ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОЛІЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

  • Сергій Білявець Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-6253-7717
Ключові слова: професійна підготовка, особливості професійної підготовки поліції

Анотація

У статті представлені результати аналізу нормативних та наукових джерел, що розкривають особливості підготовки поліцейських у країнах ЄС наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. Було встановлено, що інтеграція європейських держав у другій половині 20 століття та першому десятилітті 21 століття сприяла тому, що система підготовки поліції змінювалася відповідно до змін у політичній та соціально-економічній ситуації в окремих країнах ЄС та в Співтоваристві в цілому. Сама система підготовки поліцейських є частиною інтеграційних процесів в рамках інтеграції правоохоронних та поліцейських систем ЄС. Такі особливості, як практична спрямованість навчання, його безперервний характер та тісний зв’язок із практикою, характерні для всіх навчальних закладів поліції в країнах ЄС. Водночас країни ЄС неоднозначно ставляться до нововведень, запропонованих Болонською конвенцією 1999 року.
Держави з усталеними освітніми системами (Австрія, Бельгія, Кіпр, Данія, Франція, Німеччина, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Швеція та Великобританія) більш консервативні та менш схильні відмовлятися від власних освітніх стандартів, на відміну від східноєвропейських держави, які проводять політику радикальних реформ, включаючи реформи у підготовці поліцейських. У навчальних програмах міліції значна кількість годин відводиться на розвиток умінь та навичок роботи з науково-технічними засобами, які надзвичайно широко використовуються в роботі поліції в зарубіжних країнах. Також було встановлено, що працівники поліції ретельно і всебічно готуються до тісної взаємодії національних служб як через Інтерпол, так і безпосередньо між собою. На конференціях, симпозіумах, семінарах, обміні досвідом та делегаціями підвищена увага, безумовно, приділяється навчанню поліції.

Біографія автора

Сергій Білявець, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, проректор (проректор) з навчально-наукової роботи

Посилання

Концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. №1118-р URL: http://police-reform.org/library/rozporyadzhennya-kmu-v-d-22.10.2014-1118-r-schodo-pitannya-reform

Апезова Д. У. Образовательная политика Европейского союза в условиях глобализации : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.04. Бишкек, 2007. 149 с.

McKie R. Global warming: the final verdict. The Observer. 21 January 2007. URL:http://www.guardian.co.uk/environment/2007/jan/21/weather.climatechange

Быховский С. Расширение ЕС на Восток. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю. А. Борко и О. В. Буториной. Москва, 2001. 472 с.

Данилов, Д. А. Западная Европа на пост-маастрихтском этапе: развитие интеграции в сфере безопасности. Москва, 1994. 67 с.

Core Issues in Policing / Ed. by Leishman F., Loveday B., Savage S. London, 1996.

Киселев А. К. Социальная и образовательная политика стран Евросоюза в подготовке полицейских кадров (вторая половина XX – начало XXI вв.) : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.03. Ставрополь, 2011. 58 с.

Brown M. T. New Issue on Police Training. New York, 1998.

Bayley D. H. The Contemporary Practices of Policing: A Comparative View. Civilian Police and Multinational Peacekeeping, Washington, 1999.

Chan J. B. Changing Police Culture: policing in a multicultural society. Cambridge, 1997.

Hauer V. D. Police in Western Europe. Bonn, 1992; Feltes Th. Immigration, integration and insecurity – the role of police ethics and training. Bonn, 2003.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kontseptsiia pershocherhovykh zakhodiv reformuvannia systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [The concept of priority measures to reform the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 zhovtnia 2014 r.

№ 1118-rю URL: http://police-reform.org/library/rozporyadzhennya-kmu-v-d-22.10.2014-1118-r-schodo-pitannya-reform. [in Ukrainian]

Apezova D. U. (2007) Obrazovatel’naja politika Evropejskogo sojuza v uslovijah globalizacii [Education policy of the European Union in the context of globalization]: dissertacija... kandidata politicheskih nauk : 23.00.04. Bishkek, 149 s. [in Russian]

McKie R. Global warming: the final verdict/ The Observer. 21 January 2007. URL: http://www.guardian.co.uk/environment/2007/jan/21/weather.climatechange. [in English]

Byhovskij S. (2001) Rasshirenie ES na Vostok. Evropejskij Sojuz na poroge XXI veka: vybor strategii razvitija [EU Eastward Expansion/European Union at the Threshold of the 21st Century: Choosing a Development Strategy] /Pod red. Ju. A Borko i O. V. Butorinoj. Moskva, 472 s. [in Russian]

Danilov, D. A. (1994) Zapadnaja Evropa na post-maastrihtskom jetape: razvitie integracii v sfere bezopasnosti [Western Europe in the Post-Maastricht Phase: Development of Security Integration Western Europe in the Post-Maastricht Phase: Development of Security Integration]. Moskva, 67 s. [in Russian]

Core Issues in Policing; Ed. By Leishman F., Loveday B., Savage S. London, 1996. [in English]

Kiselev A. K. (2011) Social’naja i obrazovatel’naja politika stran Evrosojuza v podgotovke policejskih kadrov (vtoraja polovina XX – nachalo XXI vv.) [Social and Educational Policies of the European Union in Police Training ( second half of the 20th century – beginning of the 21st century)]: avtoreferat dis. ... doktora istoricheskih nauk : 07.00.03. Stavropol’, 58 s. [in Russian]

Brown M. T. (1998) New Issue on Police Training. New York. [in Russian]

Bayley D. H. (1999) The Contemporary Practices of Policing: A Comparative View. Civilian Police and Multinational Peacekeeping, Washington. [in English]

Chan J. B. (1997) Changing Police Culture: policing in a multicultural society. Cambridge. [in English]

Hauer V. D. (2003) Police in Western Europe. Bonn, 1992; Feltes Th. Immigration, integration and insecurity – the role of police ethics and training. Bonn. [in English]

Опубліковано
2021-04-26
Як цитувати
БілявецьС. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОЛІЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 17-29. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.627
Розділ
Статті