НЕПЕРЕРВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Олександр Гнидюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: неперервна фізична підготовка, рівні військової освіти, особиста безпека, професійна підготовка, фізична підготовленість, здатність

Анотація

У статті представлено узагальнення результатів дослідження щодо сутності базових понять проблеми неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на різних рівнях військової освіти. З’ясовано, що неперервна фізична підготовка офіцерів-прикордонників – це постійний керований процес фізичного розвитку та самовдосконалення, набуття ними вміннями і навичками особистої безпеки, фізичної витривалості, здатності застосовувати набуті прикладні знання фізичних тренувань та фізично-вольові якості у процесі оперативно-службової діяльності, що передбачає послідовне чергування навчання на рівнях військової освіти з професійною діяльністю або практикою для формування загальної фізичної та спеціальної фізичної готовності з урахуванням сучасних вимог до фахівців з безпеки державного кордону. Метою неперервної фізичної підготовки офіцерів є опанування ними визначеним обсягом теоретичних знань, прикладних рухових навичок, формування і розвиток фізичних і психологічних якостей, тактико-технічних навичок захисту і нападу з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, готовність їх застосувати у необхідний момент; здатності переносити значні фізичні навантаження без зниження професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону України, а при необхідності – під час ведення сучасного бою; опанування методичними навичками навчання підлеглих застосовувати силу та спеціальні засоби при виконанні службових обов’язків.

Встановлено, що результатом неперервної фізичної підготовки є здатність до постійного професійного фізичного розвитку та самовдосконалення, застосовувати у процесі оперативно-службової діяльності набуті прикладні і методичні знання з фізичної підготовки, прикладні рухові вміння і навички особистої безпеки, навички захисту і нападу з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, уміння застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби при виконанні службових обов’язків, фізична витривалість переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону, а при необхідності і при веденні сучасного бою. Ця здатність охоплює фізично-вольові властивості особистості офіцера, загальну фізичну та спеціальну фізичну підготовленість з урахуванням сучасних вимог до фахівців з безпеки державного кордону.

Біографія автора

Олександр Гнидюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Антонець, В. Ф. Формування потреби фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів- прикордонників [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Антонець Василь Федорович; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 1998. – 20 с.

Багас О., Ковальчук Р., Неділько А. Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. серія: психологічні науки. № 1(9) 2018, с. 17–25.

Волошин В. Д. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошин Володимир Дмитрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с.

Мельников А. В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу [Текст] : автореф. дис. ... д. пед. наук : 13.00.04 / Мельников Андрій Вікторович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2020. – 40 с.

Пронтенко К. В. Теоретичні і методичні засади навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : дис…д-ра пед. наук : 13.00.04 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова. Житомир, 2018. 687 с.

Татарін, О. В. Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Татарін Олександр Васильович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2020. – 20 с.].

Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні [Текст] і наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова, І. О. Святокум, О. В. Федосова, Д. В. Швець. - Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016. – 120 с.

Про створення єдиної системи військової освіти. Постанова Кабінету міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1410. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text

Про освіту : Закон України № 2145-19 від 5 вересня 2017 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 03.09.2019).

Які зміни чекають на військову освіту. https://armyinform.com.ua/2020/04/yaki-zminy-chekayut-na-vijskovu-osvitu/

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження. Київ : ЕКМО, 2010. 362 с.

Енциклопедія освіти / В. Г. Кремень (голов. ред.). Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як світова тенденція. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. Черкаси : ВИБІР, 2000. 322 с.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648)

Рябокінь Л. М. Формування готовності до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Вісник післядипломної освіти. 2010. Вип. 1(2). С. 344–349.

Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Москва, 1983. 24 с.

Даниленко О. Б. Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. Дис. доктора наук, 13.00.04. Хмельницький: НАДПСУ, 2020. 550 с.

Малишевський О. В. Формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю: теоретичні і методичні засади : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 486 с.

Великий тлумачний словник української мови [з дод. і допов.] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Діденко О. В. Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2009. 533 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Antonets, V. F. Formuvannia potreby fizychnoho samovdoskonalennia u maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Developing the need for physical self-improvement to future border guard officers] : avtoref. dys... kand. ped. nauk: 20.02.02 / Antonets Vasyl Fedorovych; Akademiia prykordonnykh viiskUkrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. – Khmelnytskyi, 1998. – 20 s. [in Ukrainian]

Bahas O., Kovalchuk R., Nedilko A. Vplyv rivnia fizychnoi pidhotovky na samopochuttia i rozumovu pratsezdatnist viiskovosluzhbovtsiv [Influence of the level of physical fitness on the well-being and mental performance of military personnel]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. seriia: psykholohichni nauky. № 1(9) 2018, s. 17–25. [in Ukrainian]

Voloshyn V. D. Formuvannia umin zastosuvannia spetsialnykh zasobiv i zbroi maibutnimy ofitseramy-prykordonnykamy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Developing the skills of using special means and weapons by future border guard officers in their professional training] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Voloshyn Volodymyr Dmytrovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. – Khmelnytskyi, 2018. – 20 s. [in Ukrainian]

Melnykov A. V. Teoretychni th metodychni zasady pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do fizychnoho vykhovannia osobovoho skladu [Theoretical and methodological foundations for training future border guard officers on physical education of their personnel] : avtoref. dys. ... d. ped. nauk : 13.00.04 / Melnykov Andrii Viktorovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. - Khmelnytskyi, 2020. – 40 s. [in Ukrainian]

Prontenko K. V. Teoretychni i metodychni zasady navchannia hyrovoho sportu kursantiv viiskovykh zakladiv vyshchoi osvity u protsesi fizychnoho vykhovannia[Theoretical and methodological bases for training cadets in kettlebell lifting in the process of physical education at higher military educational institutions.] : dys…d-raped. nauk : 13.00.04 Zhytomyrskyiviiskovyiinstytutimeni S. P. Korolova. Zhytomyr, 2018. 687 s. [in Ukrainian]

Tatarin, O. V. Formuvannia hotovnosti fakhivtsiv prykordonnoi sluzhby do zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [Developing the preparedness of specialists in border guard service to use measures of physical nature in operational and service activities] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Tatarin Oleksandr Vasylovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. - Khmelnytskyi, 2020. – 20 s.]. [in Ukrainian]

Zakordonnyi dosvid pidhotovky kadriv dlia syl sektoru bezpeky th mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini [Foreign experience of training personnel for security sector and possibilities of using it in Ukraine] i nauk.-metod. rek. / K. L. Buhaichuk, I. B. Honcharenko, Yu. O. Mykhailova, I. O. Sviatokum, O. V. Fedosova, D. V. Shvets. - Kharkiv : Khark. nats. un-t. vnutr. sprav. – 2016. – 120 s. [in Ukrainian]

Pro stvorennia yedynoi systemy viiskovoi osvity [On the creation of a unified system of military education]. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 15 hrudnia 1997 r. N 1410. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Pro osvitu [On education]: Zakon Ukrainy № 2145-19 vid 5 veresnia 2017 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 03.02.2021). [in Ukrainian]

Iaki zminy chekaiut na viiskovu osvitu [What changes are expected in military education]. https://armyinform.com.ua/2020/04/yaki-zminy-chekayut-na-vijskovu-osvitu/ [in Ukrainian]

Sysoieva S. O., Sokolova I. V. Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of continuing professional education: thesaurus of scientific research]. Kyiv : EKMO, 2010. 362 s. [in Ukrainian]

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] / V. H. Kremen (holov. red.). Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. [in Ukrainian]

Nychkalo N. H. Neperervna profesiina osvita yak svitova tendentsiia. Profesiina osvita v zarubizhnykh krainakh: porivnialnyi analiz [Continuous professional education as a global trend. Vocational education in foreign countries: comparative analysis]. Cherkasy : VYBIR, 2000. 322 s. [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity [Methodological recommendations for the development of standards for higher education]. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid «01» chervnia 2017 № 600 (u redaktsii nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid «21» hrudnia 2017 № 1648)

Riabokin L. M. Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti yak psykholoho-pedahohichna problema [Formation of readiness for professional activity as a psychological and pedagogical problem]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. 2010. Vyp. 1(2). S. 344–349.

Durai-Novakova K. M. Formyrovanye professyonalnoi hotovnosty studentov k pedahohycheskoi deiatelnosty [Formation of students' professional readiness for pedagogical activity] : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.01. Moskva, 1983. 24 s. [in Russian]

Danylenko O. B. Systema neperervnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sudnovodiiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh The system of continuous professional training of future navigators in higher maritime educational institutions]. Dys. doktora nauk, 13.00.04. Khmelnytskyi: NADPSU, 2020. 550 s.

Malyshevskyi O. V. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho inzhenera-pedahoha kompiuternoho profiliu: teoretychni i metodychni zasady: monohrafiia [Forming the Professional Mobility to the Future Computer Engineering Teacher: Theoretical and Methodological Foundations: Monograph]. Uman : Vydavets «Sochinskyi M. M.», 2020. 486 s.

Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Large Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language [with appendices and additions] [z dod. i dopov.]] / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K. : Irpin : Perun, 2005. – 1728 s.

Didenko O. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia zdatnosti do profesiinoi tvorchosti v maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Theoretical and methodological bases for the formation of ability to professional creativity to future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]: dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04. Luhansk, 2009. 533 s.

Опубліковано
2021-04-26
Як цитувати
ГнидюкО. (2021). НЕПЕРЕРВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 43-59. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.629
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають