ЗНАЧЕННЯ БЛОКУ ВІЙСЬКОВО-ПРИКОРДОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Ігор КОШЕЛЬНИК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Віталій ГАВРИЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Тарас СУСЛОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, професійна підготовка, професійна компетентність, військово-прикордонні дисципліни, прикордонна служба, вища освіта

Анотація

У статті подано узагальнений аналіз значення військово-прикордонних навчальних дисциплін у формуванні професійної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. У загальній проблемі забезпечення освітньої системи фахівців з високим рівнем компетентності виокремлено проблему підготовки офіцерських кадрів прикордонного відомства України. Проаналізовано наукові праці із визначеної теми, котрі представлені теоретичними та практичними здобутками науковців у Державній прикордонній службі України. Метою статті є аналіз сутності та специфіки фахового блоку навчальних дисциплін для майбутніх офіцерів-прикордонників зі спеціальності “Безпека державного кордону”. З метою розкриття проблеми звернулись до змісту нормативно-правового фундаменту прикордонного відомства України. Надалі було проаналізовано особливості освітнього процесу у Національній академії Державної прикордонної служби України, висвітлено процеси реформування у вищому військовому навчальному закладі. Представлено значення військово-прикордонних навчальних дисциплін для спеціальності “Безпека державного кордону”: вагома частка навчальних занять припадає на практичні, семінарські, лабораторні заняття, тренінги, а також польові виходи та стрільби; навчальні дисципліни, що належать до фахової компоненти у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників, то вони створені на межі поєднання положень та парадигм декількох наук або наукових галузей (це і психологія, і менеджмент, і тактика, і вогнева підготовка, і юриспруденція); дають змогу зрозуміти майбутньому офіцеру прикордоннику сутність майбутньої професійної діяльності.

Біографії авторів

Ігор КОШЕЛЬНИК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Віталій ГАВРИЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Тарас СУСЛОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Березюк В. П. Особливості проведення практичних занять з тактики прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.

Іщенко Д. В., Філіпов А. Ф. Основи військової педагогіки. Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ПВУ, 2002. 106 с.

Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Київ, 2002. 19 с.

Мисик А. Б., Клочак А. М., Фігура О. В. Методика підготовки та проведення комплексних практичних занять з тактики та фізичної підготовки з підрозділами Державної прикордонної служби України : навчально-методичний посібник. Хмельницький : Видавництво АДПСУ, 2004. 188 с.

Про державний кордон України : Закон України від 4 листоп. 1991 р. № 1777-ХІІ. Комп’ютерна інформаційно-правова система “Ліга”. URL: www.liga.net (дата звернення: 11.12.2020).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208. Зі змінами ; ост. ред. 13 січ. 2011 р.

Про національну безпеку України : проект закону України від 28.02.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 (дата звернення: 03.01.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezyuk, V. P. (2013). Osoblyvosti provedennya praktychnykh zanyat’ z taktyky prykordonnoyi sluzhby. [Features of practical classes on border service tactics]. Collection of scientic works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: pedagogical and psychological sciences / [ch. ed. V. V. Raiko]. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, 2013. №4 (69). P. 26–33. [in Ukrainian]

Demyanyuk Yu. A. (2010). Formuvannya viys’kovo-orhanizators’kykh umin’ u maybutnikh otseriv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. [Formation of military-organizational skills in future ocers of the State Border Guard Service of Ukraine]: author’s ref. dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.04. Nat. acad. State. border. service of Ukraine named aer B. Khmelnytsky. Khmelnytsky, 2010. 20 p. [in Ukrainian]

Ishchenko D. V., Filipov A. F. (2002). Osnovy viys’kovoyi pedahohiky. [Fundamentals of military pedagogy]. Khmelnytsky: Nat. acad. PVU, 2002. 106 p. [in Ukrainian]

Kubitsky S. O. (2002). Systema otsinyuvannya hotovnosti maybutnikh otseriv do profesiynoyi diyal’nosti. [System of assessment of readiness of future officers for professional activity]: author’s ref. dis. for science. degree of Cand. ped. Science: special. 13.00.04 “eory and methods of professional education”. Kyyiv, 2002. 19 p. [in Ukrainian]

Mysyk A. B. Klochak A. M., Figure O. V. (2004). Metodyka pidhotovky ta provedennya kompleksnykh praktychnykh zanyat’ z taktyky ta zychnoyi pidhotovky z pidrozdilamy Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. [Methods of

preparation and conduct of complex practical classes on tactics and physical training with units of the State Border Guard Service of Ukraine]: textbook. Khmelnytsky: ADPSU Publishing House, 2004. 188 p. [in Ukrainian]

Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny. [On the state border of Ukraine]: Law of Ukraine of November 4. 1991 № 1777-XII. Computer information and legal system “League”. URL: www.liga.net (access date: 11.09.2020). [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny. [On the State Border Guard Service of Ukraine]: Law of Ukraine of April 3. 2003 № 661-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2003. № 27. Art. 208. With changes; ost. ed. Jan 13 2011. [in Ukrainian]

Pro natsional’nu bezpeku Ukrayiny. [On the national security of Ukraine]: the dra law of Ukraine of February 28, 2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 (access date: 20.09.2020). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають