СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

  • Ольга Лемешко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8893-4366
Ключові слова: прикордонники, професійна підготовка, уніфікована програма підготовки, стандартизація, комунікативна компетентність

Анотація

В статті представлено результати аналізу наукових поглядів щодо специфіки професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників в цілому та до іншомовної комунікативної компетентності в країнах Європи зокрема. Досліджується проблема уніфікації підготовки фахівців з охорони кордону на основі європейського досвіду з метою подальшого використання передових ідей для модернізації системи професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Автором здійснено аналіз використання цього досвіду з метою подальшого впровадження в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Проаналізовано Болонський і Копенгагенський процеси професійної підготовки спеціалістів, визначено єдині стратегічні пріоритети: забезпечення якості освіти, працевлаштування, визнання навчання та мобільності.

Відповідно до проведеного аналізу нормативно-правових актів, у яких містяться вимоги до рівня професійної готовності офіцерського складу Державної прикордонної служби України, автором узагальнено, що офіцер-прикордонник повинен ефективно взаємодіяти в інтересах охорони кордону з представниками прикордонної охорони суміжних держав, правоохоронних органів України, органів самоврядування, володіти стратегією і тактикою ділової бесіди та публічного виступу, дотримуватись норм службової етики, психології та культури спілкування, знати і вміти застосовувати на практиці комунікативні методи та прийоми управлінського впливу.

Автором було вивчено чотири основні структури базової підготовки співробітників прикордонних служб (держави, де прикордонники проходять аналогічну підготовку, що й співробітники поліції; держави, де прикордонники спочатку проходять поліцейську підготовку, а потім також спеціальну підготовку щодо охорони кордону як додаткову частину до базового навчального курсу; держави, де співробітники поліції й прикордонної служби проходять підготовку окремо; держави, де використовується інший вид підготовки, наприклад підготовка співробітників служби імміграції).

Біографія автора

Ольга Лемешко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, в.о. начальника кафедри англійської мови

Посилання

Сотер М. В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації: автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль. 2018. 20 с.

Кодлюк І. В. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах: автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.0. Тернопіль. 2018. 20 с.

Чернова С. В. Розвиток комунікативнох компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький . 2019. 20 с.

Балендр А. В. Сучасний досвід підготовки офіцерів Держприкордонслужби України в Міжнародній правоохоронній академії Угорщини. Вісник НАДПСУ. Серія: Педагогіка. 2016. №5. С. 11–15.

Балендр А. В. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія. Молодь і ринок. 2012. № 12. С. 57–61.

Балендр А. В. Сучасний досвід підготовки прикордонників країн Європейського Союзу з питань боротьби з торгівлею людьми. Збірник наукових праць НАДПСУ. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 4. С. 8–19.

Балендр А. В. Особливості системи відбору та підготовки персоналу різних ланок Прикордонної охорони Фінляндії. Збірник наукових праць НАДПСУ. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 3. С. 7–16.

Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2016. 20 с.

Блощинський І. Г. Сучасний досвід підготовки прикордонників європейських держав за дистанційною формою навчання (на прикладі Державної прикордонної служби Литви). Збірник наукових праць НАДПСУ. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2010. № 56. С. 9–15.

Блощинський І. Г., Таушан Д. В. Уніфікована програма підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: мовний аспект. Збірник наукових праць НАДПСУ. Сер. :Педагогічні та психологічні науки. 2012. № 64. С.20–24.

Соляр Т. В., Діденко О. В. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць НАДПСУ. Сер. :Педагогічні та психологічні науки. 2012. № 64. С. 116–120.

Coleman J. New contexts for university languages: the Bologna Process, globalization and employability. London: SOAS. 2005.

Coleman J. Institution-wide language programmes in British higher education: national problems and perspectives. Languages for the International Scientis. London: Centre for Information on Language Teaching and Research. AFLS. 1994. Р. 45–67.

Johnstone R. Research in the UK and Europe. London: CILT. 1996. 75 р.

Балендр А. В. Уніфікація підготовки фахівців у сфері охорони кордону як науково-педагогічна проблема (на основі світового досвіду). Журнал науковий огляд. 2018. № 7(50).

Хворостов, А. Унификация юридического образования. Право и образование. 2010. № 9. С. 14-18.

Академічний тлумачний словник: Словник української мови: в 11 томах. 1979. Том 10, С. 451.

Соляник А. Уніфікація фундаментальної складової вищої інформаційної освіти в Україні. Information, communication, society (ICS-2017) 18-20 May 2017. 2017. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38401/1/118_245-246.pdf

Common Core Curriculum (2017), Monitoring System, 1064/09/02/06, Frontex Agency.

Frontex letter 4943/14/03/2016.

Direct quotation from the European Border and Coast Guard Regulation (Regulation (EU) 2016/1624 (2016). Article 36, Paragraph 5.

Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Article 16. OJL 77, 23.3.2016, P. 17.

Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC.

Turkia, S. (2011) Human Interoperability in the Basic Training of Border Guards. Univer-sity of Eastern Finland. Postgraduate thesis.

Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training. (2002). URL: https://www.eqavet.eu.

Priorities identified in the resolution on life-long learning adopted by the Council of the European Union (Education and youth) (2002).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. OJC 111. Р. 5.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Soter, М. V. (2018) Formuvannia hotovnosti maibutnikh inzheneriv-sudomekhanikiv do mizhkulturnoi komunikatsii [Readiness formation of future ship engineers to intercultural communication]: avtoref. dys. …kand. ped. nauk [Ph.D. thesis]: 13.00.04. Ternopil. 20 p. [in Ukrainian]

Kodliuk, І. V. (2018) Formuvannia anhlomovnoi kompetentnosti v dialohichnomu movlenni maibutnikh fakhivtsiv z turyzmu v koledzhakh [Formation of the English-speaking competence in dialogic speech of future specialists on tourism in colledge]: avtoref. dys. …kand. ped. nauk [Ph.D. thesis]: 13.00.02. Ternopil. 20 p. [in Ukrainian]

Chernova, S. V. (2019) Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Communicative competence development of future border guard officers in the process of advanced training] : avtoref. dys. …kand. ped. nauk [Ph.D. thesis]: 13.00.04. Khmelnytskyi . 20 p. [in Ukrainian]

Balendr, А. V. (2016) Suchasnyi dosvid pidhotovky ofitseriv Derzhprykordonsluzhby Ukrainy v Mizhnarodnii pravookhoronii akademii Uhorshchyny [Modern experience of the State Border Guard Service of Ukraine training in the International law enforcement academy of Hungary]. Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Seriya: Pedagogika. №5. P. 11–15. [in Ukrainian]

Balendr, А. V. (2012) Suchasnyi dosvid pidhotovky personalu prykordonnoi politsii Respubliky Rumunia [Modern experience of border police personnel of the Republic of Romania]. Molod i rynok [Youth and Market]. № 12. p. 57–61. [in Ukrainian]

Balendr, А. V. (2014) Suchasnyi dosvid pidhotovky prykordonnykiv krain Yevropeiskoho Soiuzu z pytan borotby z torhivleiu liudmy [Modern experience of border guards training of the European Union on issues of human trafficking]. Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 4. P. 8–19. [in Ukrainian]

Balendr, А. V. (2013) Osoblyvosti systemy vidboru ta pidhotovky personal riznykh lanok Prykordonnoi okhorony Finliandii [Peculiarities of the system of selection and training of various links of Border Guard of Finland]. Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 3. P. 7–16. [in Ukrainian]

Ryndenko, N. М. (2016) Tendentsii komunikatyvnoi pidhotovky kursantiv navchalnykh zakladiv Prykordonnoi varty Respubliky Polshcha [Tendencies of communicative training of cadets of the educational institutions of Border Guard Service of Republic Poland] : avtoref. dys. …kand. ped. nauk [Ph.D. thesis]: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2016. 20 p. [in Ukrainian]

Bloshchynskyi, І. H. (2010) Suchasnyi dosvid pidhotovky prykordonnykiv yevropeiskykh derzhav za dystabtsiinoiu formoiu navchannia (na prykladi Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Lytvy) [Modern experience of border guards training of European countries on distance education (through the example of the State Border Guard Service of Lytva). Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 56. P. 9–15. [in Ukrainian]

Bloshchynskyi, І. H., Таushan, D. V. (2012) Unifikovana prohrama pidhotovky prykordonnykiv krain Yevropeiskoho Soiuzu: movnyi aspect [Common Core Curriculum of border guards of European Union countries: language aspect]. Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 64. P.20–24. [in Ukrainian]

Soliar, Т. V., Didenko, О. V. (2012) Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky spivrobitnykiv Berehovoi Okhorony I prykordonnoho patrulia Spoluchenykh Shtativ Ameryky [Peculiarities of the professional training of Coast Guard and Border Patrol of United States of America officials]. Bulletin of SBGSU [Visnyk NADPSU]. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 64. P. 116–120. [in Ukrainian]

Coleman, J. (2005) New contexts for university languages: the Bologna Process, globalization and employability. London: SOAS. [in English]

Coleman, J. (1994) Institution-wide language programmes in British higher education: national problems and perspectives. Languages for the International Scientis. London: Centre for Information on Language Teaching and Research. AFLS. Р. 45–67. [in English]

Johnstone, R. (1996) Research in the UK and Europe. London: CILT. 75 р. [in English]

Balendr, А. V. (2018) Unifikatsiia pidhotovky fakhivtsiv u sferi okhorony kordonu yak naukovo-pedahohichna problema (na osnovi svitovoho dosvidu) [Unification of specialists training in the field of border protection as scientific-pedagogical problem (on the base of world experience)]. Zhurnal naukovyi ohliad [Journal scientific review] № 7(50). [in Ukrainian]

Khvorostov A. (2010) Unyfikatsiia yuridicheskoho obrazovaniia [Unification of juridical education]. Pravo y obrazovanye [Law and education]. № 9. P. 14-18. [in Rusian]

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk: Slovnyk ukrainskoi movy [Academic interpretative dictionary : Dictionary of Ukrainian language]: in 11 volume (1979). volume 10, P. 451. [in Ukrainian]

Solianyk, А. (2017) Unifikatsiia fundamentalnoi skladovoi vyshcjoi informatsiinoi osvity v Ukraini [Unification of the fundamental component of higher informational education in Ukraine ]. Information, communication, society (ICS-2017) 18-20 May 2017. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38401/1/118_245-246.pdf

Common Core Curriculum (2017), Monitoring System, 1064/09/02/06, Frontex Agency. [in English]

Frontex letter 4943/14/03/2016. [in English]

Direct quotation from the European Border and Coast Guard Regulation (Regulation (EU) 2016/1624 (2016). Article 36, Paragraph 5. [in English]

Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Article 16. OJL 77, 23.3.2016, P. 17. [in English]

Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC.

Turkia, S. (2011) Human Interoperability in the Basic Training of Border Guards. Univer-sity of Eastern Finland. Postgraduate thesis. [in English]

Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training. (2002). URL: https://www.eqavet.eu. [in English]

Priorities identified in the resolution on life-long learning adopted by the Council of the European Union (Education and youth) (2002).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. OJC 111. Р. 5. [in English]

Опубліковано
2020-02-01
Як цитувати
ЛемешкоО. (2020). СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 18(3), 210-227. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.81
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають