ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУСІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ»

  • Олеся МАТЕЮК
Ключові слова: дискусія, дискусійні мето, загальна екологія, майбутні екологи, майбутні вчителі, комунікативні навички, робота у групах

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія». Розглянуто дискусію як груповий метод навчання, що заснований на організаційній комунікації у процесі вирішення навчально-професійних завдань. Обґрунтовано використання дискусії як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів та способу поглибленої роботи зі змістом предмета. Розкрито особливості дискусійних методів: глибокий аналіз проблеми, розуміння її ціннісно-смислового змісту, комунікативна поведінка, комунікативно-мовні дії. Наведено найбільш поширені форми дискусій та охарактеризовано їх сутність. Визначено особливості організації обговорення проблеми у групі та окреслено основні етапи: пошук і визначення проблеми; формування проблеми під час групового аналізу і обговорення; аналіз проблеми; спроби знайти вирішення проблеми; формулювання висновків, їх обговорення. Доведено значимість організації робочого простору: розміщення по колу або у вигляді літери «П». Обґрунтовано доцільність та широку практику впровадження дискусійних методів під час вивчення курсу «Загальна екологія». Виділено програмні компетентності дисципліни «Загальна екологія» відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальностями «Екологія» та «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Визначено окремі теми курсу «Загальна екологія», яким властивий проблемний характер та запропоновано приклади дискусійних завдань («круглий стіл»; «засідання експертної групи»; «форум»; «дебати» тощо), що містять проблемно-пошукові питання, які вимагають глибокого їх вивчення, аналізу та творчого підходу до вирішення. Доведено необхідність застосування визначених дискусійних методів навчання при вивченні дисципліни «Загальна екологія» для формування у студентів навичок комунікації, роботи у команді, адаптації до нових умов та підвищення мотивації до наукового пошуку у процесі вирішення екологічних проблем.

Біографія автора

Олеся МАТЕЮК

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології та біологічної освіти

Посилання

Савчук О. А. Дискусія у систематизація та узагальненнях. Доба. № 4. 2004. С. 16-23.

В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Міронець Л. П., Я. А. Хиценко. Методичні засади використання дискусійних методів у процесі навчання біології в основній школі. Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2017. № 2 (10). С. 69–74.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів. Екологія. URL: https://bit.ly/3gXbDnH (дата звернення 21.04.2020).

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів. Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. URL: https://bit.ly/348nFXI (дата звернення 21.04.2020).

Волошина Н. О. Загальна екологія та неоекологія : Навчальний посібник. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 335 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Savchuk, O.A. (2004), “Discussion in systematization and generalizations”, Doba, vol. 4, pp. 16–23.

Strelnikov, V.Yu. and Britchenko, I. H. (2013), Modern technologies of higher education: a modular manual for students of author's refresher courses for teachers of MIPK PUET, PUET, Poltava, Ukraine.

Mironets, L.P. and Khytsenko, Ya.A. (2012), “Methodical principles of using discussion methods in the process of teaching biology at school”, Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity, vol. 2 (10), pp. 69–74.

“Educational and professional bachelor training program. Ecology”, [Online], available at: https://bit.ly/3gXbDnH (Accessed 21 Apr 2020).

“Educational and professional bachelor training program. Secondary education. Biology and human health”, [Online], available at: https://bit.ly/348nFXI (Accessed 21 Apr 2020).

Voloshyna, N. O. (2015), General ecology and neoecology, NPU imeni M.P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті