ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Ключові слова: інформатика, підготовка майбутніх учителів інформатики, виховання, економічне виховання, напрями економічного виховання

Анотація

У статті розглянуто підходи до підготовки майбутніх учителів інформатики до економічного виховання учнів. Визначено, що для ефективної підготовки майбутніх учителів інформатики в цьому контексті у закладі вищої освіти необхідна інтеграція змісту навчальних дисциплін. Зокрема, до цього переліку включено «Основи економіки», «Методику навчання інформатики», психологію, окремі технічні дисципліни, пов’язані з вивченням програмування, систем управління базами даних, створення сайтів тощо. В сучасних умовах учителі інформатики можуть проводити уроки у початковій школі. Але вони повинні мати знання щодо вікових та психологічних особливостей учнів молодшої школи. Тому у статті рекомендовано у навчальні плани підготовки учителів інформатики ввести навчальну дисципліну «Методика навчання інформатики у початковій школі» або ж додати відповідний розділ у навчальну програму предмету «Методика навчання інформатики». Запропоновано такі напрями, в межах яких на уроках інформатики може відбуватися економічне виховання учнів: забезпечення приватності інформації, використання інтернет-крамниць, вплив інтернет-реклами, ігри з економічним змістом, фінансові розрахунки, електронні платежі та гроші, азартні ігри. Здійснено аналіз навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів щодо можливості реалізації визначених напрямів для здійснення економічного виховання. Встановлено теми, під час вивчення яких доцільно здійснювати економічне виховання: «Безпечне користування Інтернетом», «Інформаційна безпека», «Пошук інформації в Інтернеті», «Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету», «Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією», «Використання мережі Інтернет для навчання», «Правила безпечного користування електронною скринькою», «Основні ознаки спаму й фішингу», «Алгоритми та програми», «Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей», «Опрацювання табличних даних», «Технічні характеристики та призначення основних складових персонального комп’ютера». Описано методичні підходи до вивчення цих тем на уроках інформатики у середній школі та вказано шляхи здійснення економічного виховання у початковій школі.

Біографія автора

Олег СУХОВІРСЬКИЙ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін

Посилання

Бойчук П. М. (1999). Економічне виховання студентів педагогічних училищ : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. Київ, 1999. 20 с.

Жалдак М. І., Рамський Ю. С., Рафальська М. В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2009. №7 (14). С.3-10.

Навчальна програма «Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику у 2-4 класах». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx

Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах : автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2009. 47 с.

Шпак О. Т. Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти : автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2001. 30 с.

Шпак О., Савенко О. Теоретичні основи економічної підготовки учнів. Молодь і ринок. 2016. №1 (132). С.14-20.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boichuk P. M. (1999). Ekonomichne vykhovannia studentiv pedahohichnykh uchylyshch [Economic Education of the Students of Pedagogical Colleges] : avtoref. dys… kand. ped. nauk : 13.00.01 / Instytut pedahohiky APN Ukrainy. Kyiv, 1999. 20 p. [in Ukrainian].

Zhaldak M. I., Ramskyi Yu. S., Rafalska M. V. (2009). Model systemy sotsialno-profesiinykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Model of the system of social and professional competences of the computer science teacher]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 2: kompiuterno-oriientovani systemy navchannia. 2009. No7 (14). P.3-10. [in Ukrainian].

Navchalna prohrama «Informatyka dlia uchniv 5-9 klasiv, yaki vyvchaly informatyku u 2-4 klasakh» [Curriculum “Computer science for pupils of 5-9 grades who studied computer science in grades 2-4”]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx [in Ukrainian].

Padalka O. S. (2009). Profesiino-ekonomichna pidhotovka maibutnikh uchyteliv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Professional-and-economic training of future teachers in higher educational institutions] : avtoref. dys… doktora ped. nauk : 13.00.04 / In-t pedahohiky APN Ukrainy. Kyiv, 2009. 47 p. [in Ukrainian].

Shpak O. T. (2001). Teoriia ta praktyka pidhotovky pedahohichnykh kadriv do ekonomichnoho vykhovannia shkoliariv u systemi bezperervnoi osvity [Theory and practice of teacher‟s training for economic education of pupils in continued educational system] : avtoref. dys… doktora ped. nauk : 13.00.04 / Natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. M.P.Drahomanova. Kyiv, 2001. 30 p. [in Ukrainian].

Shpak O., Savenko O. (2016). Teoretychni osnovy ekonomichnoi pidhotovky uchniv [Theoretical foundations of pupils' economic preparation]. Molod i rynok. 2016. No1 (132). P.14-20.

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті