АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Світлана ШУМОВЕЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5419-1576
Ключові слова: професійна підготовка, професійне зростання, лідерство, майбутні офіцери, вищі військові навчальні заклади, акмеологічні засади, курсанти

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень та публікацій з проблеми професійного зростання та формування лідерства майбутніх офіцерів на засадах акмеологічного підходу. З’ясовано, що вдосконалення освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), забезпечення державної політики у сфері національної безпеки та оборони, інтеграція до стандартів НАТО, а також імплементація стандартів підготовки офіцерських кадрів, що діють у державах-членах Північноатлантичного альянсу, потребує урахування рекомендацій щодо активізації мотивації курсантів і слухачів до професійного зростання та формування лідерства. Професійне зростання майбутніх офіцерів запропоновано розглядати як процес і результат набуття ними нових компетенцій (знань, умінь, навичок, здатностей), які будуть необхідні у професійній діяльності для виконання завдань за призначенням. Лідерство офіцера дослідники розглядають як інтегроване поняття, що охоплює його професійну компетентність, професійну мобільність, а також здатність швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні і соціальні проблеми. Ефективне лідерство залежить від сформованих професійних і морально-вольових властивостей, зокрема відповідальності за рішення, їхні результати й наслідки. У комплексі всі ці компоненти дозволяють офіцеру діяти ініціативо в різних сферах діяльності (професійній, управлінській, навчальній, виховній тощо). Автори пропонують розглядати лідерство і професійне зростання як пов’язані між собою. Вказано на важливість для активізації професійного зростання та лідерства урахування чинників, що впливають на цей процес, а також впровадження кращих світових і вітчизняних освітніх традицій розвитку лідерського потенціалу, використання можливостей сучасних контекстних і професійно орієнтованих педагогічних технологій. З’ясовано, що під час навчання у вищих військових навчальних закладах ефективними методами формування лідерських якостей є коучинг, тренінг, наставництво, діяльнісне та емпіричне навчання, кейс-технології, моделювання дій і використання електронних освітніх ресурсів.

Біографії авторів

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Світлана ШУМОВЕЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Артюшин Г. Соціогуманітарна складова безперервної професійної підготовки військових кадрів в Україні. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. 19(4), 26–42. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.255 (дата звернення: 16.08.2021).

Діденко О. В., Пшенична О. О. Особливості моделювання підготовки офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків на основі розвитку здатності до професійної творчості. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: педагогічні науки. 2017. № 1(8). С. 251–261.

Діденко О., Балендр А., Рижиков В., Новікова Т., & Туз О. Професійна мобільність майбутнього фахівця у структурі готовності до діяльності за фахом: сутнісно-понятійний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. 24(1), 108–120. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v24i1.633 (дата звернення: 18.08.2021).

Бойко О. В. Теорія і методика формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія / О. В. Бойко. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. 667 с.

Довгань В. І., Галімов А. В. Удосконалення розвитку творчої індивідуальності майбутніх фахівців у освітньому процесі вищого військового навчального закладу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогіка. 2017. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadped_2017_6_5. (дата звернення: 18.08.2021).

Торічний О. В. Сутність акмеологічних основ процесу формування службово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота”. Випуск 22. С. 172–174.

Шабалдак А. В. Актуальність застосування акмеологічного підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ. Інноваційна педагогіка, Випуск 26. 2020. С. 171–178.

Шумовецька С. П. Формування професійної культури офіцера-прикордонника: прилучення до європейських цінностей прикордонної служби. Балканско научно обозрение. София, 2019. Т. 3. № 4(6). С. 42–46.

Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02. Хмельницький, 2002. 18 с.

Мосьондз О. Реформа спеціальної освіти в секторі безпеки та оборони: яких змін очікувати. АрміяInform, 16 Лютого 2021, URL: https://armyinform.com.ua/2021/02/reforma-speczialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-taoborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (дата звернення: 18.08.2021).

Розпочато курс лідерства офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L3) та курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L4). Офіційний сайт Національного університету оборони України. URL: https://nuou.org.ua/u/news/rozpochato-kurs-lderstva-ofczerv-obdnanix-shtabv-operativnogorvnya-(l.html (дата звернення: 12.07.2021).

Стеців Я. В. Роль характеру лідера у військовому підрозділі : магістерська робота. Львів : Український католицький університет, 2019. 111 с.

Пунда Ю. В., Антоненко С. І. Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління. Стратегічні пріоритети. 2017. № 4. С. 141–146.

Collins J. Leadership Lessons from West Point. URL: https://www.jimcollins.com/article_topics/articles.html (дата звернення : 20.08.2021).

Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. 458 с.

Kolditz T. A. Why the Military Produces Great Leaders. URL: http://blogs.hbr.org/2009/02/why-the-militaryproduces-grea/ (дата звернення: 05.03.2021).

Маловикас А., Янулайтене Н. Особенности подготовки военных специалистов в современных условиях. General and Professional Education. 2009. № 1. С. 9–18. URL: http://genproedu.com/paper/2009-01/full_009-018.pdf (дата звернення : 11.08.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Artiushyn H. (2020). Sotsiohumanitarna skladova bezperervnoi profesiinoi pidhotovky viiskovykh kadriv v Ukraini [The socio-humanitarian component ofcon tinuous professional training of military personnel in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 19(4), 26–42. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.255 [in Ukrainian]

Didenko O. V., Pshenychna O. O. (2017). Osoblyvosti modeliuvannia pidhotovky ofitseriv-prykordonnykiv do zastosuvannia metodiv analizu ryzykiv na osnovi rozvytku zdatnosti do profesiinoi tvorchosti [Peculiarities of modelling the training of border guard officers in the application of risk analysis methods based on the development of the ability to professional creativity]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: pedahohichni nauky. № 1(8). S. 251–261. [in Ukrainian]

Didenko O., Balendr A., Ryzhykov V., Novikova T., & Tuz O. (2021). Profesiina mobilnist maibutnoho fakhivtsia u strukturi hotovnosti do diialnosti za fakhom: sutnisno-poniatiinyi aspekt [Professional mobility of a future specialist in the structure of readiness for professional activity: essence and conceptual aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 24(1), 108–120. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk. v24i1.633 [in Ukrainian]

Boiko O. V. (2020). Teoriia i metodyka formuvannia liderskoi kompetentnosti ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy : monohrafiia [Theory and methodology of formation of leadership competence to officers of the Armed Forces of Ukraine: monograph] / O. V. Boiko. Zhytomyr : Vol. O. O. Yevenok. 667 p. [in Ukrainian]

Dovhan V. I., Halimov A. V. (2017). Udoskonalennia rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnikh fakhivtsiv u osvitnomu protsesi vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Improvement of the development of creative individuality of future specialists in the educational process of higher military educational institution]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika. 2017. Vyp. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadped_2017_6_5 (data zvernennia: 18.08.2021). [in Ukrainian]

Torichnyi O. V. (2018). Sutnist akmeolohichnykh osnov protsesu formuvannia sluzhbovo spetsialnoi kompetentnosti u maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [The essence of the acmeological foundations of the process of formation of service and special competence to future border guard officers]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pedahohika, sotsialna robota”. Vypusk 22. Р. 172–174. [in Ukrainian]

Shabaldak A. V. (2020). Aktualnist zastosuvannia akmeolohichnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv desantno-shturmovykh viisk [Topicality of applying the acmeological approach in the professional training of future officers of the airborne assault troops]. Innovatsiina pedahohika, Vypusk 26. Р. 178–171. [in Ukrainian]

Shumovetska S. P. (2019). Formuvannia profesiinoi kultury ofitsera-prykordonnyka: pryluchennia do yevropeiskykh tsinnostei prykordonnoi sluzhby [Formation of Professional Culture of the Border Guard Officer: Adopting European Values of the Border Guard Service]. Balkansko nauchno obozrenye. Sofyia. T. 3. № 4(6). Р. 42–46. [in Ukrainian]

Makovskyi O. K. Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv [Formation of leadership qualities to future officers]. Extendent abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi, 2002. 18 p. [in Ukrainian]

Mosondz O. Reforma spetsialnoi osvity v sektori bezpeky th oborony: yakykh zmin ochikuvaty. [Special Education Reform in the Security and Defense Sector: What Changes to Expect]. ArmiiaInform, 16 Liutoho 2021, URL: https://armyinform.com.ua/2021/02/reforma-speczialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (data zvernennia: 18.08.2021) [in Ukrainian]

Rozpochato kurs liderstva ofitseriv obiednanykh shtabiv operatyvnoho rivnia (L3) ta kurs vyshchoho kerivnoho skladu stratehichnoho rivnia (L4) [The Operational Level Joint Staff Officers Leadership Course (L3) and the Strategic Level Senior Executive Course (L4) are started]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. URL: https://nuou.org.ua/u/news/rozpochato-kurs-lderstva-ofczerv-obdnanix-shtabv-operativnogo-rvnya-(l.html [in Ukrainian]

Stetsiv Ya. V. (2019). Rol kharakteru lidera u viiskovomu pidrozdili [The role of leadership character in a military unit]: mahisterska robota. Lviv : Ukrainskyi katolytskyi universytet. 111 р. [in Ukrainian]

Punda Yu. V., Antonenko S. I. (2017). Pidhotovka stratehichnoho lidera yak investytsiia v reformuvannia systemy viiskovoho upravlinnia [Training a strategic leader as an investment in military management reform]. Stratehichni priorytety. № 4. Р. 141–146. [in Ukrainian]

Collins J. Leadership Lessons from West Point. URL : https://www.jimcollins.com/article_topics/articles.html (data zvernennia : 20.08.2021). [in English]

Dubaseniuk O. A. (2017). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv: kreatyvnyi pidkhid: monohrafiia [Professional training of specialists: a creative approach: a monograph]. Zhytomyr : Vyd-vo Yevenok O. O. 458 р. [in Ukrainian]

Kolditz T. A. Why the Military Produces Great Leaders : URL: http://blogs.hbr.org/2009/02/why-the-militaryproduces-grea/ (data zvernennia : 05.03.2021). [in English]

Malovykas A., Yanulaitene N. (2009). Osobennosty podhotovky voennikh spetsyalystov v sovremennikh uslovyiakh [Peculiarities of military training in modern conditions]. Generaland Professional Education. № 1. Р. 9–18. URL: http://genproedu.com/paper/2009-01/full_009-018.pdf (data zvernennia : 11.08.2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-11-05
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>