СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОФІЦЕРА- ПРИКОРДОННИКА ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА”

  • Віталій Саган Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1042-8353
Ключові слова: професійна готовність, військове (корабельне) гос- подарство, компоненти готовності, структура, показники

Анотація

Зміни освітнього законодавства України зумовили необхідність перебудови навчального процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ), оптимізації системи підготовки курсантів за спеціальностями, що, у свою чергу, призвело до скорочення додаткових професійних спрямувань: “організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової діяльності” за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”; “організація матеріального забезпечення оперативно-службової діяльності” за спеціальністю 252 “Безпека державного кордону”, які забезпечувала кафедра логістики для підрозділів Державної прикордонної служби України. Сьогодні відсутність підготовлених кадрів для організації ведення військового господарства вирішується керівництвом Державної прикордонної служби України (ДПСУ) шляхом залучення відповідних фахівців – випускників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та Національної Гвардії України, які навчались за напрямами продовольче забезпечення, речове забезпечення, пально-мастильні матеріали. Залучення цих фахівців передбачає використання колосальних ресурсів за навчання, які необхідно повернути за умови переведення їх до Державної прикордонної служби України. Тому акцентується на підготовці таких фахівців у ВВНЗ прикордонного відомства – НАДПСУ, що, не буде потребувати використання додаткового фінансування. Але для якісних змін у підготовці курсантів необхідно провести перегляд обсягів аудиторних годин (змісту навчального матеріалу), які наразі виділено для опанування дисциплін, котрі викладають на кафедрі логістики. Для побудови дієвих механізмів формування у майбутніх офіцерів умінь і навичок щодо організації господарства підрозділу ДПСУ проведено аналіз передумов професійної підготовки курсантів НАДПСУ до ведення військового (корабельного) господарства. Уточнено сутність, особливості змісту і структуру поняття “професійна готовність офіцера-прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства”. Для визначення поняття “професійна готовність офіцера-прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства” було проведено аналіз властивостей, які необхідні для вирішення питань військового (корабельного) господарства. Результати аналізу психолого-педагогічної літератури, освітньо-професійних програм, виділення якостей, найбільш важливих для формування професійної готовності офіцера-рикордонника до ведення військового та корабельного господарства, дозволили визначити основні компоненти цієї готовності. Професійна готовність до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ виражає ставлення військовослужбовця до дійсності й виявляється в готовності й здатності вирішувати поставлені завдання військового (корабельного) господарства. Складниками професійної готовності офіцера-прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ є структурні компоненти його діяльності, зокрема мотиваційний, когнітивний, операційний, прогностичний, морально-вольовий, а також якості, які найбільш важливі для формування готовності до ведення військового (корабельного) господарства.

Біографія автора

Віталій Саган, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Посилання

Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf

Пономаренко О. А. Визначення готовності випускників вищих військових навчальних закладів до виконання обов’язків офіцера тилу. Наукові записки. Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка. 2006. № 6. Ст. 53–59.

Брижатий Є. І. Військово-Професійна підготовка майбутніх офіцерів: від готовності до професіоналізму. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnaou_2014_6_4.pdf

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики URL: https://www.researchgate.net/publication/340950436

Москалець В. П. Загальна психологія підручник. Київ. Ліра, 2020. 564 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник, 2-ге видання доповнене. Київ, 2014.

Словник психолого-педагогічних понять і термінів URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/

Ягупов В. В. Педагогіка : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002.560 с.

Заблоцька І. В. Готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг як педагогічна проблема. Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. СXХХV (135). С. 90–97.

Жванія Т. В. Готовність до професійної діяльності в психології: теоретичний аналіз URL: http://oaji.net/articles/2015/983-1429601958.pdf

Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Прикордонних військ України : наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України – командуючого Прикордонними військами України від 6 серпня 1998 року № 328.

Освітньо-професійна програма “Безпека державного кордону” за спеціальністю 252 “Безпека державного кордону”. Хмельницький, 2020

Освітньо-професійна програма “Дорожні транспортні засоби та спеціальна техніка Державної прикордонної служби України” за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”. Хмельницький, 2020.

Освітньо-професійна програма “Право” за спеціальністю 081 “Право”. Хмельницький, 2020.

Освітньо-професійна програма “Правоохоронна діяльність” за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”. Хмельницький, 2020.

Освітньо-професійна програма “Психологія” за спеціальністю 053 “Психологія”. Хмельницький, 2020.

Освітньо-професійна програма “Філологія” за спеціальністю 035 “Філологія” (англійська, німецька мови). Хмельницький, 2020.

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Хмельницький, 2020.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Maslii O. M. (2012). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv tylu u sferi viiskovo-ekonomichnoi lohistyky [Features of training of future logistics officers in the field of military andeconomic logistics]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf [in Ukrainian]

Ponomarenko O. A. (2020) Vyznachennia hotovnosti vypusknykiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv do vykonannia oboviazkiv ofitsera tylu [Determining the readiness of graduates of higher military educational institutions to perform the duties of logistics officers]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. 2006. No. 6. P. 53–59. [in Ukrainian]

Bryzhatyi Ye. I. (2014). Viiskovo-profesiina pidhotovka maibutnikh ofitseriv: vid hotovnosti do profesionalizmu [Military and professional training of future officers: from readiness to professionalism]. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnaou_2014_6_4.pdf [in Ukrainian]

Harmash T. A. (2017). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective management of the future logistics specialist]. URL: https://www.researchgate.net/publication/340950436 [in Ukrainian]

Moskalets V. P. (2020). Zahalna psykholohiia pidruchnyk [General Psychology: Textbook]. Kyiv : Lira. 564 p. [in Ukrainian]

Fitsula M. M. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly. Navchalnyi posibnyk, 2-he vydannia dopovnene [Pedagogy of high school. Textbook, 2nd edition supplemented]. Kyiv. [in Ukrainian]

Slovnyk psykholoho-pedahohichnykh poniat i terminiv [Dictionary of psychological and pedagogical concepts and terms]. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/ [in Ukrainian]

Yahupov V. V. (2002). Pedahohika. Navchalnyi posibnyk [Pedagogy. Textbook]. Kyiv : Lybid. 560 p. [in Ukrainian]

Zablotska I. V. (2017). Hotovnist do profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv sfery posluh yak pedahohichna problema [Readiness for professional activity of future specialists in the field of services as a pedagogical problem]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni nauky: zb. nauk. statei [Scientific Notes of the Drahomanov National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences: collection of scientific articles]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. SXKhKhV (135). P. 90–97. [in Ukrainian]

Zhvaniia T. V. (2015). Hotovnist do profesiinoi diialnosti v psykholohii: teoretychnyi analiz [Readiness for professional activity in psychology: theoretical analysis]. URL: http://oaji.net/articles/2015/983-1429601958.pdf [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskove (korabelne) hospodarstvo Prykordonnykh viisk Ukrainy: Nakaz Holovy Derzhavnoho komitetu u spravakh okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy – komanduiuchoho Prykordonnymy viiskamy Ukrainy vid 6 serpnia 1998 roku № 328 [On approval of the Regulations on the military (ship) economy of the Border Troops of Ukraine: Order of the Head of the Border Security Committee of Ukraine – Commander of the Border Troops of Ukraine of August 6, 1998 No. 328]. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Bezpeka derzhavnoho kordonu” za spetsialnistiu 252 “Bezpeka derzhavnoho kordonu” [Educational and professional program “State Border Security” in the specialty 252 “State Border Security”] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Dorozhni transportni zasoby ta spetsialna tekhnika Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” za spetsialnistiu 274 “Avtomobilnyi transport” [Educational and professional program “Road Vehicles and Special Equipment of the State Border Guard Service of Ukraine” in the specialty 274 “Automobile Transport”] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Pravo” za spetsialnistiu 081 “Pravo” [Educational and professional program “Law” in the specialty 081 “Law”] (2020).Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Pravookhoronna diialnist” za spetsialnistiu 262 “Pravookhoronna diialnist” [Educational and professional program “Law Enforcement Activity” in the specialty 262 “Law Enforcement Activity”] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Psykholohiia” za spetsialnistiu 053 “Psykholohiia” [Educational and professional program “Psychology” in the specialty 053 “Psychology”] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama “Filolohiia” za spetsialnistiu 035 “Filolohiia” (anhliiska, nimetska movy) [Educational and professional program “Philology” in the specialty 035 “Philology” (The English and German Languages)] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitno-profesiina prohrama pershoho rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 172 “Telekomunikatsii ta radiotekhnika [Educational and professional program of the first level of higher education in the specialty 172 “Telecommunications and Radio Engineering”] (2020). Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-05-07
Як цитувати
СаганВ. (2021). СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОФІЦЕРА- ПРИКОРДОННИКА ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1), 417-439. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.652
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають