АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
Ключові слова: логістичне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, логістика, військова логістика, сили оборони, Державна прикордонна служба України, Військова академія, Національна академія Національної гвардії України

Анотація

У статті проведено аналіз підготовки фахівців військових формувань та правоохоронних органів за напрямом логістичного забезпечення у вищих військових навчальних закладах України на прикладі Військової академії (м. Одеса) та Національної академії Національної гвардії України (м. Харків). Проведений аналіз дає змогу порівняти та врахувати підходи ВВНЗ освіти до питань логістичного спрямування. Починаючи із 2020 року у Військовій академії (м. Одеса) та Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) розпочато підготовку фахівців з логістики за новими підходами відповідно до стандартівд ержав-членів НАТО. Розвиток логістичного компоненту відбувається з урахуванням завдань, що визначені Стратегічним оборонним бюлетенем України та Державними програмами розвитку Збройних Сил України та Національної гвардії України щодо створення ефективної системи логістичного забезпечення. Ключовими питаннями підготовки фахівців логістики для військових формувань та правоохоронних органів є: впровадження стандартів НАТО під час навчання курсантів; науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з логістики з урахуванням нових розробок та досягнень у галузі підвищення якості військової освіти; підготовка військових фахівців враховуючи нові вимоги до особового складу, вивчення можливостей інноваційних технологій для забезпечення функціонування автоматизованих систем управління логістичним забезпеченням. Вищезазначені ВВНЗ мають достатньо розвинуту систему підготовки курсантів, яка базується на сучасних нормативно-правових документах з логістичного забезпечення, сучасній матеріально-технічній базі, що здатна забезпечити навчання з усієї номенклатури підрозділів матеріально-технічного забезпечення, обізнаності науково-викладацького складу з питань логістичного забезпечення, постійній співпраці з військовослужбовцями-інструкторами держав-членів НАТО. Посилює практичну складову підготовки курсантів й участь науково-педагогічного складу (службові відрядження) у зоні проведення операції об’єднаних сил, що дозволяє відчувати тенденції розвитку та реформування системи логістичного забезпечення, які відбуваються у підрозділах ЗСУ. Такий підхід сприяє проведенню наближених до реалій сьогодення різних видів навчальних занять та робить їх корисними й актуальними. Аналіз наведеного матеріалу дає можливість стверджувати, що впровадження у освітній процес Національної академії Державної прикордонної служби України стандартів НАТО, досвіду участі прикордонних підрозділів в операції об’єднаних сил, розроблення нових нормативних документів з логістичного забезпечення, розроблення науково-методичного забезпечення, застосуванням сучасних інноваційних технологій навчання у освітньому процесі може і буде впливати на якість навчання курсантів НАДПСУ з питань ЛЗ.

Біографія автора

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Посилання

Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 6.06. 2016. № 240/2016. Дата оновлення: 16.09.2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення : 7.09.2021).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 17.09. 2021. № 473/2021. Дата оновлення: 19.09.2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення : 19.09.2021).

Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM

AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf (дата звернення : 16.09.2021).

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Журнал науковий огляд, Національний авіаційний університет. Київ, 2017. № 4(36). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184 (дата звернення : 16.09.2021).

Кивлюк В., Ткач М., Лойшин А., Ганненко Ю. Удосконалення освітньої діяльності з метою розвитку системи логістики у Збройних Силах України. Social development & Security. 2019. Vol. 9, Iss. 6. С. 112–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2019_9_6_11 (дата звернення : 16.09.2021).

Основні положення логістичного забезпечення Збройних Сил України : Наказ Міністра оборони України від 11.10. 2016. № 522. URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2016-rik.html


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016. № 240/2016 [On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of 6.06.2016 No. 240/2016]. Data onovlennia [Date of renovation]: 16.09.2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. [in Ukrainian]

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.09. 2021. № 473/2021 [On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of 17.09.2021 No. 473/2021]. Data onovlennia [Date of renovation]: 19.09.2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121. [in Ukrainian]

Maslii O. M. (2012). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv tylu u sferi viiskovo-ekonomichnoi lohistyky [Peculiarities of training future logistic officers in the field of military and economic logistics]. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_31.pdf.[in Ukrainian]

Harmash T. A. (2017). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective management of the future logistics specialist]. Zhurnal naukovyi ohliad [Scientific Review Journal]. Kyiv: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet [National Aviation University]. No. 4(36). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1184. [in Ukrainian]

Kyvliuk V., Tkach M., Loishyn A. & Hannenko Yu. (2019). Udoskonalennia osvitnoi diialnosti z metoiu rozvytku systemy lohistyky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Improving educational activities in order to develop the logistics system in the Armed Forces of Ukraine]. Social development & Security. Vol. 9, Iss. 6. P. 112–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2019_9_6_11. [in Ukrainian]

Osnovni polozhennia lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy : Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 11.10.2016. № 522 [Basic provisions on logistical support of the Armed Forces of Ukraine: Order of the Minister of Defense of Ukraine of November 11, 2016 No. 522]. URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/ normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2016-rik.html [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-11-05
Як цитувати
САГАНВ. (2021). АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 26(3), 127-148. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.884
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають