ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

  • Маргарита ЗАДОРОЖНА Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: професійна компетентність, критерій сформованості, дільничний офіцер поліції, показники сформованості, професійна мотивація, професійно важливі якості

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню основних характеристик сформованості професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції в освітньому процесі закладу системи МВС. Акцентується увага на критеріях та показниках сформованості професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції у вищій школі. Представлено теоретичний аналіз поняття «критерії сформованості професійної компетентності», «професійна компетентність», «показники сформованості професійної компетентності», розкрито їх головний зміст. Висвітлено основні поняття та терміни цієї проблеми. Виділено вимоги до критеріїв сформованості підготовки майбутнього дільничного офіцера поліції. На основі проведеного аналізу наукових досліджень, до критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції нами виділено наступні критерії: когнітивний, комунікативний, операційний, особистісний. Когнітивний критерій – характеризує оволодіння системою загальнонаукових, психологічних, соціально-педагогічних та інших спеціально-професійних знань, які необхідні майбутньому дільничному офіцеру поліції для реалізації професійних функцій при виконанні службових обов’язків. Комунікативний критерій – дозволяє визначити рівень сформованості у майбутніх дільничних офіцерів поліції вмінь здійснювати професійне спілкування, тобто ефективну взаємодію з різними категоріями осіб, здатність створити майбутніми правоохоронцями такої психологічної атмосфери, яка є найбільш сприятлива у тій чи іншій обстановці. Особистісний критерій – передбачає визначення сформованості професійно важливих якостей особистості поліцейського та мотивації професійної діяльності, які впливають на якість виконання та результат професійної діяльності. Визначено та розкрито реалізація відповідних характеристик сформованості професійної компетентності та особливості їх використання у процесі фахової підготовки закладу освіти МВС.

Біографія автора

Маргарита ЗАДОРОЖНА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Аспірантка, слідчий ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

Посилання

Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції: Наказ МВС № 650 від 28.07.2017 р.

Білодід І. К. Академічний тлумачний словник; за ред. І.К. Білодід. Том 4. Київ, 1973. 250 с.

Митина Л. М. Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие. 2-е издание, испр. М., 2003. 184 с.

Афанасьєв Ю.Л. Соціально-культурний потенціал художньої діяльності. Львів: Світ, 1990. 160 с.

Сікора Я. Аналіз базових понять проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики: зб.наук.праць; за ред.. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є .Антонової. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. С. 49

Академічний словник української мови. Том 4, 1973р. 349 с.

Гончаренко С.У. Український словник української мови. Том 4, 1973 р. 349 с.

Савченко С.В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді у поза навчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору: автореф.дис…. доктора пед.наук: спец. 13.00.05. Луганськ, 2004р. 43 с.

Черкун І.А. Критерії, показники та рівні сформованості військово-спеціальної підготовки, майбутніх офіцерів, психологів запасу. Наука і освіта, 2016. С. 115-119


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi diyalʹnosti dilʹnychnykh ofitseriv politsiyi: Nakaz MVS № 650 vid 28.07.2017. [in Ukrainian]

Bilodid I. K. (1973) Akademichnyy tlumachnyy slovnyk [Academic explanatory dictionary]. Tom 4. Kyyiv, 250 p. [in Ukrainian]

Mytyna L. M. (2003) Psykholohycheskoe soprovozhdenye vybora professyy: nauchno-metodycheskoe posobye [Psychological support of the choice of profession: scientific and methodical manual.] 2nd edition, ed. Moskva., 184 p. [in Russian]

Afanasʹyev Y.L. (1990) Sotsialʹno-kulʹturnyy potentsial khudozhnʹoyi diyalʹnosti [Socio-cultural potential of artistic activity] Lʹviv: Svit, 1990. 160 p.[in Ukrainian]

Sikora YA. (2006) Analiz bazovykh ponyatʹ problemy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya informatyky [Analysis of the basic concepts of the problem of formation of professional competence of the future teacher of computer science: collection of scientific works]: zb.nauk.pratsʹ; za red.. O.A.Dubasenyuk, L.V.Kalininoyi, O.YE.Antonovoyi. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU, 2006. 49 p[in Ukrainian]

Akademichnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Academic dictionary of the Ukrainian language]. Volume 4, 1973. 349 p. [in Ukrainian]

Honcharenko S.U. (1973) Ukrayinsʹkyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Ukrainian dictionary of the Ukrainian language]. Volume 4, 349 p. [in Ukrainian]

Savchenko S.V. (2004) Naukovo-teoretychni zasady sotsializatsiyi student•sʹkoyi molodi u poza navchalʹniy diyalʹnosti v umovakh rehionalʹnoho osvitnʹoho prostoru [Cientific and theoretical principles of socialization of student youth in non-educational activities in the conditions of regional educational space]: avtoref.dys…. doktora ped.nauk: spets. 13.00.05. Luhansʹk, 43 p. [in Ukrainian]

Cherkun I.A. (2016) Kryteriyi, pokaznyky ta rivni sformovanosti viysʹkovo-spetsialʹnoyi pidhotovky, maybutnikh ofitseriv, psykholohiv zapasu [Criteria, indicators and levels of formation of military special training, future officers, reserve psychologists] Nauka i osvita, P. 115-119 [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті