МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСАНТАМИ ЧЕТВЕРТОГО КУРСУ НА КАФЕДРІ ВОГНЕВОЇ ТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Ігор ЛОПАТКІН Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Ярослав КІЦАЙ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: методика проведення, форма навчання, комплексно-практичне заняття, підготовка

Анотація

Головними завданнями підготовки військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі–ДПСУ) є нарощування практичної складової в системі підготовки особового складу, враховуючи досвід бойового застосування прикордонних підрозділів, підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів ДПСУ та їх спроможності з виконання завдань із захисту державного кордону; нарощування системи професійної підготовки персоналу, який ефективно виконуватиме функції держави на кордоні, з метою формування високих стандартів діяльності, що відповідають європейським нормам; продовження планової допідготовки військовослужбовців, які направляються для проходження служби в район проведення операції Об’єднаних сил; удосконалення рівня практичної підготовки з метою реалізації правоохоронних та правозастосовних функцій у повсякденній діяльності під час проведення спільних оперативно-профілактичних заходів та локалізації нестандартних (кризових) ситуацій на державному кордоні, підвищення антитерористичної навченості особового складу органів та підрозділів Державної прикордонної служби України. Метою вогневої підготовки у підрозділах Державного кордону є – вдосконалення практичних навичок військовослужбовців під час поводження зі зброєю, підготовки зброї до стрільби, її вмілого використання, застосування зброї з меншими витратами боєприпасів під час дій самостійно або у складі підрозділу (групи). Основні зусилля підготовки персоналу зосереджувати на ефективному використанні зброї під час виконання службових завдань з урахуванням факторів, які впливають на умови стрільби, умінні військовослужбовців спостерігати за полем бою, виборі способів ведення вогню, визначенні вихідних установок для стрільби. Заняття проводяться на військових стрільбищах на фоні відповідної обстановки з використанням наявної навчальної матеріальної бази. Це заняття має передбачати опрацювання питань з фізичної підготовки, тактичної медицини, особистої безпеки та застосування сили, тактичної підготовки, тому основною формою підготовки персоналу є – комплексні практичні заняття. Як ми бачимо, проведений аналіз керівних документів, які регламентують підготовку персоналу свідчить про те, що основною формою навчання персоналу ДПСУ є – комплексні практичні заняття, тому у цій статті розкрита методика проведення комплексного практичного заняття, як основної форми навчання персоналу ДПСУ. Надано приклад навчальних питань та методика їх проведення, в залежності від умов у яких здійснюється навчання, з урахуванням особливостей оперативно-службової діяльності.

Біографії авторів

Ігор ЛОПАТКІН, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Ярослав КІЦАЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Посилання

Марюха В.В., Методика вогневої підготовки прикордонних підрозділів, посібник. м. Хмельницький, 2002, 200 с.

Про підготовку особового складу Державної прикордонної служби України у 2020 році: Наказ АДПСУ № 107 від 12. 12. 2019 року., 3 с.

Тематичний план професійної підготовки персоналу відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України № 476 від 24. 06. 2010 року, 5 с.

Курс стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в державній прикордонній служби України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 травня 2016 року № 367, видавництво НАДПСУ, 2016, 343 с.

Про затвердження Програми підготовки особового складу відділів ПС (відділень ІПС) ООДК ДПСУ: Наказ АДПСУ № 104 від 06. 12. 2019 року., 3 с.

Про затвердження Програми професійної підготовки особового складу ПКШР та ОБПК ООДК Державної прикордонної служби України: Наказ АДПСУ № 129 від 16. 07. 2015 року.

Про затвердження Програми професійної підготовки військовослужбовців строкової служби Державної прикордонної служби України: Наказ АДПСУ № 97 від 04. 09. 2020 року., 6 с.

Про підготовку військовослужбовців прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу (без досвіду служби): Наказ АДПСУ № 11 від 06. 02. 2020 року..


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mariuha V. V. (2002). Metodyka vohnevoyi pidhotovky prykordonnykh pidrozdiliv, posibnyk m. Khmelʹnytsʹkyy: 2002, 200 p. [in Ukrainian].

Pro pidhotovku osobovoho skladu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny u 2020 rotsi: Nakaz ADPSU № 107 vid 12. 12. 2019 roku.. 3p. [in Ukrainian].

Tematychnyy plan profesiynoyi pidhotovky personalu viddiliv prykordonnoyi sluzhby orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny № 476 vid 24. 06. 2010 roku. 5p. [in Ukrainian].

Kurs strilʹb zi striletsʹkoyi zbroyi, boyovykh mashyn, kateriv morsʹkoyi okhorony v derzhavniy prykordonniy sluzhby Ukrayiny. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 10.05. 2016 roku № 367,vydavnytstvo NADPSU, 2016, 343 p. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Prohramy pidhotovky osobovoho skladu viddiliv PS (viddilenʹ IPS) OODK DPSU: Nakaz ADPSU № 104 vid 06. 12. 2019 roku., 3 p. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Prohramy profesiynoyi pidhotovky osobovoho skladu PKSHR ta OBPK OODK Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny: Nakaz ADPSU № 129 vid 16. 07. 2015 roku.. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Prohramy profesiynoyi pidhotovky viysʹkovosluzhbovtsiv strokovoyi sluzhby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny: Nakaz ADPSU № 97 vid 04. 09. 2020 roku., 6 p. [in Ukrainian].

Pro pidhotovku viysʹkovosluzhbovtsiv pryynyatykh na viysʹkovu sluzhbu za kontraktom osib ryadovoho skladu (bez dosvid sluzhby): Nakaz ADPSU № 11 vid 06. 02. 2020 roku. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті