ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ КІНОЛОГІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Сергій Серховець Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-1439-1300
  • Сергій Сінкевич Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5838-2177
  • Сергій Клепацький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-9148-9144
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, кінологічні підрозділи, майбутні офіцери, результати навчання, фахові компетентності

Анотація

У статті розкрито зміст фахових компетентностей та результатів навчання майбутніх офіцерів кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України з урахуванням особливостей їх професійної діяльності на первинних посадах у підрозділах охорони державного кордону та Кінологічному центрі Державної прикордонної служби України (помічник начальника відділу прикордонної служби з кінологічного забезпечення, начальник кінологічного відділення (групи), викладач циклу кінологічних дисциплін у Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України).
Розробка фахових компетентностей та результатів навчання майбутніх офіцерів кінологічних підрозділів, що визначені в освітньо-професійній програмі “Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України”, здійснювалася з урахуванням особливостей та змісту професійної діяльності зазначеної категорії фахівців, практичного досвіду оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону та дій у ході проведення операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції), вимог уніфікованих стандартів щодо підготовки співробітників прикордонних служб Європейського Союзу (Common Core Curriculum), стандартів у кінології, розроблених агентством FRONTEX. Використаний підхід дозволив забезпечити їх відповідність стандарту вищої освіти за спеціальністю 252 “Безпека державного кордону” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та професійному стандарту офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України.
Шляхом співставлення змісту силабусів навчальних дисциплін та посадових обов’язків майбутніх офіцерів кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України було встановлено їх взаємозв’язок із фаховими компетентностями та результатами навчання.
За результатами дослідження авторами зроблено висновок, що зміст, обсяг, кількість фахових компетентностей та результатів навчання зазначеної категорії військовослужбовців, за умови ефективної організації освітнього процесу, використання сучасних та дієвих методик й технологій навчання, є достатніми для формування їхньої готовності до професійної діяльності.

Біографії авторів

Сергій Серховець, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри кінології

Сергій Сінкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри загальновійськових наук

Сергій Клепацький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри кінології

Посилання

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2016 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2016. 16 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2017 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2017. 21 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2018 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2018. 27 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2019 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2019. 28 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2020 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2020. 21 с.

Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби України: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Держ. прикордон. служба України, НАДПСУ. Хмельницький, 2007. 201 с.

Гайдук С. В., Серховець С. В. Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю у Сполучених Штатах Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. 2017. № 2(9). С. 95–104.

Серховець С. В. Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Держ. прикордон. служба України, НАДПСУ. Хмельницький, 2016. 253 с.

Софіян Д. В. Розвиток в офіцерів-кінологів психологічної готовності до професійної діяльності у процесі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Держ. ВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.

Основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби України у 2021 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2020. 23 с. URL : https://dpsu.gov.ua/upload/file/nap_02.pdf (дата звернення 23.02.2021).

Про затвердження типових посадових інструкцій особового складу кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України : наказ Адмін. Держ. прикордон. служби України від 5 листопада 2018 року № 100.

Державний стандарт професійно-технічної освіти (освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України) : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2014. 44 с.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 252 “Безпека державного кордону” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ МОН України від 12.12.2004 № 1384. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/252-bezpeka-derzhavnogo-kordonu-bakalavr.pdf (дата звернення 15.02.2021).

Професійний стандарт офіцера оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України (Єдиний стандарт з підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України) : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2018. 14 с. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/profesijnyj-standart-operatyvno-taktychnoho-rivnia-dpsu2.pdf (дата звернення 15.02.2021).

Про затвердження методичних рекомендацій з порядку розробки та перегляду освітньої програми у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького : наказ ректора НАДПСУ від 15 грудня 2020 року № 254.

Стандарти в кінології, розроблені агентством “FRONTEX” спільно з країнами Європейського Союзу.

Освітньо-професійна програма “Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України”. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/opp_bakalavr-orhanizatsiia-diialnosti-kinolohichnykh-pidrozdiliv-derzhavnoi-prykordonnoi-sluzhby-ukrainy-2021.pdf (дата звернення 03.03.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2016 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2016. 16 s. [in Ukrainian]

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2017 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2017. 21 s. [in Ukrainian]

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2018 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2018. 27 s. [in Ukrainian]

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2019 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2019. 28 s. [in Ukrainian]

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2020 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2020. 21 s. [in Ukrainian]

Bohdaniuk O. D. Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti u maibutnikh ofitseriv-kinolohiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of readiness for professional activity in future officers-cynologists of the State Border Guard Service of Ukraine] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, NADPSU. Khmelnytskyi, 2007. 201 s. [in Ukrainian]

Haiduk S. V., Serkhovets S. V. (2017). Dosvid pidhotovky kinolohichnykh komand pid chas zdiisnennia mytnoho ta prykordonnoho kontroliu u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky [Experience in training dog teams during customs and border control in the United States of America]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : pedahohichni nauky. 2017. № 2(9). S. 95–104. [in Ukrainian]

Serkhovets S. V. Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv pravookhoronnykh orhaniv do kinolohichnoho zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Future law enforcement officers’ canine support within an operational activities readiness formation] : dys. kand. ped. nauk : 13.00.04 / Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, NADPSU. Khmelnytskyi, 2016. 253 s. [in Ukrainian]

Sofiian D. V. Rozvytok v ofitseriv-kinolohiv psykholohichnoi hotovnosti do profesiinoi diialnosti u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Tekst] [The Development of Psychological Readiness of Cynologist Officers for Professional Activities in the Process of Advanced Training] : avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / Derzh. VNZ “Prykarpat. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka”. Ivano-Frankivsk, 2019. 20 s. [in Ukrainian]

Osnovni napriamy diialnosti ta podalshoho rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u 2021 rotsi [The main activities and further development of the State Border Guard Service of Ukraine]. Kyiv, 2020. 23 s. URL : https://dpsu.gov.ua/upload/file/nap_02.pdf (data zvernennia 23.02.2021). [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia typovykh posadovykh instruktsii osobovoho skladu kinolohichnykh pidrozdiliv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the statement of standard job descriptions of personnel of cynological divisions of the State Border Guard Service of Ukraine] : nakaz Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy vid 5 lystopada 2018 roku № 100. [in Ukrainian]

Derzhavnyi standart profesiino-tekhnichnoi osvity (osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka vypusknyka Kinolohichnoho navchalnoho tsentru Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy) [State standard of vocational education (educational and qualification characteristics of a graduate of the Cynological Training Center of the State Border Guard Service of Ukraine)] : Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2014. 44 s. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsial’nistyu 252 “Bezpeka derzhavnoho kordonu” dlya pershoho (bakalavrs’koho) rivnya vyshchoyi osvity [On approval of the standard of higher education in the specialty 252 “State border security” for the first (Bachelor) level of higher education] : nakaz MON Ukrayiny vid 12.12.2004 № 1384. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/252-bezpeka-derzhavnogo-kordonu-bakalavr.pdf. [in Ukrainian]

Profesiinyi standart ofitsera operatyvno-taktychnoho rivnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy (Iedynyi standart z pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv operatyvno-taktychnoho rivnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy) [Professional standard of the officer of the operational and tactical level of the State Border Guard Service of Ukraine (Unified standard for the training of military specialists of the operational and tactical level of the State Border Guard Service of Ukraine)] : Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2018. 14 s. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii z poriadku rozrobky ta perehliadu osvitnoi prohramy u Natsionalnii akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho [On approval of methodological recommendations for the development and revision of the educational program at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnytsky] : nakaz rektora Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho vid 15 hrudnia 2020 roku № 254. [in Ukrainian]

Standarty v kinolohii rozrobleni ahentstvom “Fronteks” spilno z krainamy Yevropeiskoho Soiuzu [Standards in cynology developed by Frontex together with the countries of the European Union] [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Orhanizatsiia diialnosti kinolohichnykh pidrozdiliv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” [Educational and professional program “Organization of the activities of canine units of the State Border Guard Service of Ukraine”]. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/opp_bakalavr-orhanizatsiia-diialnosti-kinolohichnykh-pidrozdiliv-derzhavnoi-prykordonnoi-sluzhby-ukrainy-2021.pdf (data zvernennia 03.03.2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-04-26
Як цитувати
СерховецьС., СінкевичС., & КлепацькийС. (2021). ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ КІНОЛОГІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 318-335. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.646
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають