ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ключові слова: інновації в освіті, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток професійної військової освіти, педагогічна оцінка результатів освітньої діяльності, модель оцінювання; змагальні моделі оцінювання, рейтингові моделі оцінювання, компетентнісний підхід

Анотація

Проблема інновацій в освіті протягом останніх двох десятиліть залишається однією з основних для освітнього співтовариства. Інновації – багатобічне поняття, що відбиває результати творчого мислення і нестандартних рішень. Інновації у військовій справі, особливо в професійній військовій освіті, завжди оцінювалися більш пильно, ніж десь ще. Це пов’язане, насамперед, з можливими ризиками втрат бойової ефективності офіцера, високою «ціною помилки». Крім того, відмітною рисою військової педагогіки є прихильність традиціям у професійній підготовці свого суб’єкта, які, у свою чергу, перевірені самою вимогливою практикою. Водночас на підставі аналізу наукових публікацій можна дійти висновку, що питання необхідності інноваційних перетворень у військовій освіті розглянуті недостатньо та потребують подальшого дослідження. У даній статті розкриті науково-теоретичні аспекти і провідні тенденції в розвитку інноваційних процесів у системі військової освіти, виділяються два види інновацій, а саме процесно-орієнтовані (результатом є нові процеси або технології, що ведуть до виробництва нових продуктів) і продукто-орієнтовані (результатом є конкретний продукт). Позначені вимоги, які пред’являються до інновацій, фактори інноваційного розвитку системи військової освіти. Розглядаються інновації в професійній військовій освіті. У публікації говориться про виділення груп моделей оцінки освітньої діяльності з урахуванням спрямованості оцінювання і способу вираження результату, з деякою часткою узагальнення (моделі, що відображають особливості суспільно або професійно орієнтованого навчання; моделі оцінювання, які забезпечували сучасні форми навчання; накопичувальні моделі оцінювання; моделі оцінювання, побудовані на принципі порівняння навчальних досягнень курсантів, слухачів, студентів). У статті виділені області задач інноваційних систем оцінки результатів освітньої діяльності ВВНЗ та ВНП ЗВО і надано їхній опис.

Біографії авторів

Валерій ОСИПЕНКО, Військова академія

Кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри управління діями підрозділів ДШВ та МП ФПС ДШВ

Ігор ЗАЙЦЕВ, Військова академія

доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Володимир СУСЛОВ, Військова академія

старший викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 345 с.

Словник української мови : в 20 т. Т. 6. : Згага – Кварта / наук. ред.: О. О. Тараненко, С. Я. Єрмоленко. Київ: Укр. мов.-інформ. фонд, 2015. 991 с.

Charles O. Egbu. Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors, Engineering, Construction and Architectural Management, 2004, Vol. 11 Iss. 5, С. 301-315.

Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 121-122. С. 94-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_121-122_28 (дата звернення: 06.08.2020).

Ломоносов М. В. 1755 января 12 – апреля 26. Проект регламента московских гимназий С. 453-454. URL: http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo9/lo9-443-.htm (дата звернення: 06.08.2020).

Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка. 2016. Вип. 11. С. 97-108. URL: http://eprints.zu.edu.ua/24399/1/Марущак%20О.М.

%20Стаття.%20Поняття%20компетентності%20у%20пед.діяльності.pdf (дата звернення: 06.08.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dubaseniuk О. А. (2009). Innovatsiini osvitni tekhnolohii ta metodyky v systemi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky [Innovative educational technologies and methods in the system of professional and pedagogical training]. Professional pedagogical education: innovative technologies and methods : monograph. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 345 p. (in Ukrainian)

Slovnyk ukrainskoi movy v 20 tomakh [Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes]. Vol. 6. : Zghaha – Kvarta / Science. ed.: О. О. Taranenko, S. Ya. Yermolenko. Kyiv : Ukr. mov.-inform. fond, 2015. 991 p. (in Ukrainian)

Charles O. Egbu. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors, Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 11, Iss. 5, P. 301-315. (in English)

Shapovalova L. (2011). Skladovi natsionalnoi innovatsiinoi systemy ta riven yikh rozvytku v Ukraini [Components of the national innovation system and the level of their development in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Iss. 121-122. P. 94-98. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_121-122_28. (in Ukrainian)

Lomonosov M. V. (1755). Proekt rehlamenta moskovskykh hymnazyi [Draft regulations for Moscow gymnasiums]. P. 453-454. Retrieved from: http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo9/

lo9-443-.htm. (in Russian)

Marushchak О. М. (2016). Poniattia kompetentnosti u pedahohichnii diialnosti [The concept of competence in teaching]. Kreatyvna pedahohika. Iss. 11. P. 97-108. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/24399/1/Марущак%20О.М.%20Стаття.%20Поняття%20компетентності%20у%20пед.діяльності.pdf. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті