ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ І ГЛОБАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ У РАЗІ ЛИХА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

  • Юрій РИЖКОВ Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0002-0000-5640
  • Юрій МІТІН Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0001-6997-2244
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
Ключові слова: застосування тренажерних технологій, формування компетентностей, майбутні судноводії, фахівці з навігації й управління суднами, використання радіолокаційного обладнання, глобальна морська система зв’язку у разі лиха та забезпечення безпеки

Анотація

У статті представлено узагальнення досвіду застосування тренажерних технологій у формуванні компетентності майбутніх судноводіїв щодо використанням радіолокаційного обладнання і глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та забезпечення безпеки.
З’ясовано, що поправки, внесені Міжнародною морською організацією у International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, розширили роль тренажерів щодо оцінки відповідних компетентностей фахівців морської галузі. Водночас доводиться констатувати відставання матеріально-технічного забезпечення морських закладів вищої освіти від вимог сучасної судноплавної галузі, вимог ринку праці моряків тощо. Це є системною проблемою, яка охоплює всі рівні підготовки та підвищення кваліфікації фахівців судноплавної галузі. Для вирішення проблеми поліпшення якості професійної підготовки фахівців запропоновано здійснювати цей процес із урахуванням принципів контекстного підходу, що передбачає використання сучасної техніки і тренажерів, якими оснащені кафедри і лабораторії морських закладів вищої освіти. Тренажерне навчання займає особливе місце у підготовці судноводіїв, оскільки дозволяє здійснювати моделювання ситуацій, що відтворюють максимально наближені до реальних умови. Важливе значення має також включення до змісту навчальних дисциплін окремих компонентів тренажерної підготовки щодо формування і розвитку навичок роботи з електронними картографічними системами, радіо та електронавігаційним обладнанням суден, а також навичок, пов’язаних з безпекою на морі (робота з пожежним обладнанням, рятувальними засобами, перша медична допомога на борту судна, вантажні операції з великоваговими вантажами та контейнерами, тощо). Кожен із таких курсів викладається у спеціалізованих лабораторіях, обладнаних необхідним тренажерним устаткуванням відповідно до міжнародних вимог до підготовки морських фахівців та вимог роботодавців.

Біографії авторів

Юрій РИЖКОВ, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Старший викладач кафедри навігації та управління судном

Юрій МІТІН, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Старший викладач відділу навігації та управління судном

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково -організаційного відділу

Посилання

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). Київ : ВПК “Експрес– Поліграф”, 2012. 568 с.

Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди : наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014 № 491. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/re26102?an=1&ed=2014_10_07

Попова Г. В. Симуляційні тренажери в підготовці майбутніх судноводіїв. Information Technologies in Education. 2019. № 1(38). URL : https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/64/1/Popova_SumylTren.pdf

Ткаченко К. Дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 2. С. 71–74.

Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.

Погодаєва А. С. Аналіз професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39(4). С. 124–128. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39%284%29__20

Волошинов С. А. Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2012. 20 с.

Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 21 с.

Шерман М. І., Безбах О. М. Інформаційна культура майбутніх інженерів-судноводіїв як психолого-педагогічний феномен. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Херсон, 2014. Вип. 1(10). С. 190–193.

Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2017. 181 с.

Історія становлення та розвитку Дунайського інституту національного університету “Одеська морська академія”. URL : http://dinuoma.com.ua/proinstitut/ (дата звернення: 31.05.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku (konsolidovanyi tekst z manilskymy popravkamy) [International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (consolidated text with Manila amendments)]. Kyiv : VPK “Ekspres– Polihraf”, 2012. 568 s. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia vymoh do trenazhernoho ta inshoho obladnannia, pryznachenoho dlia pidhotovky ta perevirky znan osib komandnoho skladu ta sudnovoi komandy [On approval of requirements for simulator and other equipment designed for training and testing the knowledge of command personnel and ship’s crew]. Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 07.10.2014 N 491. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/re26102?an=1&ed=2014_10_07 [in Ukrainian]

Popova H. V. (2019). Symuliatsiini trenazhery v pidhotovtsi maibutnikh sudnovodiiv [Training simulators for preparing future navigators]. Information Technologies in Education. № 1 (38). URL : https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/64/1/Popova_SumylTren.pdf [in Ukrainian]

Tkachenko K. (2012). Doslidzhennia problem systemy pidhotovky fakhivtsiv vodnoho ta morskoho transportu [The study of the problems of the training system for water and maritime transport specialists]. Ekonomichnyi analiz. Vyp. 10. Ch. 2. S. 71–74. [in Ukrainian]

Herhanov L. D. (2016). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv morskoho transportu na vyrobnytstvi [Theoretical and methodological bases for professional training of skilled maritime transport employees in the workplace] : dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 485 s. [in Ukrainian]

Pohodaieva A. S. (2013). Analiz profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv morskoho profiliu z tochky zoru kompetentnisnoho pidkhodu [Analysis of professional training of maritime specialists in terms of the competence approach]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia. Vol. 39(4). S. 124–128. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39%284%29__20 [in Ukrainian]

Voloshynov S. A. (2012). Alhorytmichna pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv z systemoiu vizualnoi pidtrymky v umovakh informatsiino-komunikatsiinoho pedahohichnoho seredovyshcha [Algorithmic training of future navigators with a visual support system in an information and communication pedagogical environment] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Khersonskyi derzh. un-t. Kherson. 20 s. [in Ukrainian]

Musorina M. O. (2018). Formuvannia tekhnichnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sudnovodinnia u protsesi navchannia tekhnichnykh dystsyplin [Formation of technical competence to future navigation specialists in the process of studying technical disciplines] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv. 21 s. [in Ukrainian]

Sherman M. I., Bezbakh O. M. (2014). Informatsiina kultura maibutnikh inzheneriv-sudnovodiiv yak psykholoho-pedahohichnyi fenomen [Information culture of future navigation engineers as a psychological and pedagogical phenomenon]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii. Kherson. Vol. 1 (10). S. 190–193. [in Ukrainian]

Smelikova V. B. (2017). Pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv do profesiino-oriientovanoho spilkuvannia zasobamy keis-tekhnolohii [Training of future navigators for professionally oriented communication by means of case-technologies] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Kherson. 181 s. [in Ukrainian]

Istoriia stanovlennia ta rozvytku Dunaiskoho instytutu natsionalnoho universytetu “Odeska morska akademiia” [History of the formation and development of the Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”]. Ofitsiinyi sait. URL : http://dinuoma.com.ua/proinstitut/ (available at: 31.05.2021) [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
РИЖКОВЮ., МІТІНЮ., & ДІДЕНКОО. (2021). ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ І ГЛОБАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ У РАЗІ ЛИХА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 153-165. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.788
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають