichnykh spetsialnostei do roboty v umovakh inkliuzii [The problem of training future specialists of pedagogical specialties to work in the conditions of inclusion]. Pedahohika bezpeky [Security Pedagogy], 2, 160–165. DOI:10.31649/2524-1079-2019-4-2-160-165. [in Ukrainian]

Donets, V. H. (2019b). Innovatsiina diialnist u zakladakh zahalnoi serednoi osvity yak naukovo-pedahohichna problema [Innovative activity in general secondary education institutions as a scientific and pedagogical problem]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohika [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: pedagogy], 5. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/341/341. [in Ukrainian]

Donets, V. H., & Korneshchuk, V. V. (Hol. red.). (2020a). Pidhotovka fakhivtsiv-pedahohiv do roboty v umovakh inkliuzii [Training of teachers for work in the conditions of inclusion], Aktualni doslidzhennia v sotsialnii sferi: materialy piatnadtsiatoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Current research in the social sphere: materials of the fifteenth international scientific-practical conference] (m. Odesa, 18 travnia 2020 r.) (s. 158–160). Odesa: FOP Bondarenko M. O. [in Ukrainian]

Donets, V. (2020b). Model formuvannia hotovnosti vchyteliv pochatkovoi shkoly do innovatsiinoi diialnosti v umovakh inkliuzyvnoho navchannia [Model of formation of readiness of primary school teachers for innovative activity in the conditions of inclusive education]. Nova pedahohichna dumka: naukovo-metodychnyi zhurnal [New pedagogical thought: scientific and methodical magazine], 2 (102), 107–112. Rivne: ROIPPO. [in Ukrainian]

Azgal'dov, G. G., & Rajhman, E. P. (1974). Ekspertnye metody v ocenke kachestva tovarov [Expert methods in assessing the quality of goods]. Moskva: Ekonomika. [in Russian]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті