ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, аудиторне навчання, освітньо-навчальна платформ, модель, мотивація

Анотація

У статті досліджується використання змішаного навчання при вивченні іноземної мови. У роботі досліджуються три основні проблеми, які слід розглянути у комплексному поєднанні: мотивованість студентів, які перебували в різних умовах навчання, їх активна участь у навчальному процесі із врахуванням різних видів комунікативної діяльності, підключення до освітньо-навчальних платформ; особистісно-діяльнісна орієнтація студента в дистанційному та очному навчальному просторі, сприйняття студентами освітньо-пізнавального процесу та зворотній зв’язок між викладачем та академічною групою. Проаналізовано результати навчальної співпраці між студентами та викладачем. Дано характеристику існуючим моделям змішаного навчання. Розглянуто основні фактори, що сприяють подальшому розвитку он-лайн навчання, та труднощі, які можуть виникати під час процесу навчання. Доведено, що змішане середовище додає новизни та підвищує мотивацію до активної участі студентів у дистанційних та очних умовах навчання, а також є результатом впровадження стратегічного та систематичного підходу до застосування новітніх технологій у поєднанні з найкращими традиціями особистої взаємодії між викладачами та студентами. Педагогічна реалізація активного навчання такого комбінованого типу має за мету використовувати рецептивно-комунікативні види діяльності та тестовий контроль, що забезпечує максимально ефективні результати. Запропоновано вправи для активізації пізнавальної діяльності студентів: для вдосконалення навичок аудіювання, письма, граматики та використання лексики. Змішане навчання розвиває вміння організовувати та планувати роботу самостійно, отримувати та аналізувати здобуті знання, шукати та відбирати інформацію, приймати рішення та самовдосконалюватися.

Біографії авторів

Ольга ХАРЖЕВСЬКА, Хмельницький національний університет

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Ольга РУДОМАН, Хмельницький національний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Теорія та практика змішаного навчання : монографія. В.М. Кухаренко та інші; за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук»: НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання [Текст]. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 24. С. 53–67.

Чуркіна О. В. Model of foreign languages blended learning:advantages and disadvantages. Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов: тези доповідей. Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 111 с.

Buckley, C. A., Pitt, E., Norton, B., & Owens, T. (2010). Students’ approaches to study, conceptions of learning and judgments about the value of networked technologies. Active Learning in Higher Education, 11(1), 55-65. http://dx.doi.org/10.1177/1469787409355875

Yang, Y.C., Gamble, J.H., Hung, Y., & Lin, T. (2014). An online adaptive learning environment for critical-thinking-infused English literacy instruction. British Journal of Educational Technology. 2014. 45(4), Р. 723-747.

Wu W. C. V., Hsieh, J. S. C., & Yang, J. C. Creating an online learning community in a flipped classroom to enhance EFL learners’ oral proficiency. Journal of Educational Technology & Society. 2017. 20(2). Р. 142-157.

Kirkgoz Y. A blended learning study on implementing video recorded speaking tasks in task-based classroom instruction. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2011. 10(4), Р. 1-12.

Dudney G., Hockly N. How to Teach English with Technology. Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. 2007. P. 15.

Isiguzel B. The blended learning environment on the foreign language learning process: a balance for motivation and achievement. Turkish Online Journal of Distance Education. 2014. 15(3), Р.108-120.

Blake R., Wilson, N. L., Cetto, M., & Pardo-Ballester, C. (2008). Measuring oral proficiency in distance, face-to-face, and blended classrooms. Language Learning & Technology. 2008. 12(3), 114 р.

Valiathan P. Blended Learning Models. American Society for Training & Development, 2002: http://old.astd.org/LC/2002/0802_valiathan.htm.

Watson J. Blended learning: The convergence of online and face-to-face education. North American Council for Online Learning. 2008, 16 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia : monohrafiia [The theory and practice of blended learning: monography] V.M. Kukharenko ta inshi; za red. V.M. Kukharenka. Kharkiv: «Miskdruk»: NTU «KhPI», 2016. 284 s. [in Ukrainian]

Kukharenko V. M.( 2015) Systemnyi pidkhid do zmishanoho navchannia[System approach to blended learning] [Tekst] / V. M. Kukharenko // Informatsiini tekhnolohii v osviti. 2015. № 24. S. 53–67. [in Ukrainian]

Churkina O. V. (2018) Model of foreign languages blended learning: advantages and disadvantages. Vykorystannia modeli zmishanoho navchannia pry vykladanni inozemnykh mov: tezy dopovidei. Kyiv.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2018. 111 s. [in Ukrainian]

Buckley C. A., Pitt E., Norton,B., & Owens T. (2010). Students’ approaches to study, conceptions of learning and judgments about the value of networked technologies. Active Learning in Higher Education, 11(1), 55-65. http://dx.doi.org/10.1177/1469787409355875 [in English]

Yang, Y.C., Gamble, J.H., Hung, Y., & Lin, T. (2014). An online adaptive learning environment for critical-thinking-infused English literacy instruction. British Journal of Educational Technology. 2014. 45(4), Р. 723-747. [in English]

Wu W. C. V., Hsieh, J. S. C., & Yang, J. C. Creating an online learning community in a flipped classroom to enhance EFL learners’ oral proficiency. Journal of Educational Technology & Society. 2017. 20(2). Р. 142-157. [in English]

Kirkgoz Y. A blended learning study on implementing video recorded speaking tasks in task-based classroom instruction. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2011. 10(4), Р. 1-12. [in English]

Dudney G., Hockly N. How to Teach English with Technology // Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associat-ed Companies throughout the world. 2007. P. 15. [in English]

Isiguzel, B. The blended learning environment on the foreign language learning process: a balance for motivation and achievement. Turkish Online Journal of Distance Education. 2014. 15(3), Р.108-120. [in English]

Blake, R., Wilson, N. L., Cetto, M., & Pardo-Ballester, C. (2008). Measuring oral proficiency in distance, face-to-face, and blended classrooms. Language Learning & Technology. 2008. 12(3), 114 р. [in English]

Valiathan P. Blended Learning Models // American Society for Training & Development, 2002: http://old.astd.org/LC/2002/0802_valiathan.htm.

Watson J. Blended learning: The convergence of online and face-to-face education. North American Council for Online Learning. 2008, 16 p. [in English]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті