СПОСОБИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕХНІЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

  • Сергій Псьол Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6631-7727
  • Олександр Рудик Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6937-1366
  • Максим Токарчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4011-6422
Ключові слова: якість засвоєння матеріалу, дистанційне навчання, змішана форма організації освітнього процесу, візуалізація навчального матеріалу, навчальні ресурси

Анотація

У статті представлено систему заходів, засобів та прийомів, спрямованих на інтенсифікацію та підвищення якості процесу засвоєння навчального матеріалу здобувачами вищої освіти при проведенні контактних і дистанційних занять. Поточний та підсумковий контроль знань пропонується здійснювати із застосуванням Google-форм. Цей інструмент дозволяє формувати тести відкритого і закритого типу, з використанням ілюстративного матеріалу. Обсяг тестів залежить від форми тестових
завдань, змісту навчальної дисципліни й часу, виділеного для поточного чи підсумкового контролю. Процес узагальнення й аналізу результатів тестування автоматизований. Дотримання доброчесності під час контролю знань забезпечується відповідним налаштуванням тесту та організаційними заходами, зокрема організацією відеоспостереження.
Перед проведенням занять пропонується надання здобувачам освіти адаптованого навчального матеріалу для попереднього ознайомлення і подальшого детального вивчення. Цей матеріал рекомендовано використовувати разом з відповідними підручниками, посібниками та іншими ресурсами. У ході занять рекомендовано застосування сучасних засобів візуалізації, які дозволяють вирішити проблематику показу невеликих за розмірами елементів матеріальної частини та демонстрації їх взаємодії. Додатковим способом підвищення наочності може служити організація швидкого доступу до завчасно підібраних навчальних ресурсів Інтернет за допомогою утворених QR-кодів. Посилання у формі QR-кодів можуть використовуватись як під час самостійної роботи здобувачів освіти, так і під час аудиторних чи дистанційних занять. Для проведення занять за змішаною формою організації освітнього процесу може застосовуватись платформа Classtime, яка дозволяє створювати інтерактивні навчальні додатки, аналізувати хід навчального процесу, реалізовувати стратегії індивідуального підходу та досягати програмних результатів навчання. Потужним інструментом для ефективного ведення освітнього процесу за змішаною і дистанційною формою є модульне середовище, засноване на системі Moodle. Застосування ресурсів модульного середовища дозволяє підтримувати навчальний матеріал в актуальному стані, реалізувати дистанційний доступ здобувачів освіти до навчальних ресурсів та ефективно проводити заходи контролю знань.

Біографії авторів

Сергій Псьол, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Олександр Рудик, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, стажувальник кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Максим Токарчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення: 26.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print (дата звернення: 06.03.2021).

Псьол С. В. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки прикордонників: досвід і перспективи розвитку : збірник наукових праць № 56. Серія: “Педагогічні та психологічні науки”. Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. С. 101–104.

Mellati M., Khademi M. e Impacts of distance interactivity on learners’ achievements in online mobile language learning: Social soware and participatory learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 2015. 10(3), 19–35. URL: doi.org/10.4018/ijwltt.2015070102

Moore J. L., Dickson-Deane C., Galyen, K. e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Educa-tion, 2011. 14(2), 129–135. URL: doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001

Головня С., Псьол С., Машталер А. Особливості організації дистанційного проведення екзамену з курсантами напряму автомобільний транспорт шляхом застосування ресурсів google та zoom. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Том 22, № 3 (2020). С. 17–36.

Moodle [Electronic resource]. Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

Costello, Eamon (1 November 2013). “Opening up to open source: looking at how Moodle was adopted in higher education”. Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning. 28(3): 187–200.

Krassa, Anna (4 October 2013). Gamified Moodle Course in a Corporate Environment (PDF). 2nd Moodle Research Conference (MRC2013). Sousse, Tunisia. Р. 84–93. ISBN 978-618-80889-0-0.

Horvat, Ana; Dobrota, M.; Krsmanovic, M.; & Cudanov, M. (2015). “Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis”. Interactive Learning Environments. 23(4): 515–527.

Матеріали для розробників зі створення електронних освітніх ресурсів. Організація підсумкового контролю в умовах дистанційного навчання (тести і завдання). URL: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=274708


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vyshchu osvitu [On higher education]: Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII. Date of update: 26.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print (access date: 06.03.2021). [in Ukrainian]

Psyol S. V., Tsvyak L. V. (2010) Dystantsiyne navchannya v systemi profesiynoyi pidhotovky prykordonnykiv: dosvid ta perspektyvy rozvytku [Distance learning in the system of professional training of border guards: experience and prospects of development] Zbirnyk naukovykh prats’. № 56 Seriya Pedahohichni ta psykholohichni nauky [Collection of scientific works. Series Pedagogical and psychological sciences] State Border Guard Service of Ukraine, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnytsky. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, № 56. P. 101–104. [in Ukrainian]

Mellati M., Khademi M. (2015). Impacts of Distance Interactivity on Learners’ Achievements in Online Mobile Language Learning: Social Soware and Participatory Learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 10(3), 19–35. doi.org/10.4018/ijwltt.2015070102 [in English]

Moore J. L., Dickson-Deane C., Galyen K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? e Internet and Higher Education, 14(2), 129–135. doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001. [in English]

Holovnya S., Ps’ol S., Mashtaler A. (2020) Osoblyvosti orhanizatsiyi dystantsiynoho obstezhennya z kursantamy v napryamku avtomobil’noho transportu za dopomohoyu resursiv google ta zoom [Features of the organization of remote examination with cadets in the direction of road transport through the use ofgoog le and zoom resources] Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: “Pedahohichni nauky”

[Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: “Pedagogical Sciences”]. Vol. 22, № 3. S. 17–36. [in Ukrainian]

Moodle [Electronic resource]. Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle. [in English]

Costello, Eamon (1 November 2013). “Opening up to open source: looking at how Moodle was adopted in higher education”. Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning. 28(3): 187–200. [in English]

Krassa Anna (4 October 2013). Gamified Moodle Course in a Corporate Environment (PDF). 2nd Moodle Research Conference (MRC2013). Sousse, Tunisia. Р. 84–93. ISBN 978-618-80889-0-0 [in English]

Horvat Ana; Dobrota M.; Krsmanovic M. & Cudanov M. (2015). “Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis”. Interactive Learning Environments. 23(4): 515–527. [in English]

Materialy dlya rozrobnykiv dlya stvorennya elektronnykh osvitnikh resursiv [Materials for developers to create electronic educational resources]. Orhanizatsiya pidsumkovoho kontrolyu v umovakh dystantsiynoho navchannya (testy ta zavdannya) [Organization of final control in the conditions of distance learning (tests and tasks)]. Access mode: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=274708 [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-05-07
Як цитувати
ПсьолС., РудикО., & ТокарчукМ. (2021). СПОСОБИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕХНІЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 366-392. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.650
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають