СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: поняття «соціально-економічна культура», соціально-економічна підготовка офіцерів, освітньо-професійні програми, безперервна освіта; педагогічні умови

Анотація

У статті зосереджено увагу на наукових публікаціях, в яких розглянуто питання формування соціально-економічної культури та визначення змісту соціально-економічної компетентності. До змісту соціально-економічної компетентності офіцерів віднесено знання, вміння та навички, особистісні якості (правова культура, комунікабельність, вміння працювати в команді, відповідальність, прагматизм), досвід, що сприяють розумінню соціальної значущості професії, формуванню готовності до розпізнання наслідків соціальних та економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, шляхом їх аналізу. Представлений аналіз освітньо-професійних програм для підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби фахівців за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія» та 051 «Економіка». Встановлено, що освітньо-професійні програми вміщують перелік соціально-економічних компетентностей, що стосуються усвідомлення майбутніми офіцерами соціальної значущості майбутньої професії, наявності знань про основи економіки та різні економічні явища. Проведений аналіз силабусу навчальної дисципліни «Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань» й зазначено, що простежується перевага теоретичної складової над практичною. Названо питання, які мають вивчатися курсантами та слухачами в процесі соціально-економічної підготовки. Висвітлено результати опитування 156 офіцерів, які перебували на курсах підвищення кваліфікації та окреслено перелік питань, вивченню яких вони надають перевагу. Мета статті – розкрити зміст та визначити педагогічні умови соціально-економічної підготовки офіцерів ДКВС України в системі безперервної освіти. Теоретично обґрунтовані педагогічні умови соціально-економічної підготовки офіцерів ДКВС України в системі безперервної освіти, які передбачають: використання інноваційних підходів та методик, інтерактивних форм і методів проведення занять; інтеграцію в освітній процес дисциплін, які дозволяють формувати та розвивати соціально-економічну компетентність офіцерів; забезпечення освітнього процесу належною матеріально-технічною базою; сприяння економічній самоосвіті та самовдосконаленню офіцерів, формуванню у них моральних та ділових якостей в умовах безперервної освіти.

Біографія автора

Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ, Академія Державної пенітенціарної служби

доктор педагогічних наук, професор, ректор

Посилання

Болотіна Є. Багатофакторна модель економічної поведінки. Галицький економічний вісник. Тернопіль, 2013. № 2 (41). С. 5–10.

Градисова Н. Місце і роль економічної культури у структурі загальної культури особистості. Молодь і ринок. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2011. № 2(73). С.141–145.

Коваленко О. В. Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2011. №13(224). Ч.1. С. 86–91.

Петрова Л. О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз. Науковий вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: ХНПУ, 2015. Вип. 44. С.209–223.

Москаленко В. В. Соціально-психологічні засади економічної культури особистості. Соціальна психологія. Київ, 2007. №4, С. 3–16.

Дияк В. В. Система соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти у вищому навчальному закладі Державної прикордонної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. URL: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/Vnadps_2013_3_6%20(1).pdf (дата звернення: 10.04.2020).

Дияк В. В. Сучасні напрями наукових досліджень професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби: вітчизняний досвід. Інноваційна педагогіка. Вип. 11. Т. 1. 2019. С.122–125.

Бурдаш М. В. Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 1(7). С. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_11 (дата звернення: 10.12.2019).

Аніщенко В. О.Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2019. №4(19). С.6–25.

Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : затверджено наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 №4091/5.

Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник економіста. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 264 с.

Ахновська І. О. Формування економічної культури суспільства. Modern economics: електрон. наук. вид. з економічних наук. 2017. № 3. С. 6–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_3_3 (дата звернення: 20.12.2019).

Фурман В., Морщакова О. Соціальна культура. Психологія і суспільство. Тернопіль, 2015. № 1. С.26–36.

Третяк О. С. Теоретико-методологічні засади проведення соціальної та виховної роботи із засудженими до позбавлення волі: монографія. Чернігів: ЧНТУ імені Т. Г. Шевченка, 2012. 400 с.

Сіренко К. Ю. Силабус навчального курсу «Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань (УВП)» спеціальність 081 «Право» форма навчання: денна. URL: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Silabus_Ekon.-ta-upr-nja-pidpr.-UVP.pdf (дата звернення: 08.04.2020).

Кондратенко Т. В. Добір комплексу педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2018. Вип. 50. С. 42–56.

Ткачева О. Н. Формирование экономической компетентности специалиста в системе дополнительного профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Шуя, 2009. 20 с. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-ekonomicheskoy-kompetentnosti-spetsialista-v-sisteme-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya (дата звернення: 15.05.2020).

Шпак О. Т. Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2001. 26 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bolotina Ye. Multifactor model of economic behavior. Halytskyi ekonomichnyi visnyk.Ternopil, 2013. № 2 (41). Pp. 5–10. (in Ukrainian).

Hradysova N. The place and role of economic culture in the structure of individual’sgeneral culture. Molod i rynok. Drohobych: Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka, 2011. № 2 (73). Pp. 141–145. (in Ukrainian).

Kovalenko O. V. Economic culture as a component of training highly qualified specialists in higher educational institutions.Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk, 2011. № 3(224). Part 1. Pp. 86–91. (in Ukrainian).

Petrova L. O. The role of economic education in military leaders training: philosophical and educational analysis. Naukovyi visnyk KHNPU imeni H.S. Skovorody. Kharkiv: KHNPU, 2015. Issue. 44. Pp.209–223. (in Ukrainian).

Moskalenko V. V. Socio-psychological principles of individual’seconomic culture. Sotsialna psykholohiia. Kyiv, 2007. № 4, Pp. 3–16. (in Ukrainian).

Dyiak V. V. The system of socio-economic training of cadets and students in the process of ongoing education in a higher educational institution of the State Border Guard Service of Ukraine. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. 2013. Issue 3. URL: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/Vnadps_2013_3_6%20(1).pdf (access date: 10.04.2020). (in Ukrainian).

Dyiak V. V. Modern directions of scientific researches of professional training of future officers of Border Guard Service: domestic experience. Innovatsiina pedahohika. Issue 11. Vol. 1. 2019. Pp.122–125. (in Ukrainian).

Burdash M. V. Problems of forming socio-economic competence of the students of higher educational institution. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina». 2013. № 1 (7). Pp. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_11 (access date: 10.12.2019). (in Ukrainian).

Anishchenko V. О. System and pedagogical conditions for the formation of professional competence of officers of the State Penitentiary Service of Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky. 2019. №4 (19). Pp. 6–25.(in Ukrainian).

Regulations on passing the initial professional training and advanced training bythe persons of the rank and file and overhead personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine: approved by the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 26.12.2018 №4091 / 5. (in Ukrainian).

Honcharov S. M., Kushnir N. B. Economist’s explanatory dictionary. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. 264 p. (in Ukrainian).

Akhnovska I. O. Formation of economic culture of society. Modern economics: electronic scientific issue in economics. 2017. № 3. Pp. 6–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_3_3 (access date: 20.12.2019). (in Ukrainian).

Furman V., Morshchakova O. Social culture. Psykholohia i suspilstvo. Ternopil, 2015. № 1. Pp. 26–36.(in Ukrainian).

Tretiak O. S. Theoretical and methodological principles of social and educational work with convicts: monograph. Chernihiv: CHNTU imeni T. H. Shevchenka, 2012. 400 p. (in Ukrainian).

Sirenko K. Yu. Syllabus of the academic course «Economics and Management of Penal Institutions(PI)» specialty 081 «Law» form of study: full-time. URL http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Silabus_Ekon.-ta-upr-nja-pidpr.-UVP.pdf (access date: 08.04.2020). (in Ukrainian).

Kondratenko Т. V. Selection of a set of pedagogical conditions for the formation of economic competence of future teachers of technology. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. 2018. Issue. 50. Pp. 42–56. (in Ukrainian).

Tkacheva О. N. Formation of economic competence of a specialist in the system of additional professional education: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08. Shuia, 2009. 20 p. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-ekonomicheskoy-kompetentnosti-spetsialista-v-sisteme-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya (access date: 15.05.2020). (in Russian).

Shpak О. Т. Theory and practice of training teachers for economic education of students in the system of continuing education: avtoref. dis. ... d-ra. ped. nauk : 13.00.04. Kiev, 2001. 26 p. (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті