ЗМІСТ І МЕТОДИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ключові слова: інспектор прикордонної служби, ідентифікація, уміння, експеримент, педагогічні умови, професійна готовність, охорона кордону

Анотація

У статті представлено зміст та методику проведення формувального етапу експерименту з формування професійної готовності інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів. Автором визначені педагогічні умови формування такої готовності, а саме: впровадження у процес підготовки інспекторів прикордонної служби інформаційно-комунікаційних технологій; застосування тренінгових методик для розвитку професійно важливих якостей, необхідних для здійснення ідентифікації; підготовка інспекторів прикордонної служби до професійної комунікації з особами під час процедури паспортного контролю першої та другої ліній у пунктах пропуску через державний кордон, тобто до належних дій у різних ситуаціях спілкування; прилучення прикордонників до європейських цінностей прикордонної служби та здійснення ідентифікації. Кожна педагогічна умова наповнена конкретним змістом. Втіленням першої педагогічної умови було впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів, для чого автор пропонує розробити навчально-творчі завдання та інші матеріали, які б ураховували загальнодидактичні принципи навчання та передбачали комбінування традиційних форм і методів із застосуванням комп’ютерних технологій. Підвищенню ефективності виконання завдань сприятимуть малюнки, фотографії, зразки документів, використання мультимедійного обладнання. Застосування тренінгових методик для розвитку професійно важливих якостей, необхідних для здійснення ідентифікації та використання моделей ситуації професійного спілкування як системи взаємин, доводить другу та третю педагогічну умови. Реалізація четвертої умови передбачала основні заходи щодо формування в інспекторів уявлень про цінності прикордонної служби. Цьому сприяє вивчення таких навчальних дисциплін, як “Тактика прикордонної служби”, “Прикордонний контроль”, “Технічні засоби охорони державного кордону”, “Адміністративне провадження”, “Основи ділового спілкування”, “Етика професійної діяльності прикордонників”, “Антикорупційне законодавство”, для чого було здійснено відбір навчального матеріалу з урахуванням можливостей матеріалу для актуалізації особистого досвіду прикордонників, відповідності ситуацій щодо набуття слухачами морально-духовного досвіду.

Біографії авторів

Олександр Діденко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Дмитро Ткачук, Хмельницький національний університет

аспірант

Посилання

Концепція Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1179-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1179-2015-%D1%80 (дата звернення: 20.09.2018).

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2015 р. № 1189-р. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/doc-477/ (дата звернення: 20.09.2018).

Волкова Н. П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.

Уніфікована програма підготовки прикордонників країн ЄС. Представлено агенцією FRONTEX в рамках співпраці країн-членів ЄС і асоційованих членів Шенгенської зони / Агенція FRONTEX. Варшава, Rondo ONZ 1, 2007. 398 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi pravookhoronnoi prohramy “Oblashtuvannia ta rekonstruktsiia derzhavnoho kordonu” na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystopada 2015 r. № 1179-r. [The Concept of the State Target Law Enforcement Program “Construction and Reconstruction of the State Border” for the period up to 2020: The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 11, 2015 № 1179-р.]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1179-2015-%D1%80 (date of referring: 20.09.2018). [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: rozporiadzhenn Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystop. 2015 r. № 1189-r. [The State Border Guard Service of Ukraine Strategy Development: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23. 2015 № 1189-p.]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/doc-477/ (date of referring: 20.09.2018) [in Ukrainian].

Volkova N. P. Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli: navch.-metod. posib. [Interactive technologies of teaching in high school: teaching method. manual]. Dnipro : Universytet imeni Alfreda Nobelia, 2018. 360 р. [in Ukrainian].

Unifikovana prohrama pidhotovky prykordonnykiv krain YeS. Predstavleno ahentsiieiu FRONTEX v ramkakh spivpratsi krain-chleniv YeS i asotsiiovanykh chleniv Shenhenskoi zony [Unified Border Guard Training Program of EU countries. Represented by FRONTEX Agency within the framework of cooperation between EU Member States and associated Schengen area members]. Ahentsiia FRONTEX. Varshava, Rondo ONZ 1, 2007. 398 р. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
ДіденкоО., & ТкачукД. (2021). ЗМІСТ І МЕТОДИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 16(1), 107-122. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v16i1.693
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають