ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: професійна компетентність, складові професійної компетентності, алгоритм проведення з, компетентнісний підхід, військові юристи, студенти

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності у майбутніх юристів військових підрозділів. У статті конкретизовано сутність феномену «професійна компетентність майбутніх військових юристів» і визначено його як цілісне, складне особистісне утворення, інтегративну якість особистості, яка поєднує володіння майбутнім фахівцем системою знань, умінь та навичок військово-юридичного спрямування, сформованість професійно важливих якостей особистості юриста, що забезпечують ефективне виконання професійних функцій з метою дотримання й захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави в умовах мирного та воєнного часу. У структурі феномену виокремлено загально професійну, особистісну, комунікативну, фахову та військово-спеціальну складові даного феномену, надано їх характеристику. Визначено змістові компоненти професійної компетентності майбутнього військового юриста: знанієво-термінологічний (охоплює загально професійну складову компетентності); професійно-особистісний (поєднує особистісну, комунікативну складові, а також мотивацію до професійної діяльності); професійно-операційний (включає фахові та військово-спеціальні складові компетентності). У статті представлено алгоритм проведення різних типів занять, спрямований на відпрацювання практичних дій, умінь, навичок при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки: сприйняття студентом нової інформації (зразків дій, прийомів); усвідомлення й фіксація нової інформації; ознайомлення зі сферою (ситуаціями) її застосування та прикладами використання; оволодіння практичними діями, прийомами самостійного застосування знань; самостійне застосування дій у різних ситуаціях (набуття досвіду практичної діяльності). Розкрито дидактичні можливості супроводження виробничої (юридичної) практики та військового стажування студентів задля набуття майбутніми військовими юристами досвіду практичної діяльності під час їх проходження.

Біографії авторів

Олена ФЕДОРЕНКО, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри педагогіки та психології

Костянтин РАДЧЕНКО, Хмельницький обласний військовий комісар

Кандидат педагогічних наук

Посилання

Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів : Наказ Міністерства оборони України від 25.04.2016 № 216. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS27590

Байденко В. И., Зантворт ван Дж. Модернизация профессионального образования: современный этап. Москва : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. 674 с.

Бермус А. Б. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сентября. http://www.eidos.ru/joumal/2005/0910-12.htm

Кoмпeтeнтнicний пiдxiд у cучacнiй ocвiтi: cвiтoвий дocвiд тa укpaїнcькi пepcпeктиви: Бiблioтeкa з ocвiтньoї пoлiтики / за зaг. peд. O.В. Oвчapук. Київ : К.I.C., 2004. 189 c.

Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України : Наказ М-ва оборони України від 20 лип. 2015 № 346. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15

Радченко К. М. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх військових юристів у процесі фахової підготовки : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Харків : УІПА, 2018. 336 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vdoskonalennya pіdgotovki ofіcers'kih kadrіv taktichnogo rіvnya ta serzhants'kogo (starshins'kogo) skladu u vishchih vіjs'kovih navchal'nih zakladah ta vіjs'kovih navchal'nih pіdrozdіlah vishchih navchal'nih zakladіv. [On improvement of preparing officers of tactical level and sergeants in higher educational establishments and military studying units of higher educational establishments]. Order of Ministry of Defence of Ukraine as of 25.04.2016 #216. https://ips.ligazakon.net/document/MUS27590

Baidenko V.I. & Zantwort van G. (2003). Modernizaciya professional'nogo obrazovaniya: sovremennyj etap [Modernizaion of professionsl education: modern stage]. Moscow. [in Russian]

Bermus A.B. (2005) Problemy i perspektivy realizacii kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Problems and perspectives of realization of the competent approach in education]. Internet-zhurnal «Ejdos» ¬ Online journal “Eidos”. http://www.eidos.ru/joumal/2005/0910-12.htm

Kompetentnicnij pidxid u cuchacnij ocviti: svitovij dosvid ta ukpains'ki pepspektyvi: Biblioteka z osvitn'oi polityky. [Competent approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library of educational policy]. (2004). Kyiv. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro osoblivostі organіzacії osvіtn'ogo procesu u vishchih vіjs'kovih navchal'nih zakladah Mіnіsterstva oboroni Ukraїni ta vіjs'kovih navchal'nih pіdrozdіlah vishchih navchal'nih zakladіv Ukraїni. [On approving the provision about peculiarities of organizing educational process in higher educational establishments of Ministry f Defence of Ukraine military studying units of higher educational establishments]. Order of Ministry of Defence of Ukraine as of 20.07.2015 #346. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15

Radchenko K. M. Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh viiskovykh yurystiv u protsesi fakhovoi pidhotovky : dys. …kand. ped. nauk : 13.00.04. Kharkiv : UIPA, 2018. 336 s.

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті