ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ АЗІЇ

  • Наталія ПАЗЮРА Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-1234-7610
  • Тетяна НОВІКОВА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9895-6152
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: військово-професійна підготовка, фахівці сектору безпеки та оборони, емерджентність, країни Азії, військовослужбовці

Анотація

У статті представлено результати аналізу наукових джерел щодо особливостей військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони у провідних країнах Азії – Республіці Індія, Китайській Народній Республіці, Японії, Південній Кореї, Ізраїлі. З’ясовано, що ці країни зазнають впливу гібридних загроз, які впливають на розвиток систем національної безпеки та військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони. На основі аналізу наукових досліджень та нормативно-правових актів виокремлено вимоги до військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони в сучасних умовах з урахуванням реальних та потенційних загроз. З’ясовано, що військово-професійній підготовці військовослужбовців у закладах освіти притаманні такі особливості, як орієнтація на імплементацію модернізаційних змін з метою відповіді на гібридні військово-політичні загрози; врахування міжнародних стандартів з метою підвищення ефективності виконання завдань, що постають перед військовими формуваннями та правоохоронними органами; дотримання національних традицій у підготовці військовослужбовців з одночасним застосуванням інноваційних технологій навчання. Однією з особливостей підготовки фахівців сектору безпеки і оборони в цих країнах є емерджентність – властивість системи військово-професійної підготовки, яка підвищує ефективність освітнього процесу у військових закладах освіти. Емерджентна система військово-професійної підготовки військових фахівців є динамічною, саморегульованою, адаптивною до виконання комплексних неочікуваних та нелінійних вимог, які висуваються до неї, і сприяє формуванню готовності військовослужбовців до протидії гібридним загрозам. У статті детально представлено особливості систем військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони у військових закладах освіти у кожній з зазначених країн та зроблено висновок, що в подальшому окремі елементи можна імплементувати у процес підготовки військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах в Україні.

Біографії авторів

Наталія ПАЗЮРА, Національний авіаційний університет

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови

Тетяна НОВІКОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Баришніков, В. В. & Неймирок, О.К. (2015). Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні. Системи обробки інформації, 8(133), 158–161.

Приполова, Л. І. & Риндич, Д. С. (2019). Збройний конфлікт в Україні: доктринальний аспект і гібридні ознаки. Право і суспільство, 3, 57–63.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text

Горбулін, В. (ред.) (2017). Світова гібридна війна: український фронт: монографія. Київ: НІСД.

Телелим, В. М. & Приходько, Ю. І. (2013). Військова освіта в системі обороноздатності держави: проблеми, світові та національні тенденції розвитку. Військова освіта, 2, 3–19.

Діденко, О. В. (2014). Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6

Торічний, О. В. (2012). Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького.

Mallick, P. K. (2017). Professional Military Education - An Indian Experience. New Delhi: Vivekananda International Foundation.

Берестецька, Н. (2015). Модернізація систем підготовки прикордонників у країнах, що розвиваються, в умовах глобалізації. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки, 1, 43–52.

Брижатий, Є. І. (2014). Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів: від готовності до професіоналізму. Вісник Національного університету оборони України, 6(43), 13–17.

Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки: Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», Вип. 4. Ужгород: Ужгородський національний університет, ННІ євроінтеграційних досліджень. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/9721

Blair, B. J. & Shawler, L. A. (2020). Developing and Implementing Emergent Responding Training Systems With Available and Low-Cost Computer-Based Learning Tools: Some Best Practices and a Tutorial. Behav Analysis Practice, 13, 509–520.

Steenbeek, H. & van Geert, P. (2013). The emergence of learning-teaching trajectories in education: a complex dynamic systems approach. Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci., 17(2), 233–67.

Darling, M. J., Sparkes Guber, H., Smith, J. S., & Stiles, J. E. M. (2016). Emergent Learning: A Framework for Whole-System Strategy, Learning, and Adaptation. The Foundation Review, 8(1), 59–73.

Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2017). Teaching to emerge: Toward a bottom-up pedagogy. Cogent Education, 4(1). DOI: 10.1080/2331186X.2017.1377506

Menon, P. (2015). Military Education in India: Missing the Forest for the Trees. Journal of Defence Studies, 9 (4), 49–69.

Коваль, М. С., Козяр, М. М., & Литвин, А. В. (2018). Педагогічна модель формування готовності фахівців цивільного захисту до професійної діяльності. Вісник ЛДУБЖД, 18, 143–151.

Mulvenon, J. (2008). «True is False, False is True, Virtual is Reality, Reality is Virtual»: Technology and Simulation in the Chinese Military Training Revolution. In Kamphausen, R., Scobell, A., & Tanner, T. (eds.), The «People» in the PLA: Recruitment, Training, and Education in China’s Military (pp. 49–98). Carlisle, PA: U.S. Army War College, All Strategic Studies Institute.

Johnson D. E., Moroney, J. D. P., Cliff, R., Markel, M. W., Smallman, L., & Spirtas, M. (2009). Preparing and Training for the Full Spectrum of Military Challenges. Insights from the Experiences of China, France, the United Kingdom, India, and Israel. Santa Monica: RAND National Defense Research Institute.

In-Bum Chun. (2017). Korean Defense Reform: History and Challenges: Report. Brookings Papers. URL: https://www.brookings.edu/research/korean-defense-reform-history-and-challenges/

Ki-Joo Kim. (2014). The Soldier and the State in South Korea: Crafting Democratic Civilian Control of the Military. Journal of International and Area Studies, 21(2), 119–131.

Ganguly, R. (2015). India’s Military: Evolution, Modernisation and Transformation. India Quarterly, 71(3), 187–205.

Seungsook, M. (2005). Militarized Modernity and Gendered Citizenship in South Korea. Durham, NC: Duke University Press.

Seungsook, M. (2005). Gender, Conscription, and Popular Culture in Contemporray Korea. The Sigur Center Asia Papers, Hahn Moo-Sook Colloquium in the Korean Humanities, 15–27. URL: https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP26-HMS05.pdf

National Defense Academy. URL: https://www.mod.go.jp/nda/english/files/files/1570061364phpDKjsxi/2018_nda_brochure_english.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baryshnikov, V. V. & Neimyrok, О.К. (2015). Shliakhy vdoskonalennia pidhotovky ofitseriv zapasu v Ukraini [Ways of improvement of training of reserve officers in Ukraine]. Systema obrobky informatsii [System of data processing], 8(133), 158–161. [in Ukrainian]

Prypolova, L. І. & Ryndych, D. S. (2019). Zbroinyi konflikt v Ukraini: doktrynalnyi aspect i hibrydni oznaky [Armed conflict in Ukraine: doctrine aspect and hybrid features]. Pravo i suspilstvo [Law and society], 3, 57–63. [in Ukrainian]

Law of the President Ukraine «On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine from September 2, 2015 «On new version of Military Doctrine of Ukraine». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text

Horbulin, V. (ed.) (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front [World hybrid war: Ukrainian frontline]: monography. Kyiv: NISD. [in Ukrainian]

Telelym, V. M. & Prykhodko, Yu. I. (2013). Viiskova osvita v systemi oboronozdatnosti derzhavy: problem, svitovi ta natsionalni tendentsii rozvytku [Military education in the system of state defensive capacity: problems, world and national trends of development]. Viiskova osvita [Military education], 2, 3–19. [in Ukrainian]

Didenko, О. V. (2014). Osoblyvosti vprovadzhennia kompetentnisnogo pidhody u profesiinu pidgotovku maibutnikh ofitseriv u VNZ [Peculiarities of implementation of competence-based approach to professional training of future officers at the higher educational establishment]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhbu Ukrainy [Bulleting of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6 [in Ukrainian]

Torichnyi, O. V. (2012). Teoriya i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia [Theory and practice of formation of military special competence of future border guard officers in the process of learning]: monography. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU im. B. Khmelnytskogo. [in Ukrainian]

Mallick, P. K. (2017). Professional Military Education - An Indian Experience. New Delhi: Vivekananda International Foundation.

Berestetska, N. (2015). Modernizatsiia system pidgotovky prykordonnykiv u krainakh, shcho rozvyvayutsia, v umovakh globalizatsii [Modernization of systems of training of border guards in developing countries under conditions of globalization]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhbu Ukrainy [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Series: Pedagogical Sciences, 1, 43–52. [in Ukrainian]

Bryzhatyi, Ye. I. (2014). Viiskovo-profesiina pidgotovka maibutnikh ofitseriv: vid gotovnosti do profesionalismy [Military professional training of future officers: from readiness to professionalism]. Visnyk Natsionalnogo universytetu oborony Ukrainy [Collection of scientific works of the National University of Défense of Ukraine], 6(43), 13–17. [in Ukrainian]

Innovations in education and science in certain countries of Europe, Asia and America: Information bulletin of scientific project «Іnnovative project – instrument of integration towards European educational and scientific environment», Issue. 4. Uzhhorod: Uzhhorod National University, Scientific institute of European integration researches. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/9721 [in Ukrainian]

Blair, B. J. & Shawler, L. A. (2020). Developing and Implementing Emergent Responding Training Systems With Available and Low-Cost Computer-Based Learning Tools: Some Best Practices and a Tutorial. Behav Analysis Practice, 13, 509–520.

Steenbeek, H. & van Geert, P. (2013). The emergence of learning-teaching trajectories in education: a complex dynamic systems approach. Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci., 17(2), 233–67.

Darling, M. J., Sparkes Guber, H., Smith, J. S., & Stiles, J. E. M. (2016). Emergent Learning: A Framework for Whole-System Strategy, Learning, and Adaptation. The Foundation Review, 8(1), 59–73.

Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2017). Teaching to emerge: Toward a bottom-up pedagogy. Cogent Education, 4(1). DOI: 10.1080/2331186X.2017.1377506

Menon, P. (2015). Military Education in India: Missing the Forest for the Trees. Journal of Defence Studies, 9 (4), 49–69.

Koval, M. S., Koziar, М. М., & Lytvyn, А. V. (2018). Pedagogichna model formuvannia gotovnosti fakhivtsiv tsyvilnogo zakhystu do profesiinoi diyalnosti [Pedagogical model of formation of readiness of specialists of civil life protection to professional activities]. Visnyk LDUBZhD [Bulletin of Lviv State University of Civil Life Protection], 18, 143–151.

Mulvenon, J. (2008). «True is False, False is True, Virtual is Reality, Reality is Virtual»: Technology and Simulation in the Chinese Military Training Revolution. In Kamphausen, R., Scobell, A., & Tanner, T. (eds.), The «People» in the PLA: Recruitment, Training, and Education in China’s Military (pp. 49–98). Carlisle, PA: U.S. Army War College, All Strategic Studies Institute.

Johnson D. E., Moroney, J. D. P., Cliff, R., Markel, M. W., Smallman, L., & Spirtas, M. (2009). Preparing and Training for the Full Spectrum of Military Challenges. Insights from the Experiences of China, France, the United Kingdom, India, and Israel. Santa Monica: RAND National Defense Research Institute.

In-Bum Chun. (2017). Korean Defense Reform: History and Challenges: Report. Brookings Papers. URL: https://www.brookings.edu/research/korean-defense-reform-history-and-challenges/

Ki-Joo Kim. (2014). The Soldier and the State in South Korea: Crafting Democratic Civilian Control of the Military. Journal of International and Area Studies, 21(2), 119–131.

Ganguly, R. (2015). India’s Military: Evolution, Modernisation and Transformation. India Quarterly, 71(3), 187–205.

Seungsook, M. (2005). Militarized Modernity and Gendered Citizenship in South Korea. Durham, NC: Duke University Press.

Seungsook, M. (2005). Gender, Conscription, and Popular Culture in Contemporray Korea. The Sigur Center Asia Papers, Hahn Moo-Sook Colloquium in the Korean Humanities, 15–27. URL: https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP26-HMS05.pdf

National Defense Academy. URL: https://www.mod.go.jp/nda/english/files/files/1570061364phpDKjsxi/2018_nda_brochure_english.pdf

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають