ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

  • Світлана ШУМОВЕЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5419-1576
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Олександр ЛУЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9948-9755
Ключові слова: професійна культура, офіцер-прикордонник, співробітники, прикордонна служба, професійна підготовка, етичні вимоги

Анотація

У статті визначено необхідність дослідження проблеми формування професійної культури майбутніх захисників кордону з використанням досвіду професійної підготовки співробітників прикордонної служби США та європейських країн. З’ясовано, що в широкому розумінні професійна культура співробітника прикордонної служби виявляється в ефективному виконанні професійних обов’язків, охоплює категорії професійного обов’язку й етичної поведінки. Важливими складовими професійної культури співробітників Митно-прикордонної служби США та прикордонних відомств країн Європи є професіоналізм, патріотизм, відданість, гордість за свою країну. Великої уваги у цих країнах надають формуванню вірності національним символам, почуття громадянської самосвідомості й професійного обов’язку та лідерства.
Охарактеризовано підготовку фахівців для Митно-прикордонної служби США та прикордонних відомств європейських країн, що передбачає створення ефективного навчального середовища для навчання та підвищення кваліфікації співробітників. Окреслено напрями програм базової підготовки для співробітників правоохоронних органів й інструменти, що використовуються для оперативного й ефективного виконання персоналом службових завдань з охорони кордону, а також філософію навчання, що передбачає високі стандарти базової підготовки як фундаменту прикордонної служби.
Визначено, що на формування систем професійної підготовки прикордонних служб у різних країнах впливає багато чинників, пов’язаних з особливостями політичної і правової систем, державного устрою, соціально-економічного розвитку, відмінністю історично сформованих традицій, національного характеру і менталітету. Навчальні центри з підготовки співробітників прикордонних відомств використовують комплексний підхід до навчання, звертаючи увагу на формування цінностей та розуміння місії прикордонної служби, набуття професійних умінь і навичок. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону, окрім всього, передбачає посилену увагу до гуманітарної освіти, підвищення у співробітників рівня загальної та професійної культури, формування умінь роботи з інформацією та навичок комунікації (інтерв’ю, написання звітів, опитування пасажирів). У методиці навчання великого значення надають практичним заняттям, виконанню ситуативних завдань, діловим іграм, тренінгам.

Біографії авторів

Світлана ШУМОВЕЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Олександр ЛУЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор, генерал-майор

Посилання

Балицький І. І. Сутність поняття професійної культури персоналу Державної прикордонної служби, що здійснює прикордонний контроль в пунктах пропуску на шляхах міжнародних сполучень. Вісник Національного університету оборони України. 2013. Вип. 5. С. 13–17. URL : nbuv.gov.ua (дата звернення: 10.09.2019).

Білявець С. Я. Формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницкий, 2013. 166 с.

Мірошніченко В. І. Формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників шляхом поглиблення правових знань. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка. 2015. Вип. 5. URL : nbuv.gov.ua (дата звернення: 10.09.2019).

Почекалін І. М. Формування професійної культури офіцерів-прикордонників в умовах службової діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2011. 161 с.

Щеголєва Т. Л. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2007. 246 с.

Кабачинський М. І. На варті рубежів Батьківщини. Прикордонні війська України в 1991–2003 роках : моногр. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2006. 564 с.

Соляр Т. В., Діденко О. В. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки / голов. ред. Є. М. Потапчук. Хмельницький, 2012. № 65. С. 116–120.

Блощинський І. Г., Таушан Д. В. Уніфікована програма підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: мовний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 64. С. 20–24.

CBP Directive 51735-013A: U.S Customs and Border Protection Standards of Conduct. URL: https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/ documents/2018-Nov/cbp-standards-conduct-2012.pdf (last accessed: 09.09.2019).

Customs and Border Protection, Officer Basic Training / Federal Law Enforcement Training Centers (FLETC). URL: https://www.fletc.gov/customs-and-border-protection-officer-basic-training/customs-and-border-protection-officer-basic (last accessed: 28.07.2019).

CBP Border Patrol Academy URL: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1017/~/cbp-border-patrol-academy (last accessed: 28.07.2019).

Working For Border Force / GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/ government/organisations/border-force/about/recruitment (last accessed: 30.06.2019).

Border Force Officer or Assistant Officer. URL: https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/job-profiles/border-force-officer-or-assistant-officer (last accessed: 11.09.2019).

Personal Safety Training (PST) / GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/government/publications/personal-safety-training-pst (last accessed: 28.07.2019).

Code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale En France / Wikipedia: the free encyclopedia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_d%C3%A9ontologie_de_la_Police_nationale_et_de_la_Gendarmerie_nationale (last accessed: 30.06.2019).

Руднєва І. С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині ХХ ст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 10. С. 191–196. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2014_10_25 (дата звернення: 11.09.2019).

Julien de Saint Jores. Introduction à l’épreuve de culture générale. URL : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340016101_extrait.pdf (last accessed: 28.07.2019).

La culture générale en prepa hec: de quoi s’agit-il? URL: http://www.courscapitole.com/doku.php/matiere/culture-generale (last accessed: 30.06.2019).

Formation continue des officiers en français. URL: http://www.ensp.interieur.gouv.fr/Formation-professionnelle-continue (last accessed: 30.06.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balytskyi I. I. (2013). Sutnist poniattia profesiinoi kultury personalu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby, shcho zdiisniuie prykordonnyi kontrol v punktakh propusku na shliakhakh mizhnarodnykh spoluchen [The essence of professional culture notion of the State Border Guard Service personnel who executes border control in check points on international routes], Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National Defense University of Ukraine]. Vol. 5. [in Ukrainian]

Biliavets S. Ya. (2013). Formuvannia profesiinoi kultury viiskovosluzhbovtsiv za kontraktom v orhanakh okhorony derzhavnoho kordonu [Professional culture formation of contracted militarymen in the state border guard authorities] : dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, Khmelnytskyi [in Ukrainian]

Miroshnichenko V. I. (2015). Formuvannia pravovoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv shliakhom pohlyblennia pravovykh znan [Formation of legal culture of future border officers by deepening legal knowledge]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Seriia: Pedahohika. Vyp. 5. URL : nbuv.gov.ua (data zvernennia: 10.09.2019). [in Ukrainian]

Pochekalin I. M. (2011). Formuvannia profesiinoi kultury ofitseriv-prykordonnykiv v umovakh sluzhbovoi diialnosti [Formation of border guards’ professional culture from the service perspective], dys. ... kand. ped. nauk. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, Khmelnytskyi [in Ukrainian]

Shcheholieva T. L. (2007). Formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia dystsyplin humanitarnoho tsyklu [Formation of future border guards’ professional culture in the process of studying the humanitarian cycle disciplines], dys. ... kand. ped. nauk. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, Khmelnytskyi [in Ukrainian]

Kabachynskyi M. I. (2006). Na varti rubezhiv Batkivshchyny. Prykordonni viiska Ukrainy v 1991–2003 rokakh [Guarding the borders of the Motherland. Border troops of Ukraine in 1991–2003] : monohr. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 564 р. [in Ukrainian]

Soliar T. V., Didenko O. V. (2012). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky spivrobitnykiv Berehovoi okhorony i Prykordonnoho patrulia Spoluchenykh Shtativ Ameryky [Features of professional training of Coast Guard and Border Patrol officers of the United States of America]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrain [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Seriia: Pedahohichni ta psykholohichni nauky / holov. red. Ye. M. Potapchuk. Khmelnytskyi, № 65. Рр. 116–120. [in Ukrainian]

Bloshchynskyi I. H., Taushan D. V. (2012). Unifikovana prohrama pidhotovky prykordonnykiv krain Yevropeiskoho Soiuzu: movnyi aspekt [Unified training program for border guards of the European Union: language aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrain [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Seriia: Pedahohichni ta psykholohichni nauky. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, № 64. Рр. 20–24. [in Ukrainian]

CBP Directive 51735-013A: U.S Customs and Border Protection Standards of Conduct. URL : https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/ documents/2018-Nov/cbp-standards-conduct-2012.pdf (last accessed: 09.09.2019). [in English]

Customs and Border Protection, Officer Basic Training / Federal Law Enforcement Training Centers (FLETC). URL : https://www.fletc.gov/customs-and-border-protection-officer-basic-training/customs-and-border-protection-officer-basic (last accessed: 28.07.2019). [in English]

CBP Border Patrol Academy URL: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1017/~/cbp-border-patrol-academy (last accessed: 28.07.2019). [in English]

Working for border force / GOV.UK. URL : https://www.gov.uk/ government/organisations/border-force/about/recruitment (last accessed: 30.06.2019). [in English]

Border Force Officer or Assistant Officer. URL : https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/job-profiles/border-force-officer-or-assistant-officer (last accessed: 11.09.2019). [in English]

Personal Safety Training (PST) / GOV.UK. URL : https://www.gov.uk/government/publications/personal-safety-training-pst (last accessed: 28.07.2019). [in English]

Code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale En France / Wikipedia: the free encyclopedia. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_d%C3%A9ontologie_de_la_Police_nationale_et_de_la_Gendarmerie_nationale (last accessed: 30.06.2019). [in Français]

Rudnieva I. S. (2014) Osoblyvosti systemy osvity v humanitarnykh universytetakh Frantsii v seredyni ХХ st. [The peculiarities of the educational system in the humanities universities in France in the mid-twentieth century]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. 2014. № 10. Рр. 191–196. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2014_10_25 (last accessed: 11.09.2019). [in Ukrainian]

Julien de Saint Jores. Introduction à l’épreuve de culture générale. URL: https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340016101_extrait.pdf (last accessed: 28.07.2019). [in Français]

La culture générale en prepa hec: de quoi s’agit-il? URL: http://www.courscapitole.com/doku.php/matiere/culture-generale (last accessed: 30.06.2019). [in Français]

Formation continue des officiers en français. URL : http://www.ensp.interieur.gouv.fr/Formation-professionnelle-continue (last accessed: 30.06.2019). [in Français]

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>