РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ) З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНАЖЕРІВ І ШТАТНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

  • Сергій Сінкевич Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5838-2177
  • Віталій Гаврилюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9296-4664
Ключові слова: експериментальна перевірка, ефективність, майбутні офіцери-прикордонники, підготовка, радіаційна та хімічна розвідка, результати, тренажери, штатні технічні засоби

Анотація

У статті представлено результати експериментальної перевірки ефективності методики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до ведення радіаційної та хімічної розвідки (спостереження) з використанням тренажерів та штатних технічних засобів. Запропоновано інноваційні методичні підходи до використання технічних засобів радіаційної та хімічної розвідки. Експериментально встановлено, що ефективність спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням тренажерів автоматичних газоаналізаторів не знижується за умов проведення індивідуальних та групових консультацій щодо роботи з бойовими приладами напередодні комплексних практичних занять. З’ясовано, що постійне оновлення навчально-методичних матеріалів відповідно до новітніх вітчизняних та закордонних технічних розробок засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту, а також і навчально-матеріального забезпечення із залученням тих, хто навчається, значно посилює мотиваційну складову професійної підготовки курсантів. Алгоритмом спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до ведення радіаційної та хімічної розвідки визначається послідовне та логічно пов’язане викладення й опрацювання навчального матеріалу щодо своєчасного та вмілого використання засобів індивідуального та колективного захисту (у мирний час та під час ведення бойових дій); захисту від уражаючих факторів зброї масового ураження (тих, що виникають унаслідок аварій і руйнувань об’єктів атомної енергетики та хімічної промисловості); використання приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю; організації заходів радіаційного, хімічного, біологічного захисту (виявлення й оцінювання радіаційної та хімічної обстановки, підтримання живучості, ліквідація радіаційного, хімічного, біологічного зараження, маскування дій та об’єктів димами й аерозолями, нанесення втрат противнику вогнеметною зброєю).

Біографії авторів

Сергій Сінкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Віталій Гаврилюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ (Батальйон, рота) : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30. 12.2016 № 605.

Гаврилюк В. В. Основи бойового забезпечення (радіаційний, хімічний, біологічний захист) : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 280 с.

Гаврилюк В. В. Методика навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / НАДПСУ. Хмельницький, 2018. 245 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viys’k Sukhoputnykh viys’k Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna II (Batal’yon, rota) [Military statute of mechanized and tank troops of the Land troops of the Armed Forces of Ukraine. Part II (Battalion, platoon)]. Kyiv, 2016. 315 p. [in Ukrainian]

Havryliuk V. V. (2018) Osnovy boyovoho zabezpechennya (radiatsiynyy, khimichnyy, biolohichnyy zakhyst) [Fundamentals of combat support (radiation, chemical, biological protection)] : navch.-method. posib. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2018. [in Ukrainian]

Havryliuk V. V. (2018) Metodyka navchannya maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv osnov boyovoho zabezpechennya operatyvno-sluzhbovykh diy pidrozdiliv [Methods of Future Border Guard Officers Training within the Fundamentals of Units’ Operative and Service Actions Combat Support] : dys. ... cand. ped. nauk : 13.00.02. NADPSU. Khmelnytskyi, 2016. 245 р. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
СінкевичС., & ГаврилюкВ. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ) З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНАЖЕРІВ І ШТАТНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 16(1), 385-394. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v16i1.712
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають