ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Юрій ДУТЧАК Хмельницький національний університет
  • Нікіта ДМИТРИШИН Хмельницький національний університет
Ключові слова: принципи, педагогічні принципи, забезпечення якості, професійна підготовка, майбутні магістри середньої освіти з фізичної культури

Анотація

Стаття присвячена теоретичному дослідженню основних принципів, що гарантують якість професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Зазначено, що педагогічні принципи є одними з основних чинників, що забезпечують досягнення запланованих результатів освітнього процесу. Встановлено, що педагогічні принципи можуть поділятися на групи у залежності від певної ознаки. Відзначено, що забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури – це сукупність процедур та діяльності, що відповідають вимогам держави і суспільства та мають за мету гарантування й покращення ефективності надання магістрантам освітніх послуг, які передбачають формування їх професійно орієнтованих знань, вмінь та навичок, навчання фізичних вправ, розвиток фізичних здібностей та виховання морально-вольових якостей. Забезпечення якості професійна підготовка майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури ґрунтується на групах принципів: загальнодидактичних, організаційних і фізичного виховання. У групі загальнодидактичних принципів виокремлено: принципи актуальності, відкритості, гуманізації, демократизації, доступності, єдності теорії і практики, інформатизації, інтегрованості, креативності, модульності, неперервності, послідовності, фундаментальності. Принципи варіативності, мотивації, проблемності, поєднання колективних та індивідуальних форм навчання, самонавчання входять до групи організаційних принципів. До групи принципів фізичного виховання включено: принципи безперервності, гармонійного розвитку особистості, зв’язку з життєдіяльністю та/або з трудовою діяльністю, доступності та індивідуалізації, оздоровчої спрямованості, систематичності. Охарактеризовані означені принципи, що забезпечують якість професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури.

Біографії авторів

Юрій ДУТЧАК, Хмельницький національний університет

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

Нікіта ДМИТРИШИН, Хмельницький національний університет

Студент академічної групи ФКС-19-1

Посилання

Белікова Н. О. Пріоритетні напрями модернізації вищої освіти України на сучасному етапі. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки, 2013. №3. С.161 – 165.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Людмила Петрівна Сущенко. Київ, 2003. 46 с.

Zahra Kafi, Khalil Motallebzadeh, Hossein Khodabakhshzadeh, Mitra Zeraatpisheh Quality in English Language Teaching: Postulating a Prospective Quality Enhancement Model. Research in English Language Pedagogy Volume 8, 2020. р. 311 – 333.

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін.. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с.

Педагогіка вищої школи / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. К. : Знання, 2007. 495 с.

Кикоть В. Я., Столяренко А. М. Юридическая педагогика. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция". М. : Юнити-Дана, 2004. 895 с.

Ткаченко О. М. Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. Вип. 106, 2012. С. 154 – 162.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. К. : Академвидав, 2007. 616 с.

Anna Craft. The Limits to Creativity in Education: Dilemmas for the Educator. British Journal of Educational Studies, Vol. 51 , No. 2, June 2003. Р. 113 – 127.

Максимова Л. П. Принципи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інженерні та освітні технології в електронних і комп’ютерних системах.2014. №4(8). С. 42 – 47.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Belikova N. O. (2013) Priorytetni napriamy modernizatsii vyshchoi osvity Ukrainy na suchasnomu etapi [Priority areas of Ukraine’s higher education modernization at current stafe]. Pshology and pedagogy sciences, 3, 161 – 165 [in Ukrainian]

Sushchenko L. P. (2003) Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological bases of professioanl training of future specialists in physical educaiton and sport in higher educational establishments]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. 46 p. [in Ukrainian]

Zahra Kafi, Khalil Motallebzadeh, Hossein Khodabakhshzadeh, Mitra Zeraatpisheh (2020) Quality in English Language Teaching: Postulatinga Prospective Quality Enhancement Model. Researchin English Language Pedagogy Volume 8. р. 311 – 333.

Shynkaruk V.I. (2002) Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophy encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abris. 742 p. [in Ukrainian]

Kurlyand Z. N. Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of higher education]. Kyiv: Znannya. 495 p. [in Ukrainian]

Kikot V. Ya., (2004) Stolyarenko A. M. Yuridicheskaia pedagogika. Uchebnik dlya studentoiv vozov, obuchiushchikhsya po spetsialnosti 021100 “Yurisprudentsiya” [Juridical pedagogy. Textbook for students of 021100 “Jurisprudence” specialty]. Moscow: Yuniti-Dana. 895 p. [in Russian]

Tkachenko O. M. (2012) Pryntsypy formuvannia etnopedahohichnoi kompetentnosti vchytelia [Principles of teacher’s ethno-pedagogical competence formation]. Pedagogichni nauky - Pedagogical sciences. 106, 154 – 162 [in Ukrainian]

Volkova N. P. (2007) Pedagogika : navch. Posib. [Pedagogy : textbook]. Kyiv: Akademvydav. 616 p. [in Ukrainian]

Anna Craft (2003) The Limitsto Creativity in Education: Dilemmas for the Educator. British Journal of Educational Studies, Vol. 51 , No. 2. 113 – 127.

Maksymova L. P. (2014) Pryntsypy zabezpechennia yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. [Principles of quality assyrance for professional training of future economists via informational and communication technologies]. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii v elektronnykh i kompiuternykh systemakh – Engineer and educational technologies in electronic and computer systems, 4(8), 42 – 47 [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті