НЕПЕРЕРВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: неперервна фізична підготовка, рівні військової освіти, особиста безпека, професійна підготовка, фізична підготовленість, здатність

Анотація

У статті представлено узагальнення результатів аналізу досліджень та публікацій, у яких вчені та автори пропонують підходи щодо вдосконалення освітнього процесу у військових закладах вищої освіти (ВЗВО), системи спеціальної фізичної підготовки, покращення ефективності занять з фізичної підготовки, оновлення освітньо-професійних програм, навчальних та методичних матеріалів із навчальних дисциплін, що стосуються фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та особистої безпеки.
Метою статті є узагальнення та класифікація результатів дослідження, у яких розглядаються різноманітні аспекти неперервної фізичної підготовки військовослужбовців сектору безпеки і оборони. Результати пілотного огляду масиву публікацій з проблеми дисертаційного дослідження дозволили класифікувати дисертаційні роботи, наукові статі та інші публікації до декількох груп. З’ясовано, що перша група охоплює наукові праці, у яких дослідники розглядають окремі аспекти фізичної підготовки майбутніх офіцерів та військовослужбовців Державної прикордонної служби України (ДПСУ). До другої групи увійшли наукові праці, у яких дослідники розглядають теоретичні і методичні засади навчання курсантів військових закладів вищої освіти різним видам спорту. Третя група умовно охоплює наукові праці, у яких дослідники розглядають різноманітні аспекти покращення стану здоров’я військовослужбовців засобами фізичної культури і спорту. До четвертої групи увійшли публікації, що охоплюють наукові праці, де дослідники розглядають методичні засади фізичної підготовки військовослужбовців. П’яту групу досліджень охоплюють публікації, у яких дослідники розглядають організаційно-методичні засади спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та формування умінь і навичок особистої безпеки. Ще одна група досліджень і публікацій – шоста, охоплює праці, у яких автори розглядають різноманітні аспекти вдосконалення фізичної підготовки фахівців правоохоронних органів і військових формувань.
Узагальнення результатів огляду масиву публікацій з проблеми дисертаційного дослідження дозволяє перейти до наступного етапу дослідження – узагальнення особливостей та характеристики змісту фізичної підготовки курсантів і слухачів на тактичному та оперативно-тактичному рівнях в умовах традиційної системи військової освіти у ВЗВО ДПСУ.

Біографія автора

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Антонець В. Ф. Формування потреби фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький, 1998. 20 с.

Багас О., Ковальчук Р., Неділько А. Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. № 1(9). 2018, с. 17–25.

Волошин В. Д. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2018. 20 с.

Маріонда І. І. Професійно-особистісна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький, 2011. 20 с.

Мельников А. В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу : автореф. дис. ... д. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2020. 40 с.

Пронтенко К. В. Теоретичні і методичні засади навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2018. 687 с.

Татарін О. В. Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2020. 20 с.

Сивохоп Е. М. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2010. 20 с.

Суспо В. В., Михальчук Р. В., Пронтенко В. В., Пронтенко К. Покращання стану здоров’я військовослужбовців-жінок засобами гирьового спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 1 (121). С. 98–102.

Ягодзінський В. П. Методика розвитку фізичних якостей курсантів-десантників засобами кросфіту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2020. 22 с.

Ролюк О. В. Удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців-розвідників Збройних сил України засобами військового пентатлону : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02. Івано-Франківськ, 2016. 20 с.

Пантєлєєв К. В. Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 213 с.

Шеремета О. П. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України як актуальна проблема професійної педагогіки. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогіка. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_4_14

Глазунов С. І. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ, 2003. 20 с.

Сич Р. В. Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2017. 318 с.

Чудик А В. Зміст і методика формувального етапу експерименту щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу у процесі оперативно-службової діяльності. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 3. С. 182–187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_3_35


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Antonets V. F. (1998). Formuvannia potreby fizychnoho samovdoskonalennia u maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Developing the Need for Physical Self-Improvement to Future Border Guard Officers] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 20.02.02; Akademiia prykordonnykh viisk Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 20 р. [in Ukrainian]

Bahas O., Kovalchuk R., Nedilko A. (2018). Vplyv rivnia fizychnoi pidhotovky na samopochuttia i rozumovu pratsezdatnist viiskovosluzhbovtsiv [Influence of the Level of Physical Fitness on the Well-being and Mental Performance of Military Personnel]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. seriia: psykholohichni nauky. № 1(9). Р. 17–25. [in Ukrainian]

Voloshyn V. D. (2018). Formuvannia umin zastosuvannia spetsialnykh zasobiv i zbroi maibutnimy ofitseramy-prykordonnykamy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Developing the Skills of Using Special Means and Weapons by Future Border Guard Officers in Their Professional Training] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 20 р. [in Ukrainian]

Marionda I. I. (2011). Profesiino-osobystisna fizychna pidhotovka maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Professional and Personal Physical Training of Future Border Guard Officers] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04; Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 20 р. [in Ukrainian]

Melnykov A. V. (2020). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do fizychnoho vykhovannia osobovoho skladu [Theoretical and Methodological Foundations for Training Future Border Guard Officers on Physical Education of Their Personnel] : avtoref. dys. ... d. ped. nauk : 13.00.04; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 40 р. [in Ukrainian]

Prontenko K. V. (2018). Teoretychni i metodychni zasady navchannia hyrovoho sportu kursantiv viiskovykh zakladiv vyshchoi osvity u protsesi fizychnoho vykhovannia [Theoretical and Methodological Bases for Training Cadets in Kettlebell Lifting in the Process of Physical Education at Higher Military Educational Institutions] : dys…d-raped. nauk : 13.00.04 Zhytomyrskyi viiskovyi instytut imeni S. P. Korolova. Zhytomyr. 687 р. [in Ukrainian]

Tatarin O. V. (2020). Formuvannia hotovnosti fakhivtsiv prykordonnoi sluzhby do zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [Developing the Preparedness of Specialists in Border Guard Service to Use Measures of Physical Nature in Operational and Service Activities] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 20 р. [in Ukrainian]

Syvokhop E. M. (2010). Formuvannia hotovnosti do samopiznannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi fizychnoi pidhotovky [Formation Of Readiness for Self-Knowledge of Future Border Guard Officers in the Process of Physical Training] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk; Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Кhmelnytskyi. 20 р. [in Ukrainian]

Suspo V. V., Mykhalchuk R. V., Prontenko V. V., Prontenko K. (2020). Pokrashchannia stanu zdorovia viiskovosluzhbovtsiv-zhinok zasobamy hyrovoho sportu [Improving the Health of Servicewomen Through Kettlebell Lifting]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. 1(121). Р. 98–102. [in Ukrainian]

Iahodzinskyi V. P. (2020). Metodyka rozvytku fizychnykh yakostei kursantiv-desantnykiv zasobamy krosfitu u protsesi fizychnoho vykhovannia [Methods of Development of Physical Qualities of Paratrooper Cadets by Means of Crossfit in the Process of Physical Education]. 13.00.02; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv. 22 р. [in Ukrainian]

Roliuk O. V. (2016). Udoskonalennia fizychnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv-rozvidnykiv Zbroinykh syl Ukrainy zasobamy viiskovoho pentatlonu [Improvement of Physical Training of Military Intelligence Officers of the Armed Forces of Ukraine by Means of Military Pentathlon]. Ivano-Frankivsk. 20 р. [in Ukrainian]

Pantielieiev K. V. (2018). Formuvannia kultury zdoroviazberezhennia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Formation of Culture of Health Protection to Future Border Guard Officers.]. Dys. kand. ped. nauk, 13.00.04. Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho, Khmelnytskyi. 213 р.

Sheremeta O. P. (2018). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy yak aktualna problema profesiinoi pedahohiky [The Formation of Health-Protective Competence to Future Officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine as a Topical Problem of Professional Pedagogy]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Vol. 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_4_14 [in Ukrainian]

Hlazunov S. I. (2003). Ekspres-kontrol spetsialnoi fizychnoi pidhotovlenosti viiskovosluzhbovtsiv mekhanizovanykh pidrozdiliv Sukhoputnykh viisk [Express-Control of Special Physical Training of Servicemen of Mechanized Divisions of the Ground Forces]. Kyiv. 20 р. [in Ukrainian]

Sych R. V. (2017). Formuvannia vmin z osobystoi bezpeky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia profesiinooriientovanykh dystsyplin [Formation of Personal Safety Skills of Future Border Guard Officers in the Study of Vocationally Oriented Disciplines]. Khmelnytskyi. 318 р. [in Ukrainian]

Chudyk A V. (2014). Zmist i metodyka formuvalnoho etapu eksperymentu shchodo pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do zastosuvannia spetsialnykh zasobiv th zakhodiv fizychnoho vplyvu u protsesi operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Content and Methodology of the Formative Stage of the Experiment in Training Future Border Guard Officers to Use Special Means and Measures of Physical Influence in the Process of Operational and Service Activities]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy.. Vol. 3. Рр. 182–187. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_3_35 [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ГНИДЮКО. (2021). НЕПЕРЕРВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 37-50. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.780
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають