ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ФАХОМ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Олександр Діденко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Андрій Балендр Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4610-2830
  • Вадим Рижиков Національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0001-7069-7040
  • Тетяна Новікова Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9895-6152
  • Ольга Туз Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-8675-369X
Ключові слова: професійна мобільність, майбутні фахівці, професійна діяльність, професійна підготовка, соціальна мобільність, професійна кар’єра

Анотація

У статті подано аналіз та узагальнення підходів щодо сутності і змісту професійної мобільності майбутніх фахівців. Зроблено висновок про те, що професійна мобільність безпосередньо взаємопов’язана з готовністю до діяльності за фахом, оскільки ці два поняття мають у структурі спільні елементи, зокрема професійні знання, уміння, навички та професійно-важливі якості. З урахуванням результатів аналізу досліджень, пов’язаних з проблемою професійної мобільності, з’ясовано, що це поняття можна визначити як готовність і здатність до діяльності в умовах трансформації професійних (виробничих, службових) завдань, освоєння нових спеціальностей або змін у них. Професійна мобільність охоплює здатність успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності, ефективно використовувати систему узагальнених професійних прийомів для виконання будь-яких завдань у професійній сфері, порівняно легко переходити від одного виду діяльності до іншого. Для професійної мобільності важливо володіти високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного здобування. Результати огляду публікацій з теми дослідження дозволяють стверджувати про наявність двох видів мобільності – горизонтальної і вертикальної. Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда чи соціального об’єкта від однієї соціальної позиції до іншої, що перебуває на тому самому рівні, а також зміну місця проживання. Щодо вертикальної мобільності, то вона передбачає перехід індивіда чи соціального об’єкта від одного соціального становища до іншого. З’ясовано, що мобільність є інтегративною властивістю, що формується та розвивається під час практичної, освітньої, соціальної, соціокультурної діяльності людини та надає їй можливість реалізувати свої задатки, здібності, схильності, можливості.

Біографії авторів

Олександр Діденко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Андрій Балендр, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Вадим Рижиков, Національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту

Тетяна Новікова, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Ольга Туз, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Курсовий співробітник факультету оперативної та службової діяльності

Посилання

Грицькова Н. В. Професійна мобільність фахівця: сутність та структура. Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2010. № 12(199). С. 25–32.

Сушенцева Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема. Креативна педагогіка : наук.-метод. журн. 2011. Вип. 1. С. 129–136.

Брижак Н. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1. С. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_16

Тернопільська В. І., Чіжова Н. У. Мобільність особистості як предмет наукового дослідження. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2016. Вип. 20(2). С. 234–243. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20%282%29_23

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук. Одеса, 2005. 181 с.

Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. 439 с.

Чернуха Н. М. Формування соціальної мобільності студентів в сучасному інтеграційному освітньому просторі. Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість : зб. матеріалів конф., 13–15 листоп. 2012 р. С. 91–101.

Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09. Харків, 2009. 22 с.

Сорокин П. А. Социальна мобильность. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов : пер. с англ. Москва : Политиздат, 1992. 542 с.

Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.08. Ростов-на-Дону, 2006. 337 с.

Прохоренко Т. Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Соціологія. 2017. № 4. С. 167–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnyuac_2017_4_15

Калиновский Ю. И. Праксиология исследовательской деятельности : монография Соликамск : СГПИ, 2008. 236 с.

Ковальська І. Формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2009. 23 с.

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I., Didenko O. Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries. Information Technologies and Learning Tools, № 67(5), 2018. Р. 56–71.

Soroka O., Kalaur, S., & Balendr, A. Diagnostics of Leadership Qualities of Specialists of “Man–Man” Type of Professions in Military and Civil Higher Education Institutions: Psychological and Pedagogical Approach. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, № 11(4Sup1), 2019. Р. 264–277.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hrytskova N. V. Profesiina mobilnist fakhivtsia: sutnist ta struktura [Professional mobility of a specialist: essence and structure]. Visn. LNU im. T. Shevchenka. 2010. № 12(199). S. 25–32. [in Ukrainian]

Sushentseva L. Profesiina mobilnist yak suchasna pedahohichna problema [Professional mobility as a modern pedagogical problem] // Kreatyvna pedahohika : nauk.-metod. zhurn. 2011. Vyp. 1. S. 129–136. [in Ukrainian]

Bryzhak N. Profesiina mobilnist yak fakhova yakist maibutnoho vchytelia [Professional mobility as a professional quality of a future teacher] / N. Bryzhak // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Sotsialna robota. 2016. Vyp. 1. S. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_16. [in Ukrainian]

Ternopilska V. I. Mobilnist osobystosti yak predmet naukovoho doslidzhennia [Personality mobility as a subject of scientific research] / V. I. Ternopilska, N. V. Chizhova Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia diteita uchnivskoi molodi. 2016. Vyp. 20(2). S. 234–243. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20%282%29_23 [in Ukrainian]

Ivanchenko Ye. A. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of professional mobility of future economists in the process of studying in higher educational institutions] : dys. … kand. ped. nauk. Odesa, 2005. 181 s. [in Ukrainian]

Sushentseva L. L. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka: monohrafiia [Formation of professional mobility of future skilled workers in vocational schools: theory and practice: monograph] / za red. N. H. Nychkalo; In-t prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy. Kryvyi Rih : Vyd. dim, 2011. 439 s. [in Ukrainian]

Chernukha N. M. Formuvannia sotsialnoi mobilnosti studentiv v suchasnomu intehratsiinomu osvitnomu prostori. Innovatsiini protsesy v osvitnomu prostori: dostupnist, efektyvnist, yakist [Formation of social mobility of students in the modern integration educational space. Innovative processes in the educational space: accessibility, efficiency, quality] : zb. materialiv konf., 13–15 lystop. 2012 r. S. 91–101. [in Ukrainian]

Khorunzha L. A. Formuvannia intelektualnoi mobilnosti starshoklasnykiv u navchalnomu protsesi zahalnoosvitnoi shkoly [Formation of intellectual mobility of high school students in the educational process of secondary school] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.09. Kharkiv, 2009. 22 s. [in Ukrainian]

Sorokyn P. A. Sotsyalna mobylnost [Social mobility. Man. Civilization. Society] Chelovek. Tsyvylyzatsyia. Obshchestvo / obshch. red., sost. y predysl. A. Yu. Sohomonov : Per. s anhl. Moskva : Polytyzdat, 1992. 542 s. [in Ukrainian]

Horiunova L.V. Professyonalnaia mobylnost spetsyalysta kak problema razvyvaiushchehosia obrazovanyia v Rossyy [Professional mobility of a specialist as a problem of developing education in Russia] : dys. … d-ra. ped. nauk: 13.00.08. Rostov-na-Donu, 2006. 337 s. [in Ukrainian]

Prokhorenko T. H. Profesiina mobilnist yak faktor profesiinoi uspishnosti [Professional mobility as a factor of professional success] Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia : Sotsiolohiia. 2017. № 4. S. 167–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnyuac_2017_4_15 [in Ukrainian]

Kalynovskyi Yu. Y. Praksyolohyia yssledovatelskoi deiatelnosty [Praxiology of research activity] : monohrafyia. Solykamsk : SHPY, 2008. 236 s. [in Ukrainian]

Kovalska I. Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti chleniv hromadskykh formuvan do okhorony derzhavnoho kordonu [Formation of psychological readiness of members of public formations for protection of the state border] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykh. nauk : spets. 19.00.09. Khmelnytskyi, 2009. 23 s. [in Ukrainian]

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I., Didenko O. (2018) Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries. Information Technologies and Learning Tools, 67(5), 56–71.

Soroka O., Kalaur S., & Balendr A. (2019). Diagnostics of Leadership Qualities of Specialists of “Man–Man” Type of Professions in Military and Civil Higher Education Institutions: Psychological and Pedagogical Approach. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 264–277.

Опубліковано
2021-04-26
Як цитувати
ДіденкоО., БалендрА., РижиковВ., НовіковаТ., & ТузО. (2021). ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ФАХОМ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 108-120. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.633
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>