ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, “УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” І “СУЧАСНА КОМУНІКАЦІЯ”

  • Наталія Голярдик Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-9624-7582
  • Олександр Луцький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-9948-9755
  • Наталія Макогончук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7378-8917
  • Світлана Шумовецька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5419-1576
Ключові слова: мультимедійні презентації, навчальні дисципліни, курсанти, історія України, українська культура, українська мова, сучасна комунікація

Анотація

У статті розкрито особливості використання мультимедійних презентацій як засобу підвищення якості знань курсантів під час вивчення навчальних дисциплін “Історія України та української культури”, “Українська мова за професійним спрямуванням” і “Сучасна комунікація”. З’ясовано, що сучасний етап розвитку освіти характеризується широким впровадженням у навчальний процес комп’ютерних технологій, що дозволяють вийти на новий рівень навчання, відкривають раніше недоступні можливості як для викладача, так і для курсантів. Зазначені засоби допомагають збільшити кількість наочної зорової інформації, що дозволяє підвищити ефективність одержання знань курсантами.
Автори трактують мультимедійну презентацію як програму, що може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення, дикторський супровід, відеофрагменти, анімацію і тривимірну графіку. Мультимедійна презентація дає унікальні можливості для інтенсифікації процесу навчання різних дисциплін, а також створення методик, орієнтованих на розвиток особистості курсанта. Насамперед йдеться про швидкий зворотний зв’язок між викладачем та курсантами; комп’ютерну візуалізацію навчальної інформації про об’єкти чи закономірності історичних процесів, явищ культурного життя; передачу великих обсягів інформації, поданої у різних формах тощо.
Детально розкрито вимоги щодо інтерактивного програмно-методичного забезпечення викладання зазначених навчальних дисциплін, специфіку використання мультимедійних засобів для розроблення комплексів навчально-методичних матеріалів, співвідношення мультимедійних ефектів та звичайного тексту, межі застосовності мультимедійних вставок. На основі практики використання текстових слайдів на заняттях з навчальних дисциплін “Історія України та української культури”, “Українська мова за професійним спрямуванням” і “Сучасна комунікація” визначено вимоги до структури та змісту навчального матеріалу, поданого на слайдах.
Розкрито особливості визначення змісту та оформлення текстових й ілюстративних слайдів, а також колірного і мультимедійного оформлення як важливого засобу організації сприйняття інформаційного матеріалу. Окреслено поради психологів, дизайнерів про сприйняття кольорів, вплив кольору на пізнавальну діяльність слухачів, про поєднання кольорів, оптимальну кількість кольорів на екрані тощо.

Біографії авторів

Наталія Голярдик, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Олександр Луцький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор

Наталія Макогончук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Світлана Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Москва : Учпедгиз, 1956. 651 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский; редкол.: М. И. Кондаков [и др.]; вступ. слово и примеч. С. Ф. Егорова. Москва : Педагогика, 1989. Т. 3. 511 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Рад. шк, 1976. Т. 1. 654 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / під. ред. Л. М. Проколієнко. Київ : Рад. шк., 1989. 608 с.

Балуєва Ю. Мультимедійна презентація основних понять лінгвістики тексту на уроках української мови в старшій школі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 24(2). С. 5–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_24(2)__3 (дата звернення: 06.10.2020)

Іванова О. В. Мультимедійні засоби навчання у ВНЗ: сутність та вимоги до їх створення. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 22(5). С. 234–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(5)__34 (дата звернення: 06.10.2020)

Бак М. Мультимедійні засоби навчання: можливості й реалії впровадження. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. 2015. Вип. 37. С. 5–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2015_37_3 (дата звернення: 06.10.2020)

Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті. Вісник Книжкової палати. 2012. № 6. С. 20–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_6_7 (дата звернення: 06.10.2020)

Литвиненко О. О. Мультимедійне середовище: сутність та структура. Вісник Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 32. С. 200–207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_24 (дата звернення: 06.10.2020)

Мокрогуз О. Мультимедійні засоби на уроках у масовій практиці навчання історії. Нова педагогічна думка. 2013. № 3. С. 96–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_29 (дата звернення: 06.10.2020)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Komenskyi Ya. A. (1956). Yzbrannыe pedahohycheskye sochynenyia [Selected pedagogical works]. Moskva : Uchpedhyz, 651 р. [in Russian]

Ushynskyi K. D. (1989). Pedahohycheskye sochynenyia [Selected pedagogical works]: v 6 t. / K. D. Ushynskyi; redkol.: M. Y. Kondakov [y dr.]; vstup. slovo y prymech. S. F. Ehorova. Moskva : Pedahohyka, T. 3. 511 р. [in Russian]

Sukhomlynskyi V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [Problems of Upbringing of a Comprehensive Personality]. Vybrani tvory: v 5 t. Kyiv : Rad. Shk., 1976. T. 1. 654 р. [in Ukrainian]

Kostiuk H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality] / pid. red. L. M. Prokoliienko. Kyiv : Rad. shk., 1989. 608 s. [in Ukrainian]

Baluieva Yu. (2012). Multymediina prezentatsiia osnovnykh poniat linhvistyky tekstu na urokakh ukrainskoi movy v starshii shkoli [Multimedia presentation of the basic concepts of text linguistics in Ukrainian language lessons in high school]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. [Bulletin of Luhansk National University named after Taras Shevchenko. Pedagogical sciences]. № 24(2). Р. 5–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_24(2)__3 (Accessed 21 November 2020) [in Ukrainian]

Ivanova O. V. (2012). Multymediini zasoby navchannia u VNZ: sutnist ta vymohy do yikh stvorennia [Multimedia teaching aids in the universities: the essence and requirements for its creation]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of Luhansk National University named after Taras Shevchenko. Pedagogical sciences]. № 22(5). Р. 234–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(5)__34 (Accessed 21 November 2020) [in Ukrainian]

Bak M. (2015). Multymediini zasoby navchannia: mozhlyvosti y realii vprovadzhennia [Multimedia learning tools: opportunities and realities of implementation]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Ser.: Filosofiia, pedahohika, psykholohiia [Bulletin of the Child Development Institute. Ser. : Philosophy, pedagogy, psychology]. Vyp. 37. Р. 5–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2015_37_3 (Accessed 21 November 2020) [in Ukrainian]

Hrabar N. (2012). Multymediini tekhnolohii ta yikhnii vplyv na komunikatsiiu v osviti [Multimedia technologies and its impact on communication in education]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. № 6. Р. 20–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_6_7 (Accessed 21 November 2020). [in Ukrainian]

Lytvynenko O. O. (2011). Multymediine seredovyshche: sutnist ta struktura [Multimedia environment: essence and structure]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. 2011. Vyp. 32. Р. 200–207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_24 (Accessed 21 November 2020) [in Ukrainian]

Mokrohuz O. (2013). Multymediini zasoby na urokakh u masovii praktytsi navchannia istorii [Multimedia tools for lessons in the mass practice of teaching history]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought]. № 3. Р. 96–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_29 (Accessed 21 November 2020) [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-04-26
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>