МЕТОД КЕЙСІВ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

  • Олена ЗАБОЛОТНА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Віктор БЕРЕЗЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: метод кейсів, кейс, підготовка, майбутні офіцери-прикордонники, професійна діяльність

Анотація

У статті здійснено аналіз методу кейсів як одного з ефективних методів інтерактивного навчання майбутніх фахівців. Розкрито сутність, класифікацію, переваги та недоліки при застосуванні даного методу у професійному навчанні. В основі методу кейсів лежить використання конкретних випадків для їх аналізу, обговорення та прийняття рішень. Даний метод спрямований на самостійне здобуття нових знань, а не на отримання готових, на набуття професійних вмінь та навичок, оволодіння необхідними цінностями. Серед переваг методу кейсів – формування у майбутніх професіоналів таких особистісних якостей, як: розвиток конструктивного мислення, вміння обґрунтовувати свої рішення, доводити правильність позиції. Розглядаються особливості застосування методу кейсів в процесі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон. Визначено вплив методу кейсів на формування необхідних знань та вмінь, обумовлених особливостями майбутньої професії. Як інтерактивний метод навчання метод кейсів особливо ефективний при вивченні дисциплін професійного спрямування. Специфіка професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників обумовлена різкими змінами обстановки на державному кордоні, раптово виникаючими завдання, які іноді складно спрогнозувати, і які не підпадають під певні шаблонні рішення, психологічною напруженістю. Діяльність прикордонників у пунктах пропуску вимагає від них величезного обсягу спеціальних знань, вмінь самостійно та рішучо приймати рішення в умовах невизначеності, брати на себе відповідальність за них, прогнозувати можливі способи розвитку ситуацій. Найкраще розвивати такі здібності та вміння під час «навчання на досвіді». Найбільшу користь, даний метод приносить у процесі формування професійних вмінь та навичок, оскільки він дозволяє моделювати ситуації, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю тих, кого навчають.

Біографії авторів

Олена ЗАБОЛОТНА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Віктор БЕРЕЗЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Посилання

Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600

Каніщенко Г. Л., Шеремета П. М. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / за ред. О. І. Сидоренка; 2-ге вид. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. – 80 с.

Ковальова С. М. Технологія застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2017. – Вип. 3 (89). – С. 100–104.

Михайлова Е. А. Кейс и кейс-метод : процесс написания кейса / Е. А. Михайлова // Маркетинг. – 1999. – № 5. – С. 113–120.

Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / под ред. д-ра социол. наук, проф. Сурмина Ю. П. / Ю. Сурмин, А. Сидоренко, В. Лобода, А. Фурда, И. Катерыняк, Кеси Меер. – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упоряд.: О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с.

Сурмін Ю. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні. Вісник НАДУ. – 2015. – № 2. – С. 19–28.

Козак Л. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності. Освітологічний дискурс. – 2015. – № 3 (11). – С. 153–162.

Ягоднікова В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / В. Ягоднікова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm.

Федянин Н. Чем «кейс» отличается от чемоданчика? / Н. Федянин, В. Давиденко // Образование за рубежом. – 2000. – № 7. – С. 52–56.

ЕССН the case for learning [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ecch.com/educators/casemethod/resources/freecasesoverview. − Загол. з екрану.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dolgorukov А. Metod case-study kak sovremennaya tekhnologiya professionalno-oriyentirovannogo obucheniya [The case-study method as a modern technology of professionally oriented training]. Riezhym dostupa: http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600. (in Russian)

Kanіshchenko H., Sheremeta P. Keis-metod: z dosvidu vykladannia v ukrainskii biznes-shkoli [The case-study method: from the experience of teaching in Ukrainian business-school] / za red. O. I. Sydorenka; 2-he vyd. K.: Tsentr innovatsii ta rozvytku, 1999. 80 s. (in Ukrainian)

Kovaliova S. M. Tekhnolohiia zastosuvannia keis-metodu v profesiinii pidhotovtsi vchytelia v Ukraini [The technology of case-study method application in professional training of the teacher in Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2017. – Vyp. 3 (89). S. 100–104. (in Ukrainian)

Mikhaylova Ye. A. Kieys i kieys-metod : protses napisaniya kieysa [The case and the case-study method: the process of writing a case] / Ye.A. Mikhaylova // Markieting. – 1999. – № 5. – S. 113–120. (in Russian)

Situatsionnyy analiz, ili anatomiya kieys-mietoda [The situational analysis or the case-study method anatomy] / pod ried. d-ra sotsiol. nauk, prof. Surmina Yu. P. / Yu. Surmin, A. Sidorienko, V. Loboda, A. Furda, I. Katieryniak, Kiesi Mieyer. – K.: Tsientr innovatsiy i razvitiya, 2002. – 286 s. (in Russian)

Sytuatsiina metodyka navchannia: teoriia i praktyka [The situational methods of training: theory and practice] / uporiad.: O. Sydorenko, V. Chuba. – K. : Tsentr innovatsii ta rozvytku, 2001. – 256 s. (in Ukrainian)

Surmin Yu. Keis-metod: stanovlennia ta rozvytok v Ukraini [The case-study method: establishment and development in Ukraine]. Visnyk NADU. – 2015. – № 2. – S. 19–28. (in Ukrainian)

Kozak L. Keis-metod u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [The case-study method in future teachers training to innovational professional activity]. Osvitolohichnyi dyskurs. – 2015. – № 3 (11). – S. 153–162. (in Ukrainian)

Yahodnikova V. Keis-metod (Case study) yak forma interaktyvnoho navchannia maibutnikh fakhivtsiv [The case-study method as a form of interactive training of future specialists]. http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm. (in Ukrainian)

Fiedianin N. Chiem «kieys» otlichayetsia ot chiemodanchika? [How does “case” differ from the case?] / N. Fiedianin, V. Davidenko // Obrazovaniye za rubiezhom. – 2000. – № 7. – S. 52–56. (in Russian)

ЕССН the case for learning. Rezhym dostupu: http://www.ecch.com/educators/

casemethod/resources/freecasesoverview. (in English)

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті